Giảng viên
PGS.TS. Phạm Thị Kim Ngọc

PGS.TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Trưởng Bộ môn Khoa học quản lý và Luật; Giám đốc Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và Xã hội học, Trường Đại học Fribourg, Thuỵ sĩ, 2009

Môn giảng dạy:

 • EM4416 – Quản trị chiến lược
 • EM3301- Đạo đức kinh doanh
 • EM4413- Quản trị nhân sự
 • EM3190- Hành vi tổ chức
 • EM1180- Văn hoá kinh doanh và TT Khởi nghiệp
 • EM1010- Quản trị học đại cương

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

 • Quản trị nhân sự
 • Văn hoá tổ chức
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Chuyển đổi số
 • Kinh tế xanh
 • Phát triển bền vững