Giảng viên
ThS. Nguyễn Cẩm Giang

ThS. Nguyễn Cẩm Giang

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Anh Quốc

Môn Giảng dạy: Nguyên lý marketing