Giảng viên
ThS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng

ThS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Thái Lan

Môn Giảng dạy: Mô phỏng hệ thống