Giảng viên
TS. Nguyễn Linh Đan

TS. Nguyễn Linh Đan

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản

Môn Giảng dạy:

  • Tin học kinh tế đại cương
  • Academic Writing and Presentation
  • Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế năng lượng
  • Kinh tế tài nguyên và môi trường

Định hướng nghiên cứu:

  • Phân tích chi phí lợi ích
  • Chính sách năng lượg
  • Phát triển bền vững