Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2014

Môn Giảng dạy:

  • EM1100 – Kinh tế học vi mô đại cương; EM3510 – Lý thuyết tài chính tiền tệ
  • EM3130 – Kinh tế lượng; EM2120 – Kinh tế và quản lý công nghiệp
  • EM3300 – Quản trị quy trình kinh doanh
  • EM3102 – Kinh tế đại cương
  • EM4350 – Thực tập tốt nghiệp
  • EM4351 – Khóa luận tốt nghiệp

Định hướng nghiên cứu:

  • Kinh tế số
  • Kinh tế xanh
  • Phát triển bền vững