Tài liệu

Biểu mẫu

Loại
Tài liệu
Mẫu giấy tờ khác
ĐT.QT12.BM.01. Mẫu trình bày và tóm tắt luận văn
ĐT.QT12.BM.02. Lý lịch khoa học (dùng cho học viên cao học)
ĐT.QT12.BM.03. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người hoặc tập thể hướng dẫn)
ĐT.QT12.BM.08. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người phản biện)
ĐT.QT12.BM.04. Mẫu đề nghị danh sách hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
ĐT.QT12.BM.10. Phiếu điểm
ĐT.QT12.BM.09. Biên bản hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ
Loại
Tài liệu
Mẫu giấy tờ khác
ĐT.QT12.BM.01. Mẫu trình bày và tóm tắt luận văn
ĐT.QT12.BM.02. Lý lịch khoa học (dùng cho học viên cao học)
ĐT.QT12.BM.03. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người hoặc tập thể hướng dẫn)
ĐT.QT12.BM.08. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người phản biện)
ĐT.QT12.BM.04. Mẫu đề nghị danh sách hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
ĐT.QT12.BM.10. Phiếu điểm
ĐT.QT12.BM.09. Biên bản hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ
Loại
Tài liệu
Mẫu giấy tờ khác
ĐT.QT12.BM.01. Mẫu trình bày và tóm tắt luận văn
ĐT.QT12.BM.02. Lý lịch khoa học (dùng cho học viên cao học)
ĐT.QT12.BM.03. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người hoặc tập thể hướng dẫn)
ĐT.QT12.BM.08. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người phản biện)
ĐT.QT12.BM.04. Mẫu đề nghị danh sách hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
ĐT.QT12.BM.10. Phiếu điểm
ĐT.QT12.BM.09. Biên bản hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ
Loại
Tài liệu
Mẫu giấy tờ khác
ĐT.QT12.BM.01. Mẫu trình bày và tóm tắt luận văn
ĐT.QT12.BM.02. Lý lịch khoa học (dùng cho học viên cao học)
ĐT.QT12.BM.03. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người hoặc tập thể hướng dẫn)
ĐT.QT12.BM.08. Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dùng cho người phản biện)
ĐT.QT12.BM.04. Mẫu đề nghị danh sách hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
ĐT.QT12.BM.10. Phiếu điểm
ĐT.QT12.BM.09. Biên bản hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