Giảng viên
ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Hoa Kỳ

Môn Giảng dạy: Nguyên lý marketing