Đào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

Chương trình tích hợp Quản trị kinh doanh

Mã ngành xét tuyển: EM3
Thời gian đào tạo: 4 năm
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với các định hướng quản trị doanh nghiệp, marketing và quản trị nhân lực nhằm cung cấp tri thức về các chức năng kinh doanh, quy trình và hiểu biết về các tổ chức và doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay.
Chương trình cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp, hiểu sự khác biệt về văn hóa, đánh giá các vấn đề đạo đức, áp dụng các năng lực kinh doanh quan trọng trong khởi nghiệp.
Có cơ hội chuyển tiếp sang Đại học Monash tại Úc (Top 60 Global Universities) theo mô hình 2+1.5. 2 năm đầu học tại trường đại học Bách Khoa Hà Nội và 1.5 năm tiếp theo du học tại Úc

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: xem tại đây.

CƠ HỘI VIỆC LÀM


– Chuyên viên làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng kế toán, tài chính, … tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.
– Chuyên viên phụ trách việc xây dựng, triển khai các hợp đồng kinh tế.
– Chuyên viên xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tiếp thị; bán hàng; truyền thông marketing, nghiên cứu và dự báo thị trường.
– Chuyên viên về tuyển dụng, đào tạo, quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.
– Khởi sự kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp.
– Nghiên cứu viên, tư vấn viên về thiết kế và quản trị thương hiệu, các mô hình kiểm soát, đánh giá nội bộ tổ chức và doanh nghiệp.
– Tại các doanh nghiệp tiêu biểu: Tập đoàn VinGroup, Hãng hàng không Vietnam Airlines, Samsung Vina, …

Thông tin chi tiết xem tại đây

Kế hoạch học tập chuẩn từ K64 trở về trước xem tại đây

Kế hoạch học tập chuẩn cho K65-K66 xem tại đây

Kế hoạch học tập chuẩn từ K67 xem tại đây

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về thị trường, ứng xử của người mua, người bán và vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Học phần bao gồm: (1) Kinh tế học và những vấn đề cơ bản của kinh tế học; (2) Thị trường, cung và cầu; (3) Lý thuyết về tiêu dùng; (4) Lý thuyết về sản xuất; (5) Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo; (6) Thị trường các yếu tố sản xuất; (7) Sự suy thoái của thị trường và vai trò của chính phủ.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: KINH TẾ HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC
1.1    Kinh tế học là gì?
1.2    Khan hiếm nguồn lực và sự lựa chọn
1.3    Cơ chế vận hành hệ thống kinh tế
1.4    Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
1.5    Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô
Chương 2: THỊ TRƯỜNG, CẦU VÀ CUNG
2.1 Thị trường
2.2 Cầu
2.3 Cung
2.4 Mối quan hệ cung – cầu, cân bằng thị trường
2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng cầu
2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng cung
2.7 Thị trường tự do và kiểm soát giá cả
Chương 3: LÝ THUYẾT VỀ TIÊU DÙNG 
3.1 Độ co giãn của cầu đối với giá
3.2 Độ co giãn của cầu đối với thu nhập
3.3 Độ co giãn chéo của cầu
3.4 Sự lựa chọn của người tiêu dùng
3.5 Cầu cá nhân và cầu của thị trường
3.6 Dự đoán cầu theo kinh nghiệm
Chương 4: LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT
4.1 Doanh nghiệp và các hình thức tổ chức doanh nghiệp
4.2 Hàm sản xuất
4.3 Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp
4.4 Quyết định của doanh nghiệp về sản lượng cung ứng
Chương 5: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
5.1 Cấu trúc thị trường và nguyên nhân sinh ra cấu trúc thị trường
5.2 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
5.3 Thị trường độc quyền thuần túy
5.4 Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền
5.5 Thị trường độc quyền nhóm
Chương 6: THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT - LAO ĐỘNG, VỐN VÀ ĐẤT ĐAI
6.1 Thị trường lao động
6.2 Thị trường vốn
6.3 Thị trường đất đai
Chương 7: VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
7.1 Cân bằng tổng thể và tính hiệu quả của cạnh tranh
7.2 Những khuyết tật của thị trường
7.3 Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường
7.4 Hiệu quả phúc lợi đối với các chính sách của chính phủ

Tài liệu học tập

Giáo trình:
1.    N. Gregory Mankiw (2018). Cengage Learning. Principles of Microeconomics. 8th ed
Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Begg, D, R. Dornbusch and S. Fischer (2007). Kinh tế học. NXB Thống kê
2.    Mankiw, N.Gregory (2004). Nguyên lý kinh tế học. NXB Thống kê
3.    P.Samuelson and W.Nordhous (1997). Kinh tế học. NXB Chính trị Quốc gia
4.    Robert S. Pindyck, Daniel L.Rubinfeld (1994). Kinh tế học Vi mô. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    N. Gregory Mankiw (2008). Principles of Microeconomics. 5rd ed. Thomson Learning
2.    Michael Melvin and William Boyes (2005). Microeconomics. 6th ed. Houghton-Mifflin
3.    David C. Colander (2004). Microeconomics. 5th ed. McGraw-Hill
Phần mềm sử dụng: Không

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: Điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, các mô hình cơ bản, phản ánh mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế vĩ mô cơ bản và các yếu tố khác, giúp cho người học hiểu được nền kinh tế vận động như thế nào và chính phủ có thể điều tiết nền kinh tế ra sao. Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về sự vận động của nền kinh tế thị trường thông qua các mô hình từ đơn giản đến phức tạp, nhằm phân tích cơ chế tự cân bằng và cả những thất bại của thị trường, phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế vĩ mô cơ bản như sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp, mức giá. Trên cơ sở đó, chỉ ra khả năng tác động vào nền kinh tế để có được lợi ích tốt nhất cho xã hội.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: GIỚI THIỆU KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
1.1. Sự khan hiếm các nguồn lực và ba vấn đề kinh tế cơ bản
1.2. Khái niệm kinh tế học
1.3. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của kinh tế học
1.4. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
1.5. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô 
1.6. Nội dung cơ bản của kinh tế học vĩ mô
1.7. Phương pháp mô hình trong kinh tế học
Chương 2: THỊ TRƯỜNG, CUNG, CẦU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 
2.1.  Thị trường
2.2.  Cầu
2.3. Cung
2.4. Mối quan hệ cung cầu và cân bằng thị trường
2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và sự dịch chuyển đường cầu
2.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung và sự dịch chuyển đường cung
2.7. Thị trường tự do và điều tiết giá cả
2.8. Cơ chế thị trường và vai trò của chính phủ
Chương 3: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VĨ MÔ
3.1. Dòng luân chuyển nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế
3.2. Tổng sản phẩm quốc nội
3.3. Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân ròng 
3.4. Đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP
3.5. Đo lường biến động giá 
3.6. Tỷ lệ thất nghiệp
Chương 4: TỔNG CẦU VÀ MÔ HÌNH SỐ NHÂN CƠ BẢN
4.1. Tổng quan về mô hình số nhân cơ bản
4.2. Xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn
4.3. Xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch
4.4. Xác định sản lượng trong mô hình có sự tham gia của chính phủ
4.5. Xác định sản lượng trong nền kinh tế mở 
4.6. Tóm tắt các yếu tố tác động đến tổng cầu
Chương 5: TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
5.1. Tiền và lãi suất
5.2. Các tác nhân trong quá trình cung ứng tiền
5.3. Ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở
5.4. Ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi
5.5. Kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương
5.6. Cầu về tiền
5.7. Mô hình thị trường tiền tệ
5.8. Tác động của chính sách tiền tệ
Chương 6: MÔ HÌNH IS-LM. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TRONG MÔ HÌNH IS-LM
6.1. Khái quát chung về mô hình
6.2. Cân bằng trên thị trường hàng hoá: đường IS
6.3. Cân bằng trên thị trường tiền tệ: đường LM
6.4. Phân tích IS-LM
6.5. Chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM
Chương 7: MÔ HÌNH TỔNG CẦU- TỔNG CUNG
7.1. Đường tổng cầu kinh tế vĩ mô AD
7.2. Thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên
7.3. Đường tổng cung ngắn hạn
7.4. Đường tổng cung dài hạn, quan hệ giữa đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn
7.5. Những nhân tố làm dịch chuyển các đường tổng cung
7.6. Phân tích tổng cầu-tổng cung
7.7. Điều tiết kinh tế của chính phủ trong mô hình tổng cầu-tổng cung
Chương 8: THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT
8.1. Thất nghiệp: Các khái niệm và phân loại
8.2. Tác hại của thất nghiệp và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp
8.3. Lạm phát: khái niệm và tác hại
8.4. Cung tiền và lạm phát 
8.5. Mối quan hệ giữa lạm phát, thất nghiệp và sản lượng: đường Phillips 
8.6. Cú sốc cung và hiện tượng lạm phát đình trệ
8.7. Tại sao xảy ra chính sách tiền tệ lạm phát?
8.8. Khắc phục lạm phát 

Tài liệu học tập

Giáo trình: 
1. N.Gregory Mankiw (2019). Macroeconomic. 10th Edition. Worth Publishers/ Macmillan Learning
Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu  tham khảo tiếng Việt
  1. David Begg, S.Fischer, R. Dornbousch (1992). Kinh tế học. NXB Giáo dục
  2. P.Samuelson and W.Nordhous (1997). Kinh tế học. NXB Chính trị Quốc gia
  3. N. Gregory Mankiw (1997). Kinh tế vĩ mô. NXB Thống kê Hà Nội
Tài liệu  tham khảo tiếng Anh 
        1. Mankiw N. Gregory (2010). Macroeconomics, 7th Edition.  Worth Publishers 
    2. Paul Krugman, Robin Wells (2015). Macroeconomics, 4th Edition. W.H.Freeman & Co Ltd. 
Phần mềm sử dụng: Không

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-0-0-4) ~ 2.84 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức Pháp luật chuyên ngành giúp sinh viên biết áp dụng Pháp luật trong cuộc sống và công việc. Nội dung chính của học phần bao gồm: Khái quát về nguồn gốc ra đời nhà nước và pháp luật; bản chất, chức năng và các kiểu nhà nước, pháp luật; về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của những ngành luật chủ yếu ở nước ta hiện nay.

Tóm tắt học phần:

Chương 1. Nhập môn Pháp luật đại cương

 1.  Khoa học Pháp luật đại cương và môn học Pháp luật đại cương
 2.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Pháp luật đại cương
 3.  Mối quan hệ giữa Pháp luật đại cương với các ngành khoa học khác
 4.  Những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật đại cương

Chương 2. Khái quát về Nhà nước trong mối quan hệ với Pháp luật

 1.  Nhà nước và Pháp luật – Hai hiện tượng lịch sử - xã hội đặc biệt luôn song hành
 2.  Nguồn gốc, bản chất, hình thức và các kiểu nhà nước trong lịch sử
 3.  Khái niệm, đặc điểm và chức năng của Nhà nước
 4.  Bộ máy nhà nước và chế độ chính trị
 5.  Nhà nước pháp quyền

Chương 3. Nhà nước CHXHCN Việt Nam

 1. Bản chất và những nguyên tắc hoạt động cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 2. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam ở trung ương
 3. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam ở địa phương
 4. Vai trò, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Chương 4. Những vấn đề cơ bản về Pháp luật

 1.  Nguồn gốc, khái niệm, chức năng và các thuộc tính của pháp luật
 2.  Bản chất, hình thức và các kiểu pháp luật trong lịch sử
 3.  Văn bản pháp luật, Quy phạm pháp luật và Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 4.  Quan hệ pháp luật và chủ thể của quan hệ pháp luật
 5.  Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật
 6.  Giải thích pháp luật
 7.  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
 8.  Ý thức pháp luật. Pháp chế và trật tự pháp luật

Chương 5. Các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới

 1. Hệ thống pháp luật Anh – Mỹ (Common Law)
 2. Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa (Hệ thống dân luật – Civil Law)
 3. Hệ thống pháp luật Hồi giáo (Islamic Law)

Chương 6. Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
 2. Ngành luật Hiến pháp – Hành chính trong Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
 3. Ngành luật Hình sự trong Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
 4. Ngành luật Dân sự và Hôn nhân gia đình trong Hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
 5. Ngành luật Kinh tế - Thương mại - Lao động - Tài chính ngân hàng - Đất đai - Môi trường

Chương 7. Lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ và lĩnh vực pháp luật về Khoa học – Công nghệ ở Việt Nam

 1. Lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
 2. Lĩnh vực pháp luật về Khoa học - Công nghệ ở Việt Nam

Tài liệu hoc tập

Giáo trình:

1. Vũ Quang (2018). Giáo trình pháp luật đại cương. NXB Bách khoa, Hà Nội
2. Phạm Duy Nghĩa (2019). Giáo trình Pháp luật đại cương. NXB CAND, Hà Nội
3. Vũ Quang (Chủ biên, 2019), Hướng dẫn học môn pháp luật đại cương, NXB Bách khoa, Hà Nội

Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1. Nguyễn Cửu Việt (2004). Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cương. NXBĐHQGHN, Hà Nội
 2. Lê Minh Toàn, Vũ Quang và những người khác (2002) . Giáo trình Pháp luật đại cương. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

 1. Raymond Wacks (2011). Triết học luật pháp. Phạm Kiều Tùng dịch. NXB Tri Thức, Hà Nội
 2. Alexis De Tocqueville  (2008) . Nền dân trị Mỹ. NXB Tri Thức, Hà Nội
 3. Insun Yu (1994). Luật và xã hội Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII. NXB KHXH, Hà Nội

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): MI3131 (Toán kinh tế/Mathematics for Business and Economics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần trang bị cho người học các mô hình định lượng cơ bản áp dụng cho các chức năng của quá trình quản trị trong các tổ chức kinh doanh, bao gồm phân tích quyết định, dự báo sản lượng bán thông qua mô hình hồi qui, kiểm soát dự trữ, toán tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ hiệu quả thông qua mô hình xếp hàng. Người học phân tích được khả năng ứng dụng của từng mô hình, phương pháp thu thập số liệu để đưa vào mô hình và sử dụng được các phần mềm để tính toán kết quả của mô hình định lượng đã đặt ra. 

 

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu chung
1.1 Khái niệm về toán phân tích định lượng trong kinh doanh và thương mại
1.2 Phương pháp tiếp cận toán định lượng trong kinh doanh
1.3 Qui trình xây dựng một mô hình định lượng
1.4 Vai trò của máy tính và các ứng dụng trong tính toán định lượng
1.5 Hạn chế của các mô hình tính toán định lượng
1.6 Điều kiện để đưa các mô hình tính toán vào thực tế kinh doanh hiệu quả
Chương 2: Toán tài chính
2.1 Tính toán lãi suất
2.2 Biểu đồ dòng tiền và tính toán các giá trị tương đương
Bài tập
2.3 Các mô hình tính toán giá trị hiện tại và tương lai (P/F & F/P)
Bài tập
2.4 Các mô hình tính toán giá trị hiện tại và giá trị dòng tiền đều (A/P & P/A)
2.5 Các mô hình tính toán giá trị tương lai và giá trị dòng tiền đều (A/F & F/A)
2.6 Các mô hình tính toán dòng tiền thay đổi với giá trị cố định
2.7 Các mô hình tính toán dòng tiền thay đổi với tỷ lệ cố định
2.8 Phương pháp tính toán các giá trị không sẵn có trong bảng tài chính tra sẵn: tỷ suất i và số thời kỳ phân tích n.
2.9 Tính toán tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu

Chương 3: Phân tích định lượng quyết định
3.1 Vấn đề định lượng trong ra quyết định kinh doanh
3.2 Sáu bước qui trình ra quyết định
3.3 Phân loại môi trường ra quyết định
Bài tập
3.4 Các mô hình ra quyết định trong điều kiện bất định
3.5 Các mô hình ra quyết định trong điều kiện rủi ro
3.6 Mô hình cây quyết định
3.7 Mô hình phân tích Bayes
3.8 Lý thuyết dụng ích và ra quyết định kinh doanh
Chương 4: Các mô hình hồi qui
4.1 Tổng quan về mô hình hồi qui trong kinh doanh và thương mai
4.2 Chẩn đoán mối quan hệ giữa các biến số bằng sơ đồ phân tán
4.3 Hồi qui tuyến tính đơn
4.4 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui
4.5 Sự dụng ứng dụng máy tính để tìm công thức hồi qui
4.6 Các giả thiết của mô hình hồi qui
4.7 Kiểm định thống kê mô hình hồi qui

4.8 Phân tích hồi qui đa biến
4.9 Sự dụng biến “giả” trong mô hình
4.10 Qui trình xây dựng một mô hình hồi qui trong kinh doanh
4.11 Hồi qui phi tuyến
4.12 Những vấn đề cần lưu ý khi ứng dụng mô hình phân tích hồi qui trong kinh doanh và thương mại
Chương 5: Các mô hình kiểm soát dự trữ
5.1 Tổng quan về kiểm soát dự trữ trong kinh doanh
5.2 Các quyết định dự trữ
5.3 Mô hình lượng đặt hàng kinh tế
5.4 Mô hình điểm tái đặt hàng
Bài tập

5.5 Mô hình lượng đặt hàng kinh tế có thời gian nhận hàng trễ
5.6 Mô hình lượng đặt hàng có chiết khấu
5.7 Mô hình lượng đặt hàng có dự trữ an toàn
5.8 Các mô hình tính toán lượng dự trữ cho hàng hóa không có tính lặp lại
5.9 Phương pháp phân tích ABC
5.10 Mô hình lập kế hoạch nhu cầu vật tư
5.11 Kiểm soát dự trữ đúng thời gian
5.12 Mô hình hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Chương 6: Mô hình hàng đợi và lý thuyết xếp hàng
6.1 Giới thiệu lý thuyết xếp hàng trong kinh doanh và thương mại
6.2 Các chi phí của dòng chờ
6.3 Các đặc tính của hệ thống xếp hàng
6.4 Mô hình xếp hàng một kênh: Lượng khách đến tuân thủ theo phân phối poisson và thời gian phục cụ tuân theo hàm mũ
6.5 Mô hình xếp hàng nhiều kênh: Lượng khách đến tuân thủ theo phân phối poisson và thời gian phục cụ tuân theo hàm mũ (M/M/m)
6.6 Mô hình thời gian phục vụ không đổi (M/D/1)
6.7 Mô hình lượng khách đến hữ hạn (M/M/1)
6.8 Các mô hình xếp hàng có độ phức tạp cao và sử dụng mô hình mô phỏng

 

Tài liệu hoc tập

Giáo trình

Giáo trình
[1] Barry Render at al. (2018). Quantitative Analysis for Management, 13th edition. Pearson Education
[2] Ian Jacques (2018). Mathematics for Economics and Business, 9th edition. Pearson Education
Sách tham khảo
[1] Robert R. Reitano (2010). Introduction to Quantitative Finance: A Math Toolkit. Massachusetts Institute of Technology.

 

Cách đánh giá học phần: 

 • Kiểm tra ngắn và bài tập trên lớp: 20%
 • Kiểm tra giữa kỳ: 20%
 • Thi cuối kỳ: 60%
 • Khối lượng (Credits): 2(1-0-2-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): IT1130 (Tin học đại cương), IT1130 (Introduction to Information Technology)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)
 • Mục tiêu và Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng máy tính và các kỹ năng cơ bản để sử dụng máy tính hiệu quả trong học tập, nghiên cứu và làm việc trong các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Nội dung chính của học phần gồm: Tổng quan về Excel, thiết lập báo cáo trên Excel, Các công thức tính toán trên Excel, quản lý dự án với Excel, phân tích dữ liệu và ra quyết định.

Nội dung tóm tắt của học phần

1.1.    Quản lý hàng, cột và trang tính
1.2.     Thao tác với worksheet 
1.3.    Nhập và tổ chức dữ liệu trên trang tính
1.4.     Kiểm soát dữ liệu nhập

2.1. Giới thiệu cú pháp của các hàm trong Excel
2.2. Các hàm văn bản
2.3. Các hàm ngày tháng
2.4. Các hàm số học
2.5. Các hàm tính toán

3.1. Logic có điều kiện
3.2. Tra cứu dữ liệu
3.3. Các hàm điều kiện
3.4. Kiểm soát lỗi với IFERROR, ISVALUE, ISNA

4.1. Tạo và làm việc với Bảng dữ liệu
4.2. Tổng hợp dữ liệu với Subtotals
4.3. Tạo và làm việc với PivotTable

5.1. Thiết kế các mô hình dữ liệu
5.2. Goal Seek và Solver
5.3. Data Table
5.4. Scenario Manager

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Phạm Thị Thanh Hồng (2021). Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Tài liệu tham khảo
1. John W. Foreman (2013). Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight, Wiley, USA.
2. Bill Jelen, (2017), Power Excel with MrExcel, Holy Macro! Books
3. Michael Olafusi, (2015), Microsoft Excel and Business Analysis for the busy Professional, UrBizEdge

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-0-2-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về Công nghệ thông tin cơ bản (theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT) bao gồm: các khái niệm về thông tin và tin học, cách biểu diễn dữ liệu và xử lý thông tin trong máy tính, cơ bản về phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, mạng internet, các phần mềm tiện ích. Ngoài ra học phần cung cấp các kiến thức về tin học văn phòng, các kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng thông qua các nội dung thực hành. 

Nội dung tóm tắt của học phần
PHẦN I - TIN HỌC CĂN BẢN
Chương 1 Thông tin và biểu diễn thông tin  
Chương 2 Hệ thống máy tính                      
Chương 3: Tin học văn phòng
PHẦN 2: THỰC HÀNH
Bài 1: Sử dụng máy tính cơ bản
Bài 2: Sử dụng Internet
Bài 3: Soạn thảo văn bản
Bài 4: Phần mềm bảng tính
Bài 5: Phần mềm trình chiếu

Tài liệu học tập
1.    Slide bài giảng Tin học đại cương của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
2.    Tin học Căn bản (Fundamentals of Informatics). Quách Tuấn Ngọc. Nhà xuất bản Thống kê. 2001
3.    Tin học đại cương (Introduction to Informatics). Trần Đình Khang et al, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà nội
4.    Tin học đại cương (Introduction to Informatics). Tô Văn Nam. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 2009
English References
1.    Information: The New Language of Science, Chapter 1, 4, 10. Von Baeyer, H.C. Harvard University Press, [2004]
2.    The Architecture of Computer Hardware and Systems Hardware, Chapters 2 and 3. Englander, I. Wiley, [2003].

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 4(3-2-0-8) ~ 6.08 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không

Mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số một biến số và nhiều biến số. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể học tiếp các học phần sau về toán cũng như các môn kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền tảng toán học cơ bản cho kỹ sư các ngành công nghê và kinh tế.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Phép tính vi phân hàm một biến số
Chương 2: Phép phân tích hàm một biến số
Chương 3: Hàm nhiều biến số

Tài liệu học tập
Giáo trình

1.    Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2015). Toán học cao cấp, tập 2: Giải tích, NXBGD, Hà Nội.
2.    Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2017). Bài tập toán học cao cấp, tập 2: Giải tích, NXBGD, Hà Nội.
3.    Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1999). Bài tập Toán học cao cấp tập 1, NXBGD, Hà Nội.
4.    Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1999). Bài tập Toán học cao cấp tập 2, NXBGD, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
1.    Trần Bình (1998), Giải tích I, Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
2.    Trần Bình (2005), Giải tích II và III, Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
3.    Trần Bình (2001), Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học, tập 1. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
4.    Trần Bình (2001), Bài tập sẵn giải tích II. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): MI1110/MI1010 Giải tích I
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Giải tích II

Mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuỗi, phương trình vi phân và phương pháp toán tử Laplace. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể học tiếp các học phần sau về toán cũng như các môn kỹ thuật khác, góp phần tạo nên nền tảng toán học cơ bản cho kỹ sư các ngành công nghê.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Chuỗi
Chương 2: Phương trình vi phân
Chương 3: Phương pháp toán tử Laplace

Tài liệu học tập
Giáo trình:
1.    Nguyễn Đình Trí, Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2015). Bài tập Toán học cao cấp tập 3: Chuỗi và phương trình vi phân. NXB Giáo dục
2.    Nguyễn Đình Trí, Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2017). Bài tập Toán học cao cấp tập 3: Chuỗi và phương trình vi phân. NXB Giáo dục
3.    Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đỉnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2000). Bài tập Toán học cao cấp tập II. NXB Giáo dục
4.    Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đỉnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2000). Bài tập Toán học cao cấp tập III. NXB Giáo dục
Tài liệu tham khảo
5.    Trần Bình (2005). Giải tíc II và III, NXB KH và KT
6.    Lê Ngọc Lăng, Nguyễn Chí Bảo, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Phú Trường. Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn II. NXB Giáo dục
7.    Lê Ngọc Lăng, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đăng Tuấn, Mai Văn Dược (2998). Giúp ôn tập tốt môn Toán cao cấp. NXBKH
8.    Đinh Bạt Thẩm, Nguyễn Phú Trường (1993). Bài tập Toán học cao cấp tập II. NXB Giáo dục
9.    Nguyễn Xuân Thảo (2010). Bài giảng Phương pháp Toán tủ Laplace
10.    Nguyễn Thiệu Huy: Infinite series and differential equations.
Download: http://sami.hust.edu.vn/tai-lieu/

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 4(3-2-0-8) ~ 6.08 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính như ma trận, định thức hệ phương trình, không gian véc tơ, không gian Euclide, … làm cơ sở để cho việc học tiếp các học phần sau về toán cũng như các môn kỹ thuật khác, từ đó sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức môn học vào việc giải quyết một số mô hình bài toán thực tế.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Lôgic, tập hợp, ánh xạ, số phức
1.1 Đại cương về lôgic
1.2 Sơ lược về lý thuyết tập hợp
1.3 Ánh xạ
1.4 Số phức
Chương 2: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính
2.1 Ma trận
2.2 Định thức ma trận vuông
2.3 Hạng ma trận, ma trận nghịch đảo
2.4 Hệ phương trình tuyến tính
Chương 3: Không gian véctơ trên R
3.1 Khái niệm không gian véctơ
3.2 Không gian véctơ con
3.3 Cơ sở và tọa độ trong không gian véctơ hữu hạn chiều
Chương 4: Ánh xạ tuyến tính
4.2 Ma trận của ánh sáng tuyến tính
4.3 Trị riêng và véctơ riêng
Chương 5: Không gian Euclide
5.1 Không gian Euclide
5.2 Dạng toàn phương

Tài liệu học tập
Giáo trình
[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo (2015), Toán học cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích, NXB Giáo dục VN.
[2] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Bài tập Toán học cao cấp, tập 1: Đại số và hình học giải tích, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
[1] Dương Quốc Việt, Nguyễn Cảnh Lương (2015), Đại số tuyến tính, NXB Bách khoa HN.
[2] Trần Xuân Hiền, Lê Ngọc Lăng, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Cảnh Lương (2007), Phương pháp giải toán cao cấp, Phần đại số, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
[3] Nguyễn Tiến Quang, Lê Đình Nam (2016), Cơ sở đại số tuyến tính, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm bảo vệ kết quả thực tập (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): MI1111 hoặc MI1112 hoặc MI1113 (Giải tích 1) MI1121 hoặc MI1122 (Giải tích 2)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất thống kê là các khái niệm và quy tắc diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lí các phương pháp tiếp cận với mô hình thực tế và có kiến thức cần thiết để đưa ra lời giải đúng cho các bài toán đó.

 

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất
Chương 3: Biến ngẫu nhiên hai chiều
Chương 4: Mẫu thống kê và ước lượng tham số
Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê

 

Tài liệu học tập
Giáo trình:
1. Tống Đình Quỳ (2014). Xác suất thống kê. NXB Bách khoa-Hà Nội (tái bản lần thứ 6)
2. Bộ môn Toán ứng dụng (2020). Bài tập Xác suất thống kê (tài liệu lưu hành nộ bộ)
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.  Đào Hữu Hồ (2007). Xác suât thống kê .NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Đặng Hùng Thắng (2005). Mở đầu lý thuyết xác suất và ứng dụng. NXB Giáo dục
3. Đặng Hùng Thắng (2008). Thống kê và ứng dụng. NXB Giáo dục
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1. Muray, R. Spiegel, John Schiller, and R. Alu Srinivasan (2001). Probability and Statistics. McGraw-Hill Companies.
2. Andrew Metcafe, David Green, Tony Greenfield, Maythayaudin Mansor, Andrew Smith, Jonathan Tuke (2019). Statistics in Engineering: With Examples in MATLAB and R.Second Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group.
3. H. Thomas (2016). An Introduction to Statistics with Python (With Applications in the Life Sciences). Springer.

 

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-6) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): MI1111 hoặc MI1112 hoặc MI1113 (Giải tích 1); MI1141 hoặc MI1142 hoặc MI1143 (Đại số)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: 
Giúp học sinh hiểu và có khả năng vận dụng, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn, thích ứng với công việc có liên quan. Nắm vững các khái niệm cơ bản, nền tảng lý thuyết: thuật toán simplex để giải các bài toán lập trình tuyến tính; Các thuật toán vận tải để giải quyết các vấn đề vận tải và áp dụng kiến thức đã học về toán học để khảo sát mô hình I / O

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1 - Giới thiệu
Chương 2 – Quy hoạch tuyến tính (LP)
Chương 3 – Bài toán vận tải 
Chương 4 – Mô hình Input/Out put (I/O)

Tài liệu học tập
Giáo trình
[1] Nguyễn Thị Bạch Kim (2014). Các phương pháp tối ưu: Lý thuyết và thuật toán. Nhà xuất bản Bách khoa.
[2] H.A. Taha (2007), Operation Research: An Introduction (8th Edition), Pearson Education Inc.
Tài liệu tham khảo
[1] Brandley, R. Schiller (2002), Kinh tế ngày nay, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[2] Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn (2002), Giáo trình mô hình toán kinh tế, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội
[1] Brandley, R. Schiller (2002), Kinh tế ngày nay, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[2] Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn (2002), Giáo trình mô hình toán kinh tế, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-1-1-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương phần cơ học (các định lý và định luật về động lượng, mômen động lượng; động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng; chuyển động quay vật rắn, dao động và sóng cơ) và kiến thức cơ bản phần Nhiệt học (Nguyên lý 1, Nguyên lý 2, khí thực và vật lý thống kê cổ điển) là cơ sở các môn kỹ thuật. 

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1. Mở đầu 
Chương 2. Động học chất điểm
Chương 3. Động lực học chất điểm
Chương 4. Cơ năng và trường lực thế
Chương 5. Chuyển động quay của vật rắn
Chương 6. Dao dộng và sóng cơ
Chương 7. Thuyết động học phân tử các chất khí & định luật phân bố
Chương 8. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học 
Chương 9. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học 
Chương 10. Khí thực

Tài liệu tham khảo
Giáo trình 
1. Lương Duyên Bình (Chủ biên): Vật lý đại cương tập 1: Cơ- Nhiệt, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 267 trang. 
2. Lương Duyên Bình, Dư Trí ông, Nguyễn Hữu Hồ: Vật lý đại cương tập 2: Điện-Dao động-Sóng, NXB Giáo dục , 2009, 343 trang. 
3. Lương Duyên Bình ( hủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Tụng: Bài tập Vật lý đại cương tập 1: Cơ- Nhiệt, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 199 trang. 
4. Lương Duyên Bình (Chủ biên): Bài tập Vật lý đại cương tập 2: Điện-Dao động-Sóng, NXB Giáo dục, 2007, 155 trang. 
Sách tham khảo 
1. Nguyễn Xuân Chi, Đặng Quang Khang: Vật lý đại cương tập 1: Cơ- Nhiệt, ĐH Bách Khoa Hà nội, 2000, 467 trang. 
2. Trần Ngọc Hợi (Chủ biên), Phạm Văn Thiều: Vật lý đại cương các nguyên lý và ứng dụng, tập 1: Cơ học và Nhiệt học, NXB Giáo dục, 2006, 511 trang.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-1-1-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Môn học này bao gồm những kiến thức cơ bản về Vật lý đại cương phần điện từ (các loại trường: điện trường, từ trường), nguồn sinh ra trường, các tính chất của trường, các đại lượng đặc trưng cho trường (cường độ, điện thế, từ thông,..) và các định lý, định luật liên quan. Quan hệ giữa từ trường và điện trường. Lực từ trường và ứng dụng. 

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1. Điện trường tĩnh
Chương 2. Vật dẫn
Chương 3. Điện môi 
Chương 4. Từ trường
Chương 5. Cảm ứng điện từ
Chương 6. Vật liệu từ
Chương 7. Trường điện từ
Chương 8. Dao động điện từ
Chương 9. Sóng điện từ

Tài liệu tham khảo
Giáo trình 
1. Lương Duyên Bình-Dư Trí Công-Nguyễn Hữu Hồ: Vật lý Đại cương tập 2: Điện-Dao động- Sóng, NXB Giáo dục, 2009, 343 trang. 
2. Lương Duyên Bình (Chủ biên): Bài tập Vật lý Đại cương tập 2: Điện- Dao động- Sóng, NXB Giáo dục, 2007, 155 trang. 
Sách tham khảo 
1. Đặng Quang Khang: Vật lý Đại cương tập 2: Điện học, ĐH Bách Khoa Hà nội, 2000, 328 trang. 
2. Trần Ngọc Hợi (Chủ biên), Phạm Văn Thiều: Vật lý Đại cương các nguyên lý và ứng dụng, tập 2: Điện, từ, dao động và sóng, NXB Giáo dục, 2006, 487 trang.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-1-0-6)
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: Học phần trang bị những nội dung cơ bản có tính nền tảng, hệ thống về triết học Mác – Lênin. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn, nội dung của các môn học khác. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học và cách mạng của triết học Mác – Lênin. Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, định hướng tư tưởng - chính trị trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

Nội dung tóm tắt của học phần
CHƯƠNG I - TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
I. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC
1. Khái lược về triết học
2. Vấn đề cơ bản của triết học
3. Biện chứng và siêu hình
II. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin
2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác – Lênin
3. Vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
CHƯƠNG II: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất
2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 
1. Hai lọai hình biện chứng và PBC duy vật 
2. Nội dung của phép biện chứng duy vật 
III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC
1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng
2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức 
3. Thực tiễn và vai trò của thực tiến đối với nhận thức
4. Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức
5. Tính chất của chân lý
CHƯƠNG III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
I. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội
2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội 
4. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên 
II. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp
2. Dân tộc
3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại 
III. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
1. Nhà nước
2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
 VI. Ý THỨC XÃ HỘI
1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố của tồn tại xã hội
2. Khái niệm ý thức xã hội và kết cấu cảu YTXH
3. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
V. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
1. Con người và bản chất con người 
2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người
3. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử 
4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

Tài liệu học tập
Giáo trình bắt buộc: 

1. Giáo trình Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị). Nhà xuất bản chính trị Quốc gia sự thật. Năm 2021.
Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII, XIII
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo một số vấn đề tổng kết lý luận và thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016.
3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáotrình quốc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác – Lênin. NXB. Chính trị Quốc gia. Hà Nội , 1999.
4. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác – Lênin (Tái bản có sửa chữa, bổ sung), NXB. Chính trị Quốc gia. Hà Nội , 2010.
5. GS. TS Nguyễn Ngọc Long – GS.TS Nguyễn Hữu Vui (Đồng chủ biên) và các tác giả, Giáo trình triết học Mác – Lênin, (Tái bản có sửa chữa, bổ sung), NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006
6. Mai Thị Thanh, Trần Việt Thắng, Hoàng Thị Hạnh và các tác giả, Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Học phần I), NXB Bách khoa 2015.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng:  2(2-0-0-4) ~ 2.84 ECTs
 • Học phần tiên quyết:    Triết học Mác-Lênin (SSH1111)
 • Học phần học trước:    Triết học Mác-Lênin (SSH1111)
 • Học phần song hành:    Không

Mục tiêu
Học phần cung cấp cho sinh viên những những hiểu biết cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, nền kinh tế thị trường và các mối quan hệ trong nền kinh tế thị trường. Qua đó, học sinh nắm được các kiến thức về các quy luật lịch sử - kinh tế - chính trị - xã hội. Ngoài ra, học phần này còn tiếp tục bồi dưỡng cách nhìn thế giới, phương pháp luận và tư duy kinh tế, vận dụng kiến thức kinh tế - chính trị vào việc phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và thực tiễn của đất nước và của các ngành học mà sinh viên được đào tạo..

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế chính trị
Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường            
2.1 Nền sản xuất hàng hóa
2.2 Hàng hóa 
2.3 Tiền tệ (nguyên nhân hình thành, bản chất, và 05 chức năng của tiền)
2.4 Thị trường, Các chủ thể tham gia thị trường, Quy luật thị trường
Chương 3: Sản xuất Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường            
3.1 Sự chuyển hóa tiền thành tư bản
3.2 Lý luận hàng hóa Sức lao động
3.3 Quá trình sản xuất Giá trị thặng dư 
3.4 Một số quy luật của Chủ nghĩa Tư bản
3.5 Bài tập phương pháp sản xuất Giá trị thặng dư tuyệt đối
Chương 4: Canh tranh và Độc quyền trong nền kinh tế thị trường            
4.1 Mối quan hệ giữa Cạnh tranh và Độc quyền
4.2 Bài tập phương pháp sản xuất Giá trị thặng dư tương đối
4.3  Năm đặc điểm của Chủ nghĩa Tư bản độc quyền
4.4  Bài tập tích lũy Tư bản
4.5 Chủ nghĩa Tư bản độc quyền Nhà nước & Thành tựu, hạn chế của CNTB
Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng XHCN & Quan hệ lợi ích kinh tế tại Việt Nam            
5.1 Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (tính tất yếu, khái niệm, đặc trưng)
5.2 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
5.3 Quan hệ lợi ích kinh tế tại Việt Nam 
5.4 Cách mạng công nghiệp và tiến trình CNH, HĐH của Việt Nam
5.5 Tìm hiểu thêm về hội nhập kinh tế quốc tế

Tài liệu học tập 
Giáo trình 
1.    Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin (dành cho sinh viên không học chuyên ngành lý luận chính trị) , Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.
2.    Ngô Quế Lan, Trịnh Huy Hồng, Nguyễn Thị Phương Dung & Phan Yến Trang, 99 bài tập lý thuyết giá trị thặng dư , HUST Publ., 2022.
Sách tham khảo :
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 11-NQ / TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ngày 03/6/2017.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo một số vấn đề tổng kết lý luận và thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới , Tạp chí Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016.
4. Robert B. Ekelund và Robert F. Herbert, Lịch sử các lý thuyết kinh tế , Waveland Press, Inc.; Tái bản lần thứ 6, 2013.
5. David Begg , Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học , Mcgraw-Hill Publ., Ấn bản lần thứ 7, 2002.
6. Jeremy Rifkin, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba , Nhà xuất bản St. Martin's Griffin., 2013.
7. Klaus Schwab, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư , Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2016.
8. Manfred B.Steger , Toàn cầu hóa , Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2003.
9. Trần Thị Lan Hương, Ngô Quế Lan và cộng sự, Hướng dẫn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 , NXB ĐHBKHN, 2015. (Tài liệu tham khảo chương 4, 5, 6).

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng: 2(2-0-0-4) ~ 2.84 ECTs
 • Học phần tiên quyết:    Triết học Mác-Lênin (SSH1111) và Kinh tế chính trị Mác-Lênin (SSH1121)
 • Học phần học trước:    Kinh tế chính trị Mác-Lênin (SSH1121)
 • Học phần song hành:    Không

Mục tiêu
Học phần cung cấp cho sinh viên cái nhìn toàn diện về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp sinh viên nâng cao nhận thức về thời đại mới của dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh, hiểu rõ, lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
Ngoài ra, môn học củng cố cho học sinh kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ nghiêm túc trong học tập, làm việc và cuộc sống.

Nội dung tóm tắt của học phần
Nội dung 1: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Nội dung 2: Dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
Nội dung 3: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Tài liệu học tập 
Giáo trình
[1] Bộ giáo dục và Đào tạo Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Dành cho bậc đại học hệ không chuyên ngành lý luận chính trị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021 https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2729 
[2] Bài giảng video trực tuyến và các file tài liệu trên hệ thống.
Sách tham khảo
[1]    Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng XI, XII, XIII
[2]    Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng HCM, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2002
[3]    Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo một số vấn đề tổng kết lý luận và thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016.
[4]    Trần Thị Lan Hương, Ngô Quế Lân và các tác giả, Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Học phần II), NXB Bách khoa 2015. Nội dung tham khảo chương 7,8,9 

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-0-0-4)
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về sự ra đời của Đảng CSVN, đường lối do Đảng CSVN đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 cho đến nay- từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Học tập lịch sử Đảng nhằm nâng cao nhận thức về thời đại mới của dân tộc- thời đại Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp sinh viên hiểu, lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
Ngoài ra, môn học củng cố cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ nghiêm túc với học tập, lao động, cuộc sống.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Đảng CSVN ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 
1.1. Đảng CSVN ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930)
1.2. Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930- 1945)
Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1954-1975)
2.1. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
2.2. Lãnh đạo xây dựng CNXH ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (từ 1975 đến nay)
3.1. Lãnh đạo cả nước xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đảy mạnh CHN, HĐH và hội nhập quốc tế (từ 1986 đến nay)

Tài liệu học tập 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Giáo trình lịch sử Đảng CSVN. NXB Chính trị quốc gia sự thật
Sách tham khảo
2. Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (chủ biên) (2001). Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập. NXB Giáo dục Việt Nam.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-0-0-4)
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về sự ra đời của Đảng CSVN, đường lối do Đảng CSVN đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 cho đến nay- từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Học tập lịch sử Đảng nhằm nâng cao nhận thức về thời đại mới của dân tộc- thời đại Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp sinh viên hiểu, lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng được quan điểm của Đảng vào cuộc sống.
Ngoài ra, môn học củng cố cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ nghiêm túc với học tập, lao động, cuộc sống.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Đảng CSVN ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 
1.1. Đảng CSVN ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930)
1.2. Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930- 1945)
Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1954-1975)
2.1. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
2.2. Lãnh đạo xây dựng CNXH ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ xâm lược, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (từ 1975 đến nay)
3.1. Lãnh đạo cả nước xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)
3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đảy mạnh CHN, HĐH và hội nhập quốc tế (từ 1986 đến nay)

Tài liệu học tập 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021). Giáo trình lịch sử Đảng CSVN. NXB Chính trị quốc gia sự thật
Sách tham khảo
2. Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (chủ biên) (2001). Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập. NXB Giáo dục Việt Nam.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

 

Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình kinh doanh, doanh nghiệp, hiểu biết khái quát về các hoạt động quản trị và chức năng trong doanh nghiệp, làm nền tảng để học các môn chuyên ngành về kinh doanh, kinh tế và quản lý sau này. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể: nêu được định nghĩa và vai trò của kinh doanh; mô tả được các nội dung chính trong quá trình quản trị kinh doanh; trình bày được ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng bên trong và bên ngoài tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; trình bày được các nội dung chính của các mảng quản trị trong doanh nghiệp (marketing, sản xuất, nhân lực, hệ thống thông tin, kế toán và quản trị chi phí và tài chính…).

 

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh
1.1 Khái niệm QTKD
1.2 Tầm quan trọng và vai trò của QTKD
1.3 Khởi sự kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp
1.4 Đặc điểm, cơ hội và thách thức đối với nghề QTKD
Chương 2: Doanh nghiệp và một số thuật ngữ thường dùng trong kinh doanh
2.1 Giới thiệu về doanh nghiệp
2.2 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

2.3 Các lĩnh vực quản trị chức năng trong doanh nghiệp

2.3 Các lĩnh vực quản trị chức năng trong doanh nghiệp
2.4 Một số thuật ngữ thường dùng trong kinh doanh
Chương 3: Chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Quản trị kinh doanh
3.1 Mục tiêu, chuẩn đầu ra và các định hướng chuyên sâu trong Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
3.2 Các nội dung chi tiết của Chương trình đào tạo
3.4 Kế hoạch và phương pháp học tập ngành quản trị kinh doanh
3.5 Các kỹ năng để thành công trong quản trị kinh doanh

 

Tài liệu học tập
Giáo trình bắt buộc: 

 1. Nguyễn Tiến Dũng (2017), Bài giảng Nhập môn Quản trị kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội
 2. Kwendo E.S. & Siele E. (2016), Introduction to Business Management, Acrodile Publishing Ltd. ISBN-10: 9966007334. ISBN-13: 978-9966007339

Tài liệu tham khảo

 1. Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Đình Hòa và Trần Thị Ý Nhi (2005), Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê.
 2. Nguyễn Thành Độ & Nguyễn Ngọc Huyền (2012), Giáo trình Quản trị Kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
 3. Ngô Trần Ánh, chủ biên (2000), Kinh tế và Quản lý doanh nghiệp, NXB Thống kê
 4. Scarborough, Norman M. (2012), Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach, 10th, Prentice-Hall, New Jersey, USA.

 

Cách đánh giá học phần

 • Thảo luận trên lớp: 50%
 • Bài tập về nhà: 15%
 •  Bài tập nhóm: 20%
 • Bài tiểu luận: 50%
 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM4611 (Anh văn chuyên ngành kinh tế năng lượng/English for Energy Economics), EM1600 (Nhập môn Kinh tế công nghiêp/Introduction to the Major of Industry Economics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung:

Học phần này nhằm phát triển cho sinh viên kĩ năng trình bày bằng tiếng Anh và kĩ năng viết tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, đồng thời tiếp tục bổ sung, tăng cường lượng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành. 
Các nội dung này sẽ được chuyển tải và thực hiện thông qua các bài giảng về kĩ năng thuyết trình cơ bản như trình bày miệng và trình bày bằng poster, tập trung thực hành thuyết trình về các đề xuất và kết quả nghiên cứu về chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, học phần củng cố và tăng cường kĩ năng viết tiếng Anh với các chủ đề viết liên quan đến hỗ trợ nghiên cứu như viết các báo cáo, ghi nhớ, tóm tắt, đề xuất nghiên cứu, bài báo khoa học.

 • Tăng cường kĩ năng thực hành nói tiếng Anh và kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
 • Hiểu và có khả năng viết học thuật bằng tiếng Anh
 • Tăng cường kiến thức tiếng Anh chuyên ngành

Nội dung tóm tắt của học phần: 

Phần 1. Trình bày

 • Giới thiệu về bài thuyết trình
 • Thực hiện bài thuyết trình
 • Chuẩn bị bài thuyết trình

Phần 2. Viết kỹ thuật

 • Giới thiệu về viết kỹ thuật và báo cáo kỹ thuật
 • Những cân nhắc về đạo đức
 • Kỹ năng viết cơ bản
 • Tài liệu của Đơn xin việc
 • Viết đề xuất
 • Viết báo cáo thông tin
 • Bài nghiên cứu
 • Viết bài đánh giá tài liệu
 • Báo cáo thực tập

Tài liệu học tập:
Giáo trình

 1. Mike Markel and Stuart A. Selber (2017). Technical Communication (12th ed.). MacMillan.
 2. John M. Lannon and Gurak, Laura J.(2018). Technical Communication. Pearson.

Tài liệu tham khảo

 1. Kolln, M. and Gray, L. (2012). Rhetorical Grammar: Grammatical Choices, Rhetorical Effects (7th ed.). New York: Longman.

Cách đánh giá học phần: 
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

 

Mục tiêu và Nội dung:

Mục tiêu môn học: Môn học giúp sinh viên nắm bắt và áp dụng những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế và sự dịch chuyển các nguồn lực giữa các quốc gia, bao gồm các yếu tố quyết định và lợi ích của thương mại xuyên biên giới; các công cụ và biện pháp được sử dụng trong thương mại quốc tế và tác động của chúng đối với các đối tác thương mại; các vấn đề về sự vận động quốc tế của các yếu tố sản xuất; tỷ giá hối đoái và tác động của nó đến dòng chảy thương mại quốc tế.

Nội dung môn học: Các lý thuyết về thương mại quốc tế: lợi thế tuyệt đối, lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. Các công cụ chính sách thương mại như thuế xuất nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, bán phá giá. Đầu tư quốc tế và hoạt động của các công ty đa quốc gia. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái.

 

Nội dung tóm tắt của học phần: 

Chương 1: Giới thiệu chung về kinh tế quốc tế
Chương 2: Các lý thuyết thương mại quốc tế
2.1 Lý thuyết lợi thế tuyệt dối
2.2 Lý thuyết lợi thế tương đối
2.3 Học thuyết tỷ lệ các nhân tố sản xuất
2.4 Lý thuyết lợi thế cạnh tranh
Chương 3: Các công cụ điều chỉnh thương mại quốc tế
3.1 Tổng quan chính sách thương mại quốc tế
3.2 Thuế quan xuất nhập khẩu
3.3 Hạn ngạch xuất nhập khẩu
3.4 Bán phá giá
3.5 Các công cụ điều tiết thương mại khác
Chương 4: Liên kết kinh tế quốc tế
4.1 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế
4.2 Phân tích tác động của liên kết kinh tế quốc tế
Kiểm tra giữa kỳ
4.3 Các tổ chức kinh tế quốc tế

Chương 5: Công ty đa quốc gia và dịch chuyển nguồn lực quốc tế
5.1 Các hình thức kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu hóa

5.2 Công ty đa quốc gia
5.3 Dịch chuyển vốn quốc tế
5.4 Dịch chuyển nhân lực quốc tế
Chương 6: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán quốc tế
6.1 Tổng quan thị trường ngoại tệ
6.2 Tỷ giá ngoại tệ
6.3 Cán cân thanh toán quốc tế

Tài liệu học tập:
Giáo trình

 1.  Paul R. Krugman (2017). International Economics: Theory and Policy. 11th edition. Addison-Wesley.

Tài liệu tham khảo

 1. Hoàng Vĩnh Long (2004). Kinh tế học quốc tế. NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 2. TS. Trần Văn Hòe và TS. Nguyễn Văn Tuấn (2007). Giáo trình thương mại quốc tế. NXB Đại học kinh tế quốc dân.

