Nghiên cứu

Hướng nghiên cứu và Nhóm chuyên môn

 • Tên tạp chí: GeoJournal of Tourism and Geosites
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Pham AT, Nguyen TK, Vu VA, Pham Cảnh Huy, Le TT, Le TVA, Nguyen THN, Hoang KL đồng tác giả
 • Link bài báo: GTG (uoradea.ro)
 • Tên tạp chí: Journal of Eastern European and Central Asian Research
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Pham Thi Thanh Hong, Nguyen Thi Thu thuy
 • Link bài báo: https://doi.org/10.15549/jeecar.v8i1.657
 • Tên tạp chí: Journal of Small Business and Entrepreneurship Development
 • Năm công bố: 2017
 • Tác giả: Doan Thi Thu Trang, Le Hieu Hoc
 • Link bài báo: 10.15640/jsbed.v5n1a2
 • Tên tạp chí: RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future)
 • Năm công bố: 2020
 • Tác giả: Van-Anh Ngo, Thi-Thuy-Nga Doan, Tuan-Thanh Le, Thi-Huong Tran, Ba-Lam Do
 • Link bài báo: https://ieeexplore.ieee.org/document/9140732
 • Tên tạp chí: International Journal of Emerging markets
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Dat Le Tien, Selvarajah Christopher, Thuy Thi Thu Nguyen, Hong Thi Thanh Pham, Phuong Thi Lan Nguyen
 • Link bài báo: DOI: 10.1108/IJOEM-01-2021-0092
 • Tên tạp chí:Higher Education, Skills and Work-based Learning
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả: Cong Doanh Duong, Ngoc Thang Ha, Thi Loan Le, Thi Lan Phuong Nguyen, Thi Hong Tham Nguyen, Thanh Van Pham
 • Link bài báo: http://dx.doi.org/10.1108/HESWBL-01-2022-0006
 • Tên tạp chí: Central Asian and the Caucasus
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả:Thi Thu Thuy Nguyen, Viet Hoang Nguyen, Thu Hue Ha, Thi Hau Nguyen, Thi Thai Thuy Nguyen, Tu Uyen Tran
 • Link bài báo: The impact of global mindset and cultural intelligence on international entrepreneurship intention of Vietnamese students
 • Tên tạp chí: International Journal of Innovation Science
 • Năm công bố: 2023
 • Tác giả: Cong Doanh Duong, Thi Thu Thuy Nguyen, Thi Loan Le, Thi Viet Nga Ngo, Chi Dung Nguyen, Thi Dao Nguyen
 • Link bài báo: 10.1108/IJIS-10-2022-0207
 • Tên tạp chí: XVII International Conference of Students and Young Scientists “Prospects of Fundamental Sciences Development”
 • Năm công bố: 2020
 • Tác giả: Tran Si Lam, O.A. Antipanova, V.U. Babyshev, Tran ThiBich Ngoc, Dao Thanh Binh, G.A. Barysheva
 • Link bài báo: https://doi.org/10.1051/shsconf/20208001003
 • Tên tạp chí: International Journal of Innovation and Learning
 • Năm công bố: 2020
 • Tác giả: Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Đăng Tuệ
 • Link bài báo: 10.1504/IJIL.2020.10029958
 • Tên tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hòa
 • Link bài báo: 10.13106/jafeb.2022.vol9.no5.0541
 • Tên tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Dần
 • Link bài báo: doi:10.13106/jafeb.2022.vol9.no6.0139
 • Tên tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả: Thi Thu Thuy Nguyen, Thi Thu Trang Nguyen, Thu Trang Tran, Tuan Anh Luong, Khanh Cuong Luu
 • Tác giả chính: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Link bài báo: Microsoft Word – uscm_2022_37 (growingscience.com)
 • Tên tạp chí: Uncertain Supply Chain Management
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả: Thi Thu Thuy Nguyen, Dinh Toan Nguyen, Thi Thu Hien Phan, Tuan Anh Luong, Thi Huong Linh Nghiem, Thi Diep Uyen Doan
 • Link bài báo: Microsoft Word – uscm_2022_58 (growingscience.com)
 • Tên tạp chí: The 11th IEEE International Conference on Knowledge and System Engineering
 • Năm công bố: 2020
 • Tác giả: Thang Huynh Quyet, Thanh-Trung Vu, Doan-Cuong Nguyen, Thi-Huong-Giang Vu, Thi-Xuan-Hoa Nguyen, Thanh Chung Dao đồng tác giả
 • Link bài báo: IEEE Xplore – Conference Table of Contents
 • Tên tạp chí: International Journal of Criminology and Sociology
 • Năm công bố: 2020
 • Tác giả: Đào Thanh Bình , Trần Thị Bích Ngọc, Galina Anzelmovna Barysheva, Trần Sĩ Lâm
  Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Thanh Bình
 • Link bài báo: DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.37
 • Tên tạp chí: Heliyon
