Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội

Môn Giảng dạy: Pháp luật đại cương