Giảng viên
ThS. Cao Thùy Dương

ThS. Cao Thùy Dương

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội, 2004

Môn Giảng dạy:

  • Pháp luật đại cương
  • Luật kinh doanh
  • Khởi sự kinh doanh

Cơ sở dữ liệu học thuật:

  • Scopus-ID: 57209863372

Định hướng nghiên cứu:

  • Kinh tế số