Giảng viên
ThS. Nguyễn Quang Chương

ThS. Nguyễn Quang Chương

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Môn Giảng dạy:

  • EM1010- Quản trị học đại cương
  • EM1180- Văn hóa kinh doanh và Tinh thần khởi nghiệp
  • EM4416- Quản trị chiến lược
  • EM3414-Tổ chức lao động
  • EM4210- Khởi sự kinh doanh

Định hướng nghiên cứu:

  • Văn hóa doanh nghiệp/kinh doanh
  • Chiến lược của doanh nghiệp
  • Khởi sự kinh doanh