Giảng viên
PGS. TS. Nguyễn Đăng Tuệ

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tuệ

Phó Giáo sư

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia/National Graduate Institute for Policy Studies, Nhật Bản, 2012

Môn Giảng dạy:

  • EM3535E – Phân tích tài chính
  • EM6111 Phân tích tài chính II
  • EM1322 Academic Writing and Presentation
  • EM3537 Các vấn đề đương đại về công nghệ tài chính
  • EM3519 Tài chính doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu

  • Retirement planning/Lập kế hoạch hưu trí
  • Personal Finance/Tài chính cá nhân
  • Chuyển đổi số/Digital Transformation