Giảng viên
TS. Cao Tô Linh

TS. Cao Tô Linh

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hàn Quốc

Môn Giảng dạy: Quản trị chuỗi cung ứng