Giảng viên
TS. Đặng Thị Thu Hà

TS. Đặng Thị Thu Hà

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Rouen, Cộng Hoà Pháp năm 2015

Môn Giảng dạy:

 • EM1010 – Quản trị học đại cương
 • EM3111 – Quản trị học
 • EM3614 – Phân tích và quản lý dự án Năng lượng
 • EM3661 – Kinh tế Năng lượng
 • EM2104 – Quản trị doanh nghiệp
 • EM4435 – Quản trị dự án
 • EM4643 – Quản lý sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp
 • EM4617 – Kinh tế vận hành hệ thống điện
 • EM4043 – Quản lý sử dụng năng lượng
 • EM4650 – Thực tập tốt nghiệp
 • EM 4651 – Khoá luận tốt nghiệp

Cơ sở dữ liệu học thuât:

Định hướng nghiên cứu:

 • Phát triển bền vững