Tuyển sinh Tiến sĩ

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các cán bộ có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học ngành và liên ngành, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Tiến sĩ Kinh tế học

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kinh tế học nhằm đào tạo các cán bộ có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế quốc dân và quốc tế, đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

Tiến sĩ Quản lý công nghiệp

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý công nghiệp nhằm đào tạo các cán bộ có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề quản lý công nghiệp, đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.