Giảng viên
TS. Nguyễn Tiên Phong

TS. Nguyễn Tiên Phong

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Pháp

Môn Giảng dạy: Kinh tế năng lượng