Trần Mạnh Song

Trần Mạnh Song (sinh năm 1968) là cựu sinh viên Khóa 30 Khoa Kỹ sư Kinh tế (nay là Viện Kinh tế và Quản lý) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn và Xây lắp điện thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp điện lực và Hạ tầng – PIDI

Quá trình công tác:

1991-1997:           Công ty Điện lực Hà Nội

1997-2000:           Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện lực và Hạ tầng Việt Nam PIDI - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam; Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

2001-2003:          Trung tâm Tư vấn thiết kế điện PIDI - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam; Chức vụ: Giám đốc

2004-2008:          Xí nghiệp xây lắp điện PIDI - Viện Hàn lâm khoa học VN; Chức vụ: Giám đốc

2009- đến nay:     Công ty Cổ phần Xây lắp điện lực và Hạ tầng PIDI - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và xây lắp điện.

 

© SEM