Giảng viên
ThS. Đoàn Hải Anh

ThS. Đoàn Hải Anh

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Môn Giảng dạy:

  • EM1100 – Kinh tế học vi mô
  • EM1010 – Quản trị học
  • EM3140 – Kinh tế quốc tế

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Kinh tế xanh
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quản trị nhân lực.