Giảng viên
TS. Nguyễn Phương Anh

TS. Nguyễn Phương Anh

Giảng viên

Thạc sĩ tại University of Huddersfield, Vương quốc Anh

Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn Giảng dạy:

  • Kế toán quản trị
  • Nhập môn kế toán
  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Phát triển bền vững