Giảng viên
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng BM Kinh tế học

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn Giảng dạy: Kinh tế vi mô đại cương