Các sinh viên chưa đạt Toeic để bảo vệ KLTN_2020.2 - Viện Kinh tế và Quản lý

Ngày đăng:
09-07-2021

Các bạn Sinh viên có trong Danh sách này ( https://bit.ly/3dZ6rjC ) 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗼̣̂𝗽 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 nếu có (chụp ảnh và gửi về địa chỉ email nga.trinhthanh@hust.edu.vn) 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗽𝗺 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 (𝟭𝟭/𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟭) để có thể bảo vệ 𝗸𝗶̣𝗽 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗼̛́𝗶.

Nếu không có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 450 hoặc 500 để có thể bảo vệ trong đợt này (các bạn có thể đang chờ thi nội bộ đợt tới hoặc có thể đã có kế hoạch thi ngoài). 𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼̀𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗲́𝗽 𝗯𝗮̉𝗼 𝘃𝗲̣̂ đ𝗲̂́𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗸𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 𝗸𝘆̀ 𝗵𝗲̀, 𝘀𝗮𝘂 𝗸𝘆̀ 𝗵𝗲̀ 𝗺𝗮̀ 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝘂̉ 𝗧𝗢𝗘𝗜𝗖 𝘁𝗵𝗶̀ đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗵𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗞𝗟𝗧𝗡 𝘀𝗲̃ 𝗹𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗙.