Thư mời viết bài cho Hội thảo International Conference on Emerging Challenges: BUSINESS TRANSFORMATION AND CIRCULAR ECONOMY

Ngày đăng:
28-04-2021

Hôị thảo được đồng tổ chức bởi Đại học Bách Khoa Hà Nội - Viện Kinh tế và quản lý, Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân - Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Quốc tế, Đại học Hertfordshire (UK), AVSE Global (France), British Council (UK) và PPM School of Management (Indonesia).

Thời gian tổ chức: Ngày 5-6/11/2021

Thời gian nhận bài viết: Trước ngày 31/8/2021

Website: http://icech.hust.edu.vn

Rất mong nhận được bài viết và đăng ký tham dự hội thảo.