Sinh viên
Lớp kinh năng lượng K48 10 năm hội ngộ

Lớp kinh năng lượng K48 10 năm hội ngộ

Ban liên lạc cựu sinh viên có các nhiệm vụ sau:

– Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh viên qua các thời kỳ, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên.
– Tổ chức họp mặt truyền thống hàng năm của cựu sinh viên vào ngày kỷ niệm thành lập Viện, Trường.
– Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt,… cho cựu sinh viên nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó các thế hệ sinh viên.
– Thăm hỏi và vận động đóng góp hỗ trợ các cựu học viên, cựu sinh viên và sinh viên đang học gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
– Vận động cựu sinh viên đóng góp các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và NCKH, các hoạt động học tập – rèn luyện của sinh viên.
– Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho phát triển các chương trình đào tạo, cho Chiến lược phát triển và hoạt động của Viện.
– Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên như vận động nguồn học bổng tài trợ; tổ chức cho cựu sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đang học tại Viện; giới thiệu cho sinh viên tìm nơi thực tập, tham quan thực tế, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.
– Tổ chức Hội nghị đại biểu cựu sinh viên Viện, định kỳ 2 năm/1 lần để tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động, bầu thường trực Ban liên lạc nhiệm kỳ mới, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban.