Nghiên cứu

TS. Phạm Cảnh Huy

Trưởng BM Kinh tế Công nghiệp

TS. Phan Diệu Hương

Phó BM Kinh tế Công nghiệp

TS. Phan Văn Thanh

Giảng viên

TS. Thái Minh Hạnh

Giảng viên

TS. Trần Thị Hương

Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

TS. Trịnh Thu Thủy

Giảng viên

TS. Vũ Hồng Tuấn

Giảng viên