Thông báo về Đăng ký KLTN kỳ hè và kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 20203

Ngày đăng:
22-06-2021

1. ĐĂNG KÝ KLTN KỲ HÈ

Các bạn sinh viên đăng ký KLTN kỳ hè đăng ký về Viện trước ngày 28/6/2021 theo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11nZ1WlmWbNnEgKYDzEg6UNpASHzNPAZ1eGuwaEch2fI/edit?fbclid=IwAR0yKS1wXZJds5aG-qEKLa3rtQgOk4qpnB1LetPIx-596aFkhepD4gwqVEo#gid=1376625722

2. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC KỲ 20203

- Trang đăng ký tại trang: https://dk-sis.hust.edu.vn

- Trang đăng ký của chương trình đào tạo quốc tế SIE tại trang https://dk-sie.hust.edu.vn

Thời gian mở đăng ký:

- Từ 16h00 ngày 22/06/2021 đến 14h00 ngày 06/07/2021: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

- Từ 16h00 ngày 06/07/2021 đến 16h00 ngày 30/07/2021: Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có nhu cầu học chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.