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Nguyen Danh Nguyen, Tue Dang Nguyen, Kien Trung Dao
  Tác giả chính: Nguyễn Danh Nguyên
  Tác giả liên hệ: Nguyễn Đăng Tuệ
 • Link bài báo: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06024
 • Tên tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Busines
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Ha Thu Truong, Tue Dang Nguyen
  Đồng tác giả
 • Link bài báo: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1263
 • Tên tạp chí: Laplage em Revista
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Đào Thanh Bình
  Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Thanh Bình
 • Link bài báo: University autonomy and internal control a case study of Vietnam public higher education institutions
 • Tên tạp chí: International Journal of Public Administration
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Phuong Anh Nguyen, Quang Canh Le
  Tác giả chính: Nguyễn Phương Anh
 • Link bài báo: https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1925909
 • Tên tạp chí: Entrepreneurial Business and Economics Review
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Le Thi Loan, Doanh Duong Cong, Ha Ngoc Thang, Ngo Thi Viet Nga, Pham Thanh Van, Phan Thanh Hoa
  Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị Loan
 • Link bài báo: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=975581
 • Tên tạp chí: Social Sciences
 • Năm công bố: 2022
 • Tác giả: Thi Xuan Hoa Nguyen, Thi Bich Ngoc Tran, Thanh Binh Dao, Galina Barysheva, Chien Thang Nguyen, An Ha Nguyen and Tran Si Lam
  Tác giả chính: Nguyễn Thị Xuân Hòa
  Tác giả liên hệ: Trần Thị Bích Ngọc
 • Link bài báo: https://www.mdpi.com/2076-0760/11/8/324/htm
 • Tên tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
 • Năm công bố: 2023
 • Tác giả: Thi Thu Thuy Nguyen, Hong Chuong Pham, Quoc Hoi Le, Thi Thu Hien Phan, Van Hung Bui, Thi Thu Lien Nguyen
  Tác giả chính: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Link bài báo: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-26338-1
 • Tên tạp chí: Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)
 • Năm công bố: 2023
 • Tác giả: Thi Thu Thuy Nguyen
  Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Link bài báo: https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i3.1376
 • Tên tạp chí: Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences
 • Năm công bố: 2023
 • Tác giả: Tran Thi Bich Ngoc, Dao Thanh Binh, Nguyen Thi Xuan Hoa, Galina A. Barysheva, Tran Si Lam, Sergey A. Zhironkin
  Tác giả chính: Trần Thị Bích Ngọc
  Tác giả liên hệ: Đào Thanh Bình
 • Link bài báo: http://journal.sfu-kras.ru/article/151762
 • Tên tạp chí: Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
 • Năm công bố: 2023
 • Tác giả: Duc Tho Bui, Trong Nghia Vu, Thi Van Hoa Tran, Cong Doanh Duong, Thi Loan Le
 • Link bài báo: https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100120
 • Tên tạp chí: Studies in Regional Science Journal by The Japan Section of the Regional Science Association International, Vol.46, No.3
 • Năm công bố: 2017
 • Tác giả: Arbia, Miyata, Hà Thị Thư Trang
 • Link bài báo: https://doi.org/10.2457/srs.46.267
 • Tên tạp chí: Data in Brief
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Huong Thao Pham, Thi Loan Le, Quoc Huy Duong, Trong Nghia Vu, Thanh Nguyen Nguyen, Thi Ngoc Anh Nguyen
 • Link bài báo: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107363
 • Tên tạp chí: Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Thanh Tuyền
 • Link bài báo: https://doi.org/10.15549/jeecar.v8i4.848
 • Tên tạp chí: Problems and Perspectives in Management
 • Năm công bố: 2023
 • Tác giả: Nguyen Thi Thu Thuy, Hong Pham Thi Thanh, Tran Thi Bich Ngoc and Lam Tran Si
 • Link bài báo: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(4).2023.18
 • Tên tạp chí: Laplage in Review
 • Năm công bố: 2021
 • Tác giả: Trương Duc Thao, Vu Quang, Nguyen Viet Anh
 • Link bài báo: Study intentions to stick with the profession of legal counselors at legal service organizations in Vietnam