Giảng viên
TS. Hà Thị Thư Trang

TS. Hà Thị Thư Trang

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Ý

Môn Giảng dạy: Thống kê ứng dụng và thiết kế lấy mẫu