Giảng viên
TS. Đặng Vũ Tùng

TS. Đặng Vũ Tùng

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan năm 2001

Môn Giảng dạy:

  • EM4425 Mô hình tối ưu
  • EM4445 Quản lý Vận tải
  • EM4435 Quản trị Dự án

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Tối ưu hóa vận hành
  • Phát triển xanh
  • Hiệu suất năng lượng