Giảng viên
PGS. TS. Vũ Quang

PGS. TS. Vũ Quang

Phó BM Khoa học quản lý và Luật

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Liên Xô

Môn Giảng dạy: Pháp luật đại cương