Giảng viên
TS. Ngô Thu Giang

TS. Ngô Thu Giang

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn Giảng dạy: Phân tích tài chính