Sinh viên
Phạm Lê Phú

Phạm Lê Phú

CSV K35 TGĐ Tổng công ty tuyền tải điện quốc gia
Nơi làm việc: 

Chức vụ: Cựu sinh viên.
Email: