Tuyển sinh

Đại học

Lựa chọn:
- 5 chương trình chuẩn, 3 chương trình tiên tiến
- Các chương trình chuẩn, chương trình tiên tiến có cơ hội chuyển tiếp quốc tế

Thạc sĩ

Các chương trình đào tạo:
- Quản trị kinh doanh
- Quản lý công nghiệp
- Quản lý kinh tế
- Phân tích kinh doanh

Tiến sĩ

Các chương trình đào tạo:
- Quản trị kinh doanh
- Quản lý công nghiệp
- Kinh tế học