 3. John D. Daniels at al (2015). International Business: Environments and Operations. 15th edition. Pearson Education Ltd.

 4. Nguyen Tài Vượng, (2017), Bài giảng Kinh tế quốc tế, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội.

   

Cách đánh giá học phần: 

 Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về marketing, vai trò của marketing đối với cá nhân và tổ chức hoạt động trong cơ chế thị trường và những quyết định chính của marketing trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ: mô tả được các công việc marketing cần làm và vai trò của marketing trong một tổ chức kinh doanh, phân biệt được hoạt động marketing với hoạt động tiêu thụ sản phẩm; trình bày được tiến trình chung của hoạt động marketing trong doanh nghiệp: phân tích môi trường vĩ mô, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng các chiến lược và chương trình marketing-mix; kể tên và mô tả được các nhóm tiêu chí thường sử dụng trong phân khúc thị trường người tiêu dùng và khách hàng tổ chức; diễn giải được ưu và nhược điểm của các chiến lược lựa chọn thị trường Mục tiêu và Nội dung: chiến lược marketing không phân biệt, marketing phân biệt và marketing tập trung; trình bày được các nội dung của các chính sách marketing-mix trong doanh nghiệp: chính sách sản phẩm, giá bán, kênh phân phối và truyền thông marketing; so sánh được các kiểu chiến lược marketing-mix đối với những loại sản phẩm khác nhau và điều kiện thị trường khác nhau.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về marketing
1.1 Marketing với tư cách là một hoạt động
1.2 Marketing với tư cách là một triết lý quản trị
1.3 Một số khái niệm cốt lõi của marketing
1.4 Vai trò của marketing đối với tổ chức và cá nhân
Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
2.1 Thông tin và quyết định marketing
2.2 Thu thập thông tin marketing nội bộ
2.3 Thu thập thông tin sự kiện về môi trường bên ngoai
2.4 Nghiên cứu thị trường
Chương 3: Môi trường marketing của doanh nghiệp
3.1 Môi trường marketing vĩ mô
3.2 Môi trường marketing vi mô
Chương 4: Hành vi mua của khách hàng
4.1 Tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi mua của khách hàng
4.2 Hành vi mua của người tiêu dùng cá nhân
4.3 Hành vi mua của doanh nghiệp sản xuất
4.4 Hành vi mua của tổ chức phi lợi nhuận
Chương 5: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị
5.1 Giới thiệu chung
5.2 Phân khúc thị trường
5.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu
5.4 Định vị
5.5 Tạo sự khác biệt
Chương 6: Quyết định về sản phẩm (P1)
6.1 Giới thiệu về P1 
6.2 Phát triển sản phẩm mới
6.3 Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm
6.4 Quyết định về bao bì
6.5 Quyết định về dịch vụ hỗ trợ
6.6 Quyết định về quản trị danh mục sản phẩm 
6.8 Chu kỳ sống của sản phẩm và các quyết định marketing
Chương 7: Quyết định về giá (P2)
7.1 Giới thiệu về P2
7.2 Các phương pháp định giá
7.3 Các kiểu chính sách giá
7.4 Chủ động thay đổi giá và đáp ứng trước thay đổi về giá
Chương 8: Quyết định về phân phối (P3)
8.1 Giới thiệu về P3
8.2 Quyết định về thiết kế kênh
8.3 Quyết định về quản trị nhà trung gian
8.4 Bán lẻ và bán sỉ
8.5 Logistics trong phân phối
Chương 9: Quyết định về truyền thông marketing (P4)
9.1 Giới thiệu về P4
9.2 Truyền thông marketing tích hợp (IMC)
9.3 Quảng cáo
9.4 Khuyến mại
9.5 Quan hệ công chúng (PR)
9.6 Marketing trực tiếp
9.7 Bán hàng cá nhân

Tài liệu học tập

Giáo trình

1. Philip Kotler & Gary Amstrong (2018). Nguyên lý Tiếp thị. NXB Lao động- Xã hội

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Trần Minh Đạo, chủ biên (2013), Giáo trình Marketing căn bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    William D. Perreault Jr., Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy (2013), Basic Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach, 19th edition, McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-0078028984.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): EM1170 (Pháp luật đại cương/Introduction to the Legal Environment)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về tiến trình phát triển của hệ điều Học phần giúp sinh viên hiểu được hoạt động kinh doanh, pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tìm hiểu về các chủ thể kinh doanh, đặc điểm pháp lý của các chủ thể kinh doanh. Thành lập, giải thể và phá sản đối với chủ thể kinh doanh là Doanh nghiệp, công cụ các chủ thể kinh doanh sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh ( Hợp đồng trong kinh doanh), các quy định của pháp luật điều chỉnh quá trình cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh. Học phần bao gồm: (1) Nhận thức chung về Luật Kinh doanh; (2) Pháp luật về tổ chức kinh doanh; (3) Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; (4) Pháp luật về cạnh tranh; (5) Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; (6) Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Nhận thức chung về Luật Kinh doanh
1.1    Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của Luật Kinh doanh
1.2    Vị trí của Luật Kinh doanh trong hệ thống pháp luật Việt Nam
1.3    Nguồn của Luật Kinh doanh
1.4    Chủ thể kinh doanh – Thương nhân
1.5    Trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn
1.6    Phân loại doanh nghiệp
Chương 2: Pháp luật về tổ chức kinh doanh
2.1. Khái quát chung về các tổ chức kinh doanh
2.2. Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh – Những vấn đề pháp lý cơ bản
2.3. Doanh nghiệp - Hình thức tổ chức kinh doanh chủ yếu nhất

2.4. Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam
Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh
3.1. Khái niệm, bản chất và phân loại hợp đồng trong kinh doanh
3.2. Các nguyên tắc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng trong kinh doanh
3.3. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong kinh doanh
3.4. Hợp đồng kinh doanh vô hiệu và cách thức xử lý
3.5. Cấu trúc của một bản hợp đồng trong kinh doanh
3.6. Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ của hợp đồng
3.7. Vi phạm hợp đồng trong kinh doanh và chế tài xử lý

3.8. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh
3.9. Một số hợp đồng phổ biến trong kinh doanh
Chương 4: Pháp luật về cạnh tranh
4.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của cạnh tranh
4.2. Khái quát về pháp luật canh tranh
4.3. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh
4.4. Pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh.
Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
5.1 Khái niệm, phân loại tranh chấp trong kinh doanh
5.2 Giải quyết tranh chấp và các yêu cầu đối với giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
5.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
5.4. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng
5.5. Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải
5.6 Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại
5.7 Giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Chương 6. Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
6.1 Tổng quan về phá sản doanh nghiệp, HTX
6.2 Pháp luật về giải quyết phá sản doanh nghiệp, HTX

6.3 Hậu quả pháp lý của việc giải quyết phá sản

 

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1] Trường Đại Học Luật HN, Giáo trình Luật Thương Mại, (2019) 2 tập, NXB CAND, Hà Nội
HANOI University of Law, Commercial Law Textbook, (2019) 2 volumes, People's Public Security Publishing House, Hanoi
[2]. Vũ Quang (2012), Luật Kinh doanh, NXB CTQG Hà Nội
Vu Quang (2012), Business law, Hanoi National Political Publishing House
Tài liệu tham khảo
[1] Phạm Duy Nghĩa (2019), Luật Kinh tế, NXB CAND Hà Nội
Pham Duy Nghia (2019), Economic Law, Hanoi People's Public Security Publishing House
[2] Phạm Duy Nghĩa (2006), Luật Doanh Nghiệp, Tình huống- Phân tích - Bình luận, NXB ĐHQGHN
Pham Duy Nghia (2006), Enterprise Law, Cases - Analysis - Commentary, VNU Publishing House
[3] Raymond Wacks (2011), Triết học luật pháp, Phạm Kiều Tùng dịch. NXB Tri Thức, Hà Nội
Raymond Wacks (2011), Philosophy of law, translated by Pham Kieu Tung. Tri Thuc Publishing House, Hanoi


Cách đánh giá học phần: 

 • Bài tập trên lớp: 10%
 • Bài tập nhóm: 10%
 • Kiểm tra giữa kỳ: 20%
 • Thi cuối kỳ: 60%
 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): MI2020 (Xác suất thống kê/Probabilities and Statistics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về thu thập dữ liệu, phân tích thống kê mô tả, phân tích thống kê suy diễn, dự báo dựa trên số liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên sẽ: kể tên và nêu được đặc điểm của hai lĩnh vực chính của khoa học thống kê; biết cách biểu diễn, mô tả tập dữ liệu thống kê bằng bảng tần số, đồ thị và các đại lượng đặc trưng như trung bình, trung vị và độ lệch chuẩn; tính được khoảng tin cậy của trung bình và tỷ lệ tổng thể; nắm được cách đặt các giả thuyết cần kiểm định; thực hiện được các kiểm định tham số trên một, hai và nhiều hơn hai tổng thể; thực hiện được các phân tích tương quan và hồi quy đơn biến và đa biến; biết cách dự báo dựa trên dãy số liệu theo thời gian; hiểu được phạm vi ứng dụng và biết cách tiến hành một số kiểm định phi tham số thường gặp.

Học phần bao gồm (1) giới thiệu chung về thống kê; (2) thu thập dữ liệu thống kê; (3) thống kê mô tả với bảng và đồ thị; (4) thống kê mô tả với các đại lượng đặc trưng số; (5) biến ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng; (6) phân phối của tham số mẫu; (7) ước lượng tham số của tổng thể; (8) kiểm định tham số trên một và hai tổng thể; (9) phân tích phương sai (ANOVA); (10) hồi quy đơn và phân tích tương quan; (11) hồi quy bội; (12) kiểm định phi tham số; (13) dự báo trên dữ liệu chuỗi thời gian và (14) chỉ số.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về thống kê ứng dụng (2 tiết)
1.1     Khái niệm và nguồn gốc của thống kê
1.2    Các phương pháp nghiên cứu thống kê
1.3    Vai trò của thống kê trong kinh tế và xã hội
1.4    Một số khái niệm dùng trong thống kê
1.5    Khái quát quá trình nghiên cứu thống kê
Chương 2: Dữ liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh (4 tiết)
2.1    Khái niệm và phân loại dữ liệu
2.2    Các chỉ tiêu thống kê cơ bản trong kinh tế và kinh doanh
2.3    Các phương pháp thu thập dữ liệu
2.4    Các phương pháp lấy mẫu
2.5    Các phương pháp điều tra
2.6    Sai số trong điều tra thống kê
Chương 3: Trực quan hoá dữ liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh (6 tiết)
3.1    Trực quan hoá dữ liệu của biến định tính
3.2    Trực quan hoá dữ liệu cho biến định lượng
3.3    Tóm tắt dữ liệu cho hai biến nghiên cứu
3.4    Thực hành với Excel và SPSS
Chương 4: Các đại lượng đặc trưng của dữ liệu kinh doanh (6 tiết)
4.1        Các đại lượng đo lường xu hướng tập trung
4.2        Các đại lượng đo lường độ phân tán
4.3        Biểu đồ hình hộp
4.4        Đo lường mối quan hệ giữa hai biến
4.5        Ứng dụng vi tính
Chương 5: Ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê về tham số tổng thể (12 tiết)
5.1    Phân phối của các tham số mẫu
5.2    Lý thuyết về ước lượng và kiểm định
5.3    Ước lượng và kiểm định giả thuyết trên một tổng thể
5.4    Ước lượng và kiểm định giả thuyết trên hai tổng thể
5.5    Xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng và kiểm định
Chương 6: Phân tích phương sai (4 tiết)
6.1     Tổng quan về phân tích phương sai    
6.2        Phân tích phương sai một yếu tố
6.3     Phân tích phương sai hai yếu tố
Chương 7: Kiểm định phi tham số (8 tiết)
7.1     Giới thiệu chung về kiểm phi tham số
7.2        Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon về trung vị một tổng thể
7.3        Kiểm định tổng hạng Wilcoxon cho trung bình hai mẫu độc lập
7.4        Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon cho mẫu cặp
7.5        Kiểm định Kruskal Wallis cho nhiều mẫu độc lập
7.6     Kiểm định Chi-bình phương về sự phù hợp
7.7        Kiểm định Chi-bình phương về tính độc lập
7.8        Thực hành kiểm định phi tham số với SPSS

Chương 8: Hồi quy và tương quan (12 tiết)
8.1     Làm quen với hồi quy
8.2     Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến
8.3     Tương quan tuyến tính
8.4        Tương quan giữa các biến định tính
8.5        Hồi quy tuyến tính đa biến
8.6        Hồi quy với biến đầu vào định tính
8.7        Hồi quy phi tuyến
8.8     Thực hành phân tích hồi quy với SPSS

Tài liệu học tập

[1].    Hoàng Trọng (2018) Thống kê trong Kinh tế và kinh doanh, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Dịch từ cuốn: Anderson, David R., Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams, Jeffrey D. Camm, James J. Cochran (2012), Statistics for Business and Economics 11th, South-Western Cengage Learning, USA.)
[2].    Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội, NXB Lao động – Xã hội
[3].    Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Bài tập và bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế – xã hội, NXB Lao động – Xã hội
a.    Phần mềm Microsoft Excel và SPSS

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các khái niệm, phương pháp và công cụ để hỗ trợ việc thiết kế, mô phỏng, phân tích, cải tiến, quản trị, và điều chỉnh các quy trình kinh doanh, nhờ đó tối thiểu hóa các chi phí và tối đa hóa các giá trị được tạo ra thông qua sự đánh giá liên tục tính hiệu lực và hiệu quả của các quy trình kinh doanh. Các nội dung chính của học phần bao gồm: (1) Giới thiệu chung về quản trị quy trình kinh doanh; (2) Xây dựng mô hình cho các quy trình kinh doanh; (3) Phân tích các quy trình kinh doanh; và (4) Cải tiến các quy trình kinh doanh.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về quản trị quy trình kinh doanh
1.1 Khái niệm về quy trình kinh doanh
1.2 Cấu phần của quy trình kinh doanh
1.3 Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị quy trình kinh doanh
1.4 Nguồn gốc và sự phát triển của quản trị quy trình kinh doanh
1.5. Chu trình quản trị quy trình kinh doanh
1.6. Một số hệ thống có liên quan đến quản trị quy trình kinh doanh
Chương 2: Thiết kế và mô hình hoá quy trình kinh doanh
2.1. Khái niệm, vai trò, và ý nghĩa của thiết kế quy trình kinh doanh
2.2. Các loại mô hình của quy trình kinh doanh
2.3. Các bước thiết kế quy trình kinh doanh
2.4. Ngôn ngữ BPMN trong thiết kế quy trình kinh doanh (thực hành với bpmn.io)
Chương 3: Phân tích quy trình kinh doanh
3.1. Khái niệm và nội dung của phân tích quy trình kinh doanh
3.2. Các chỉ tiêu đo lường kết quả và hiệu quả của quy trình kinh doanh
3.3. Một số kỹ thuật phân tích định tính quy trình kinh doanh

3.4. Một số kỹ thuật phân tích định lượng quy trình kinh doanh
Mô phỏng
3.5. Một số mô hình phân tích quy trình kinh doanh
3.6. Ứng dụng SimQuick và BIMP vào các bài toán mô phỏng quy trình kinh doanh
Chương 4: Cải tiến quy trình kinh doanh
4.1. Khái niệm và tầm quan trọng của cải tiến quy trình kinh doanh
4.2. Các công cụ hỗ trợ cải tiến quy trình kinh doanh
4.3. Các bước triển khai chương trình cải tiến quy trình kinh doanh
4.4. Quản trị sự thay đổi trong các quy trình kinh doanh

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1] Dumas, Marlon, et al. (2018) Fundamentals of business process management. Heidelberg: Springer.
[2] Laguna, M., & Marklund, J. (2019). Business process modeling, simulation and design. 3rd Edition. CRC Press.
Sách tham khảo
[1] Brocke, Jan vom, and Michael Rosemann (2015). Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems. Springer Publishing Company, Incorporated.
[2] Brocke, Jan vom, and Michael Rosemann (2015). Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture. Springer Publishing Company, Incorporated
[3] Boutros, T., & Purdie, T. (2014). The process improvement handbook: A blueprint for managing change and increasing organizational performance. McGraw-Hill Education.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung:

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về mô phỏng  để giải các bài toán kinh doanh của doanh nghiệp với tính không chắc chắn của dữ liệu đầu vào. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ nâng cao được tư duy mô hình hóa, kỹ năng phân tích dữ liệu, tin học mô phỏng, thái độ chủ động tích cực đối với sự không chắc chắn và rủi ro.

            Học phần bao gồm: (1) Giới thiệu về mô phỏng hoạt động kinh doanh; (2) Ứng dụng lý thuyết xác suất và hàm random trong mô phỏng; (3) Mô phỏng kinh doanh với hàm phân phối xác suất theo chủ quan; (4) Mô phỏng kinh doanh với hàm phân phối xác suất theo thực nghiệm; (5) Mô phỏng kinh doanh với hàm phân phối xác suất theo lý thuyết; (6) Mô phỏng kinh doanh với Crystal Ball; và (7) Mô phỏng quá trình sản xuất kinh doanh với SimQuick;

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1 Giới thiệu về mô phỏng hoạt động kinh doanh (MPKD)
1.1 Định nghĩa và vai trò của MPKD
1.2 Các loại mô hình MPKD
1.3 Quy trình thực hiện
1.4 Các khái niệm cốt lõi trong MPKD
1.4 Phần mềm hỗ trợ MPKD
Chương 2 Ứng dụng lý thuyết xác suất và hàm random trong mô phỏng
2.1 Lý thuyết cây quyết định và kịch bản
2.2 Phân tích độ nhạy
2.3 Giá trị kỳ vọng với thông tin hoàn hảo
2.4 Mô phỏng quá trình ngẫu nhiên với hàm RAND trong Excel
Chương 3 Mô phỏng kinh doanh với hàm phân phối xác suất theo chủ quan
3.1 Bài toán mô phỏng với phân phối xác suất hai điểm
3.2 Bài toán mô phỏng với phân phối xác suất ba điểm 

3.3 Bài toán mô phỏng với phân phối xác suất năm điểm

Chương 4 Mô phỏng kinh doanh với hàm phân phối xác suất theo thực nghiệm
4.1 Bài toán mô phỏng với biến đầu vào dạng rời rạc

4.2 Bài toán mô phỏng với biến đầu vào dạng liên tục

Chương 5 Mô phỏng kinh doanh với hàm phân phối xác suất theo lý thuyết
5.1 Bài toán mô phỏng với biến đầu vào dạng ngẫu nhiên rời rạc (phân phối đều, nhị thức, Poisson)
5.2 Bài toán mô phỏng với biến đầu vào dạng ngẫu nhiên liên tục (phân phối đều, hàm mũ, normal, xấp xỉ phân phối khác bằng phân phối normal)

Chương 6 Mô phỏng kinh doanh với SimQuick
6.1 Giới thiệu về SimQuick
6.2 Mô phỏng hoạt động quản trị hàng đợi (Waiting Lines)

6.3 Mô phỏng hoạt động quản trị tồn kho và chuỗi cung ứng
6.4 Mô phỏng hoạt động quản trị sản xuất
Chương 7 Mô phỏng kinh doanh với Crystal Ball
7.1 Giới thiệu về Crystal Ball
7.2 Thiết lập và chạy mô hình mô phỏng trong Crystal Ball
7.3 Các bài toán mô phỏng dạng optimization
7.4 Các bài toán mô phỏng với dữ liệu chuỗi thời gian

 

Tài liệu học tập

Giáo trình

1. Pinder, J.P. (2023), Introduction to Business Analytics Using Simulation, 2nd edition, Elsevier.
2. David Hartvigsen (2016), SimQuick: Process Simulation with Excel, 3rd Edition [Print Replica] Kindle Edition, 126 pp, Amazon Digital Services LLC Publisher.
3. EPM Information Development Team, Oracle (2012), Oracle® Crystal Ball User's Guide, Fusion Edition, Release 11.1.2, Oracle Corporation.

Sách tham khảo

1. Guerrero, H. (2019), Excel Data Analysis: Modelling and Simulation, Springer.
2. Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P (2017), Simulation and the Monte Carlo method, 3rd edition, John Wiley & Son Inc.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu: cung cấp kiến thức cơ bản và hiện đại về quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp- quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ trong các doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng: ứng dụng được các phương pháp, các mô hình định lượng được trang bị để giải quyết các vấn đề khác nhau của quản trị tác nghiệp thông qua các bài tập đi kèm và bài tập lớn. Học phần sẽ cung cấp những nền tảng lý thuyết quan trọng về hệ thống sản xuất, những vấn đề chính của quản trị tác nghiệp và những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán định lượng và định tính để giúp giải quyết những vấn đề đó.

 

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất
1.1 Khái niệm sản xuất
1.2 Phân loại sản xuất
1.3 Nội dung và mục tiêu của quản lý sản xuất
1.4 Quan hệ giữa quản lý sản xuất và các chức năng quản lý khác trong doanh nghiệp
1.5 Kết cấu hệ thống sản xuất 
1.6 Chiến lược sản xuất
1.7 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất
Chương 2: Quản trị công suất
2.1. Khái niệm về công suất
2.2. Phân loại công suất
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng công suất
2.4. Hoạch định công suất chiến lược
Chương 3: Chu kỳ sản xuất
3.1. Khái niệm về chu kỳ sản xuất
3.2. Tính chu kỳ sản xuất cho quá trình sản xuất giản đơn
3.3. Tính chu kỳ sản xuất cho quá trình sản xuất phức tạp 
3.4. Các phương hướng giải pháp giảm chu kỳ sản xuất cho các quá trình sản xuất
Chương 4: Tổ chức sản xuất dây chuyền
4.1. Khái niệm về dây chuyền sản xuất
4.2. Phân loại dây chuyền sản xuất
4.3. Tổ chức dây chuyền sản xuất liên tục
4.4. Tổ chức dây chuyền sản xuất gián đoạn
4.5. Các phương hướng đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của dây chuyền sản xuất 
Chương 5: Kế hoạch hóa sản xuất
5.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kế hoạch trong quản trị sản xuất
5.2. Quy trình chung về kế hoạch hóa sản xuất
5.3. Kế hoạch tổng hợp (kế hoạch sản xuất trung hạn)
5.4. Kế hoạch sản xuất ngắn hạn và tác nghiệp 
Chương 6: Lập kế hoạch cho sản xuất theo dự án
6.1. Khái niệm về dự án
6.2. Các phương pháp lập kế hoạch cho sản xuất theo dự án
6.3. Giảm thời gian chu kỳ dự án (PERT/COST) 
6.4. Điều chỉnh kế hoạch khi bị hạn chế các nguồn lực

 

Tài liệu học tập
Giáo trình
1. Nguyen Thanh Hieu, Truong Duc Luc & Nguyen Dinh Trung. (2018). Operational management Curriculum. Publishing House of the National Economics University.
2. Nguyen Van Nghien. (2009). Production and operation management. Vietnam Education publishing house.
Tài liệu tham khảo

 1. William J. Stevenson. 2021. Operation Management. McGraw-Hill Companies. ISBN13: 9781260238891. 14th
 2. Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson. 2017. Operations Management: sustainability and supply chain management. Published by Pearson. ISBN: 13:0-13-413042-2. 12th

.

 

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mô tả học phần

Khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến chuỗi cung ứng; giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho công ty, cũng như lợi thế của toàn bộ chuỗi cung ứng. Khóa học liên quan đến các kiến thức chuyên sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nhu cầu, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp, quản lý hàng dự trữ, quản lý vận chuyển, quản lý hợp đồng chuỗi cung ứng, quản lý hệ thống thông tin...đặc biệt nhấn mạnh về các mô hình liên kết và hợp tác trên chuỗi.

Mục tiêu học phần

 • Nắm được nội dung tổng quan và hiểu được tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh tế
 • Nắm bắt được các nội dung chủ đạo của quản lý chuỗi cung ứng
 • Phân tích và đánh giá hoạt động chuỗi cung ứng

Nội dung học phần

Chương 1: Tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng

1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng

1.2 Vai trò của chuỗi cung ứng

1.3 Các dòng chảy trong chuỗi

1.4 Khái niệm và vai trò quản lý chuỗi cung ứng

Chương 2: Các vấn đề về chiến lược chuỗi cung ứng

Chương 3: Kết cấu chuỗi cung ứng

3.1 5 chu trình của chuỗi

3.2 Những yêu cầu về kết cấu chuỗi

3.3 Mô hình SCOR trong xây dựng kết cấu chuỗi

Chương 4: Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp định hướng theo hoạt động chuỗi cung ứng

Chương 5: Hiệu ứng Bullwhip

Chương 6: Liên kết và hợp tác trên chuỗi

Chương 7: Hiệu ứng Double Marginalization

Chương 8: Các loại hợp đồng trên chuỗi cung ứng

Chương 9: Các tiêu chí đo lường hoạt động chuỗi

Tài liệu tham khảo

Giáo trình

1. TS. Cao Tô Linh (2021). Bài giảng Quản lý chuỗi cung cấp, Viện Kinh Tế & Quản Lý, ĐHBK Hà Nội.

2. Dương Mạnh Cường (2012). Bài giảng Quản lý chuỗi cung cấp.

3. TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa (2016). Bài giảng Quản lý chuỗi cung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. James B. Ayers (2001) Handbook of Supply Chain Management, Springler

2. Hugos M (2006). Essentials of Supply Chain Management. John Wiley & Sons, 2nd edition

3. Hartmut Stadtler and Christoph Kilger (2008) Supply Chain Management and Advanced Planning, Springer, 4th edition

4. Shoshana Cohen and Joseph Roussel (2005) Strategic Supply Chain Management – The five disciplines for top perfomance, Mc Graw-Hill

Cách thức đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). học tập bao gồm: Điểm quá trình (50%) và điểm thi kết thúc học phần (50%)

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các phần hành chủ yếu của kế toán. Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể: Tự lập hoặc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các loại chứng từ kế toán chủ yếu; Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế cơ bản vào các sổ kế toán liên quan; Theo dõi được chu trình ghi chép, tính toán của kế toán để xác định được kết quả kinh doanh thông thường của doanh nghiệp; Đọc và hiểu được các nội dung chủ yếu trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Các nội dung chủ yếu của học phần này là: Tổng quan về kế toán; Xác định giá trị ghi sổ các đối tượng kế toán; Tài khoản kế toán và ghi sổ kép; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; Chứng từ và sổ sách kế toán; Báo cáo kế toán của doanh nghiệp; Tổ chức công tác kế toán.

Nội dung tóm tắt của học phần:

Chương 1: Tổng quan về nguyên lý kế toán
1.1    Khái niệm kế toán
1.2    Các nguyên tắc kế toán chung 
1.3    Giới thiệu báo cáo tài chính
Chương 2: Đối tượng kế toán và tài khoản kế toán
2.1    Đối tượng kế toán
2.2    Tài khoản kế toán
Chương 3: Kế toán quá trình cung cấp
3.1    Một số khái niệm
3.2    Tài khoản sử dụng
3.3    Phương pháp hạch toán
Chương 4: Kế toán quá trình sản xuất 
4.1 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất
4.2 Tính toán, xác định các yếu tố sản xuất
4.3 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành
4.4 Kế toán quá trình sản xuất
Chương 5: Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả 
5.1    Một số khái niệm
5.2    Tài khoản sử dụng
5.3    Phương pháp hạch toán
Chương 6: Chứng từ và sổ kế toán
6.1    Chứng từ kế toán
6.2    Sổ kế toán
Chương 7: Báo cáo tài chính
7.1    Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính
7.2    Bảng cân đối kế toán
7.3    Báo cáo kết quả kinh doanh
7.4    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
7.5    Thuyết minh báo cáo tài chính
Chương 8: Tổ chức công tác kế toán
8.1    Bộ máy kế toán
8.2    Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 
8.3    Xây dựng hệ thống chứng từ 
8.4    Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
8.5    Tổ chức vận dụng các hình thức kế toán
8.6    Xác định các chính sách kế toán khác
8.7    Xây dựng các báo cáo đặc thù

Tài liệu học tập

Giáo trình
1. Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (2019). Nguyên lý kế toán. NXB Tài chính
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
2.    Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2015). Luật kế toán.
3.    Bộ Tài chính (2014). Thông tư 200/2014/TT-BTC
4.    Bộ Tài chính (2000-2005). Chuẩn mực kế toán Việt nam.   
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    John J. Wild, Ken W. Shaw (2019). Fundamental of Accounting Principles 25th Edition. Mc Graw Hill Education.

 

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM1100 (Kinh tế học vi mô đại cương/Microeconomics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và nội dung: Trang bị cho sinh viên các khái niệm, kiến thức cơ bản về tiền tệ, lãi suất, cung, cầu về tiền và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, các kiến thức về hoạt động của hệ thống tài chính, thị trường tài chính, các trung gian tài chính, tài chính công, thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế và hệ thống tài chính quốc tế.

Sau khi hoàn thành học phần này, yêu cầu sinh viên hiểu được hoạt động của hệ thống tài chính, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, tài chính quốc tế, hiểu được hoạt động của ngân hàng trung ương, vận dụng phân tích, đánh giá được thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, lãi suất, tài chính công, thị trường ngoại hối, cán cân thanh toán quốc tế.

Nội dung chính của học phần bao gồm: Tổng quan về tài chính, tiền tệ, nghiên cứu các vấn đề về lãi suất, thị trường tài chính, tài chính công, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ
1.1. Tiền và các chức năng của tiền
1.2. Các loại tiền và đo lượng tiền
1.3. Sự ra đời và phát triển của tài chính 
1.4. Bản chất và chức năng của tài chính
1.5. Hệ thống tài chính 
Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT
2.1. Khái niệm lãi suất 
2.2. Các loại lãi suất và các công cụ nợ
2.3. Đo lường, so sánh lãi suất và lãi suất hoàn vốn
2.4. Cấu trúc rủi ro của lãi suất 
2.5. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
Chương 3. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
3.1. Khái niệm thị trường tài chính 
3.2. Cấu trúc của thị trường tài chính
3.3. Phân tích kinh tế về cấu trúc tài chính
3.4. Các công cụ của thị trường tài chính
3.5. Các tổ chức tài chính trung gian
3.6. Ngân hàng thương mại
Chương 4. TÀI CHÍNH CÔNG
4.1. Khái niệm tài chính công
4.2. Ngân sách nhà nước 
4.3. Chính sách tài chính quốc gia
4.4. Thâm hụt ngân sách
Chương 5. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
5.1. Khái niệm ngân hàng trung ương
5.2 Quá trình cung ứng tiền tệ
5.3. Mục tiêu và công cụ chính sách tiền tệ
5.4. Các lý thuyết cầu về tiền
5.5. Các quan điểm về chính sách tiền tệ
Chương 6. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
6.1. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế
6.2. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái
6.3. Cán cân thanh toán quốc tế
6.4 Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế
6.5 Các tổ chức tài chính quốc tế

Tài liệu học tập

Giáo trình: 
1.    Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn (2016). Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ. Nhà xuất bản Đại học KTQD
Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1. Nguyễn Văn Ngọc (2012). Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính. Nhà xuất bản Đại học KTQD
 2. Nguyễn Văn Tiến (2010). Giáo trình Kinh tế tiền tệ ngân hàng. Nhà xuất bản Thống kê
 3. Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Đức Hưởng (2016). Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. Nhà xuất bản Lao động
 4. Nguyễn Văn Ngọc (2021). Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính. Nhà xuất bản Đại học KTQD
 5.  Trịnh Thị Mai Hoa (2016). Giáo trình Kinh tế học tiền tệ ngân hàng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

 1. Frederic S.Mishkin (2010). Economics of Money, Banking, and Financial Market. The Columbia University
 2. Jeff Madura (2010). Financial Markets and Institutions. 9th  South-Western Cengage Learning
 3.  Frederic S. Mishkin (2019). Economics of Money, Banking, and Financial Market. The Business School Edition, 5th Edition

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3500 (Nguyên lý kế toán/Principles of Accounting)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Trang bị cho người học những cơ sở ban đầu về tài chính doanh nghiệp làm tiền đề cho việc nghiên cứu sâu hơn các nội dung của hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp. Sau khi học xong, người học sẽ có được những kiến thức cơ sở về tài chính doanh nghiệp và kỹ năng ban đầu để đưa ra các quyết định tài chính trong doanh nghiệp bao gồm: Các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp; Tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp; Quản lý chi phí, hạch toán chi phí, xác định lợi nhuận; Tổ chức huy động vốn để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư dài hạn; Phân phối lợi nhuận và tái đầu tư; Hoạch định tài chính doanh nghiệp. Các chủ đề chính gồm: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; Tài sản và nguồn tài trợ của doanh nghiệp; Các dòng lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp; Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lợi và rủi ro; Đánh ghía và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp; Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và Lập kế hoạch tài chính.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.2. Hoạt động của doanh nghiệp và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức TCDN
Chương 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 
2.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
2.3. Doanh thu và các thu nhập khác
2.4. Điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh
2.5. Thuế và ảnh hưởng của thuế đến TCDN
2.6. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
Chương 3: Tài sản và nguồn tài trợ của doanh nghiệp 
3.1. Các loại tài sản của doanh nghiệp
3.2. Nguồn tài trợ và các công cụ huy động vốn cho doanh nghiệp
Chương 4: Các dòng lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp
4.1. Tổng quan về dòng tiền trong doanh nghiệp
4.2. Dòng tiền hoạt động kinh doanh (cơ bản)
4.3. Dòng tiền hoạt động đầu tư
4.4. Dòng tiền hoạt động tài chính
4.5. Ngân sách  (ngân lưu)
Chương 5: Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lợi và rủi ro
5.1. Giá trị theo thời gian của tiền
5.2. Tỷ suất sinh lời và rủi ro
5.3. Quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời 
Chương 6: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 
6.1. Chi phí sử dụng vốn
6.2. Cơ cấu nguồn vốn của DN
6.3. Cơ cấu nguồn vốn tối ưu
Chương 7: Đánh gía và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 
7.1. Tổng quan về đầu tư dài hạn của DN
7.2. Xác định dòng tiền của dự án
7.3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
Chương 8: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 
8.1. Mục đích và vai trò của phân tích tài chính
8.2. Nguồn số liệu dùng trong phân tích tài chính
8.3. Quy trình và nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
Chương 9: Lập kế hoạch tài chính 
9.1. Mục đích và vai trò của công tác lập kế hoạch tài chính
9.2. Nội dung của kế hoạch tài chính dài hạn
9.3. Nội dung của kế hoạch tài chính ngắn hạn
9.4. Mối quan hệ của hế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn

Tài liệu học tập

Giáo trình

 1. Trần Ngọc Thơ (2018-2019). Tài chính Doanh nghiệp hiện đại (Tái bản lần 2 có chỉnh sửa). Nhà xuất bản Thống tin và Truyền thông
 2. Vũ Duy Hào, Trần Minh Tuấn, Giáo trình Tài chính soanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
 3. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 14th edition, Cengage Learning, 2021
 4. Slide bài giảng Tài chính doanh nghiệp do nhóm GV BM QLTC biên soạn, Đào Thanh Bình chủ biên.

Tài liệu tham khảo

 1. Nghiêm Sĩ Thương, Giáo trình Cơ sở Quản lý Tài chính, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010
 2. Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance), NXB Kinh tế TP.HCM 2020
 3. Aswath Damodaran, Corporate Finance: Theory and Practice, John Wiley & Sons.
 4. George E. Pinches, Foundations of Financial Management, McGraw-Hill Education, 17th edition (2018)

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3417 (Quản lý sản xuất/Operations Management)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản có liên quan tới việc phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động quản lý và giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể: Phân biệt được các khái niệm và mối liên hệ về mặt bản chất giữa các chỉ tiêu kinh tế; Nắm vững và vận dụng linh hoạt các phương pháp phân tích; Phân tích chính xác tình trạng sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp trong mối quan hệ với các nhân tố liên quan; Đề xuất các biện pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh.

