Sinh viên
Dương Mạnh Sơn

Dương Mạnh Sơn

Cựu HV Tổng giám đốc, Tổng công ty khí Việt Nam – PV Gas
Nơi làm việc: 

Chức vụ: Cựu sinh viên.
Email: