Giảng viên
PGS. TS. Trần Văn Bình

PGS. TS. Trần Văn Bình

Phó Giáo sư

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Pháp

Môn Giảng dạy: Nhập môn quản lý năng lượng