Đào tạo Đại học

Đào tạo Tiến sĩ

Giới thiệu

Người học theo các chương trình trên đều có cơ hội nhận song bằng (với các trường Đại học hàng đầu như Monash – Úc, Griffith – Úc, Leipzig – Đức, Herforshire – Anh, George Mason – Mỹ, IPAG – Pháp) và cơ hội trao đổi sinh viên tại các quốc gia khác nhau với các chương trình học bổng của ĐHBK Hà Nội.

Chương trình đào tạo cụ thể xem tại đây

Chương trình đào tạo

Tiến sĩ Kinh tế học

Tiến sĩ Quản lý công nghiệp

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kinh tế học nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về khoa học kinh
tế, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế quốc dân và quốc tế, đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Thời gian đào tạo: là 3 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp ThS, 4 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học. Trong 24 tháng đầu, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Trường.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT
Khối kiến thức
Tín chỉ
1
Kiến thức ngành rộng
8
2
Kiến thức ngành nâng cao
8
3
Luận án Tiến sĩ
90

Giới thiệu

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công nghiệp nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu ở trình độ cao các lĩnh vực thuộc về khoa học quản lý, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề quản lý công nghiệp, đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Thời gian đào tạo: là 3 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp ThS, 4 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học. Trong 24 tháng đầu, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Trường.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT
Khối kiến thức
Tín chỉ
1
Kiến thức ngành rộng
8
2
Kiến thức ngành nâng cao
8
3
Luận án Tiến sĩ
90

Giới thiệu

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh; có tư duy nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan
trọng trong học thuật; phát triển được các nguyên lý, học thuyết của ngành Quản trị kinh doanh; có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học ngành và liên ngành; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Thời gian đào tạo: là 3 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp ThS, 4 năm đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học. Trong 24 tháng đầu, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Trường.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT
Khối kiến thức
Tín chỉ
1
Kiến thức ngành rộng
8
2
Kiến thức ngành nâng cao
8
3
Luận án Tiến sĩ
90