Học phần bao gồm: (1) tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; (2) các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh; (3) phân tích năng lực sản xuất và kết quả sản xuất kinh doanh; (4) phân tích chi phí và giá thành; (5) phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm; (6) phân tích lợi nhuận; (7) phân tích hiệu quả kinh doanh; và (8) phân tích hoạt động kinh doanh với bộ chỉ số KPI.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh doanh
1.1 Khái niệm, vai trò, nội dung của phân tích kinh doanh
1.2 Các phương pháp phân tích kinh doanh
1.3 Nguồn tài liệu phân tích kinh doanh
1.4 Khung phân tích kinh doanh
1.5 Các công cụ đo lường mới cho nhà quản lý
Chương 2: BSC, KPI và quản lý theo mục tiêu
2.1 Khái niệm quản lý theo mục tiêu
2.2 Chuỗi giá trị của doanh nghiệp
2.3 Bảng điểm cân bằng (BSC)
2.4 Ma trận các chỉ số KPIs
Chương 3: Tình hình tài chính doanh nghiệp
3.1 Phân tích chi phí
3.2 Phân tích doanh thu và lợi nhuận
3.3 Phân tích điểm hòa vốn
3.4 Phân tích DuPont
Chương 4: Khách hàng và các bên liên quan
4.1 Mối quan tâm của khách hàng và các bên liên quan
4.2 Sự hài lòng của khách hàng, các bên liên quan
4.3 Các chỉ tiêu đánh giá sự hài lòng và các bên liên quan
Chương 5: Quy trình nội  bộ
5.1 Phân tích chuỗi cung ứng
5.2 Phân tích kết quả sản xuất
5.3 Phân tích hoạt động marketing
Chương 6: Năng lực học hỏi và phát triển của doanh nghiệp
6.1 Phân tích nhân lực
6.2 Phân tích năng lực đổi mới và phát triển của doanh nghiệp

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Umit S. Bititci (2016), Managing Business Performance: The Science and the Art, John Wiley & Sons, ISBN:9781119025672
2.    Paul Roetzer (2014), The Marketing Performance Blueprint: Strategies and Technologies to Build and Measure Business Success, John Wiley & Sons, ISBN: 978-1-118-88358-7

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Nguyễn Văn Công (2015), Phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
2.    Bùi Văn Trường (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Lao động và Xã hội
 Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Steven M. Bragg (2002), Business Ratios and Formulas 3rd Edi., A Comprehensive Guide
2.    Business Analytics for Managers: Taking Business Intelligence beyond Reporting

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): IT1130 (Tin học đại cương/Introduction to Information Technology)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản có liên quan tới việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dùng trong công tác quản lý doanh nghiệp, cách phân tích các yếu tố và thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có khả năng: thiết kế và quản lý các tổ chức với sự trợ giúp của công nghệ thông tin; xác định và tiếp cận được với các công nghệ thông tin mới nhất; quản lý việc thay đổi trong tổ chức do sự thay đổi của công nghệ thông tin; nhận diện và làm chủ được các cơ hội trên thị trường do công nghệ thông tin đem lại để phát triển tổ chức sẵn có và tạo ra các tổ chức mới.

Học phần bao gồm: (1) tổng quan về hệ thống thông tin; (2) các thành phần của hệ thống thông tin: phần cứng, phần mềm, hệ thống truyền thông; (3) các thành phần của hệ thống thông tin: cơ sở dữ liệu; (4) xây dựng và phát triển hệ thống thông tin; (5) hệ thống hỗ trợ ra quyết định; (6) hệ thống thông tin tích hợp; (7) thương mại điện tử; và (8) quản lý ứng dụng hệ thống thông tin trong môi trường kinh doanh thay đổi.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý
1.1 Thời đại thông tin
1.2 Hệ thống thông tin quản lý
1.3 Vai trò và tác động của các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
1.4 Xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông
Chương 2: Cơ sở hạ tầng công nghệ của hệ thống thông tin
2.1. Phần cứng    
2.2. Hệ thống truyền thông
2.3. Phần mềm
Chương 3: Quản lý nguồn dữ liệu
3.1. Các loại thông tin trong doanh nghiệp
3.2. Nguồn thông tin trong doanh nghiệp
3.3. Dữ liệu và thông tin
3.4. Mô hình dữ liệu
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
3.7. Công nghệ, quản lý và người sử dụng cơ sở dữ liệu
3.8. Các nguyên tắc quản trị cơ sở dữ liệu
Chương 4: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý
4.1. Quy trình phát triển hệ thống
4.2. Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống
4.3. Các phương pháp quản lý xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
4.4. Nguyên nhân thành công và thất bại trong xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
Chương 5: Các hệ thống thông tin độc lập trong doanh nghiệp
5.1. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra
5.2. Phân loại theo chức năng nghiệp vụ
5.3. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định
Chương 6: Các hệ thống thông tin tích hợp
6.1. Khái niệm về tích hợp hệ thống
6.2. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
6.3. Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
6.4. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
6.5. Hệ thống thông tin cung cấp tri thức
6.6. Thương mại điện tử
Chương 7: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
7.1. Thách thức đối với các doanh nghiệp
7.2. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 
7.3. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong thời đại thông tin
7.4. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường kinh doanh toàn cầu
Tài liệu học tập

Giáo trình
[1].    Phạm Thị Thanh Hồng (2012). Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Bách khoa Hà Nội
[2].    Laudon, K.C. & J.P. Laudon (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 16th edition, Prentice Hall: New Jersey, USA;
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
[1].    Trần Thị Song Minh (2012). Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Đại học Kinh tế quốc dân
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
[1].    Haag, Stephen and Cummings, Maeven (2012). Management Information Systems for the Information Age, 9th Edition, McGraw-Hill Education;
[2].    R. Kelly Rainer, Brad Prince, and Hugh J. Watson (2015). Management Information Systems, 3rd Edition, Willey
[3].    Luther M Maddy III (2017). Excel 2016: Database and Statistical Features, CreateSpace Independent Publishing Platform
[4].    Joseph Valacich and Christoph Schneider (2018). Information System Today, Managing in the Digital World, 8th Edition, Pearson

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: Điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 
 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM1010 (Quản trị học đại cương/Introduction to Management)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: học phần này giúp cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản liên quan đến việc quản trị một nguồn lực vô cùng quan trọng của doanh nghiệp đó là nguồn lực con người. Sinh viên sẽ nắm bắt được cách thức các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự như thế nào, sử dụng họ ra sao và cần phải đưa ra những cách thức gì để tưởng thưởng xứng đáng sự đóng góp của nhân viên. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng: ứng dụng được các phương pháp, các mô hình được trang bị để giải quyết các vấn đề khác nhau của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Học phần sẽ cung cấp những nền tảng lý thuyết quan trọng về hệ thống quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, những vấn đề chính của quản trị nguồn nhân lực và những phương pháp, công cụ phân tích, tính toán định lượng và định tính để giúp giải quyết những vấn đề về nhân lực đó. Nội dung chính của học phần gồm: những khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực; lập kế hoạch và tuyển dụng; đào tạo và phát triển; chính sách đãi ngộ; môi trường làm việc và quan hệ lao động.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Giới thiệu về Quản trị nhân lực
1.1.     Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của Quản trị nhân lực
1.2.     Quá trình hình thành và phát triển của Quản trị nhân lực
1.3.     Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực
1.4.     Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực
1.5.     Môi trường hoạt động của Quản trị nhân lực 
Chương 2: Lập kế hoạch nguồn nhân lực và bố trí nhân lực
2.1. Phân tích và thiết kế công việc
2.1.1. Phân tích công việc
2.1.1.1. Phân tích công việc – công cụ của Quản trị nhân lực
2.1.1.2. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc
2.1.2. Thiết kế công việc
2.1.2.1. Khái niệm và nội dung của thiết kế công việc
2.1.2.2. Các phương pháp thiết kế và thiết kế lại công việc
2.2. Lập kế hoạch nguồn nhân lực
2.2.1. Khái niệm và vai trò lập kế hoạch nguồn nhân lực
2.2.2. Quá trình lập kế hoạch nguồn nhân lực
2.2.3. Phân tích mội trường kinh doanh
2.2.4. Chiến lược kinh doanh và chiến lược Quản trị nhân lực của tổ chức
2.2.5. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
2.2.6. Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực
2.2.7. Thực hiện hoạt động
2.2.8. Dự toán ngân sách của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực
2.2.9. Tinh giản biên chế
2.2.10. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
2.3. Tuyển dụng và lựa chọn nhân lực của tổ chức
2.3.1. Quá trình tuyển dụng
2.3.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực
2.3.1.2. Các nguồn và phương pháp tuyển dụng nhân lực
2.3.1.3. Quá trình tuyển dụng
2.3.2. Quá trình lựa chọn nhân lực
2.3.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của lựa chọn nhân lực
2.3.2.2. Các phương pháp lựa chọn nhân lực
2.3.2.3. Quá trình tuyển chọn
Chương 3: Đào tạo và Phát triển 
3.1. Định hướng và phát triển nghề nghiệp cho nhân sự mới
3.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.1. Mục đích của hoạt động đào tạo và phát triển
3.2.2. Mối quan hệ giữa đào tạo, phát triển và nghề nghiệp
3.2.3. Các phương pháp đào tạo và phát triển
3.2.4. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
3.2.5. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển
3.2.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo
Chương 4: Đánh giá thực hiện công việc 
4.1. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của hoạt động đánh giá thực hiện công việc
4.2. Nội dung và quy trình thực hiện
4.3. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc
4.4. Xây dựng và thực hiện hoạt động đánh giá 
Chương 5: Thù lao và đãi ngộ
5.1. Căn cứ xây dựng hệ thống thù lao và đãi ngộ
5.1.1. Khái niệm và mục tiêu của hệ thống thù lao và đãi ngộ 
5.1.2. Tầm quan trọng của hệ thống thù lao và đãi ngộ
5.1.3. Các nhân tố tác động tới hệ thống thù lao và đãi ngộ
5.1.4. Các tiêu chí khi xây dựng hệ thống thù lao và đãi ngộ
5.2. Thiết lập và Quản trị tiền công, tiền lương
5.2.1. Tầm quan trọng của quản trị tiền công và tiền lương
5.2.2. Hệ thống thang, bảng lương của Nhà nước 
5.2.3. Xây dựng hệ thống trả công của doanh nghiệp
5.3. Các hình thức trả công
5.4. Các khuyến khích tài chính
5.5. Các phúc lợi cho người lao động
Chương 6: Quan hệ lao động
6.1. Khái niệm, nội dung quan hệ lao động
6.2. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động
6.3. Hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể
6.4. Bất bình của người lao động
6.5. Kỷ luật lao động
Chương 7: Những vấn đề hiện tại và xu hướng của Quản trị nhân lực

Tài liệu học tập

Giáo trình
1. Trần Thị Kim Dung (2018), Quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Tài chính
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1. Nguyen Van Diem – Nguyen Ngoc Quan (2012). Human Resource Management Curriculum. Publishing House of the National Economics University
 2.  Phạm Thị Kim Ngọc (2020). KPIs Công cụ hữu hiệu trong đánh giá thực hiện công việc tại các trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ, Bach Khoa Publishing House

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

 1. Dessler, Gary (2020). Fundamentals of human resource management. Pearson Higher, 15th Edition
 2. Greer, C.R., 2021. Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các mô hình phân tích chiến lược, trình tự hoạch định chiến lược và các loại hình chiến lược thường được áp dung trong các doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả năng: tham gia dự án hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty; phân tích đánh giá các phương án chiến lược kinh doanh. Học phần trang bị kiến thức: các mô hình phân tích chiến lược; các loại hình chiến lược cấp công ty; các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh; những vấn đề thực thi chiến lược.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược
1. Chiến lược 
1.1. Khái niệm về chiến lược
1.2. Đặc trưng cơ bản của chiến lược 
1.3. Vai trò của chiến lược 
1.4. Phân loại chiến lược 
1.5. Yêu cầu chiến lược 
1.6. Những thành tố cơ bản của chiến lược 
2. Quản trị chiến lược
2.1. Khái niệm quản trị chiến lược 
2.2. Các cấp quản trị chiến lược 
2.3. Quá trình quản trị chiến lược 
2.4. Trách nhiệm quản trị chiến lược 
2.6. Thách thức trong việc quản trị chiến lược 
Chương 2: Phân tích môi trường chiến lược
2.1 Phân tích môi trường ngoại vi
2.2 Mục tiêu của việc phân tích môi trường ngoại vi 
2.3 Môi trường vĩ mô
2.4 Môi trường ngành
2.5 Phân tích đối thủ cạnh tranh
2.6 Ma trận EFE
2.7 Phân tích môi trường nội bộ
2.8 Mục tiêu và các yếu tố bên trong chủ yếu 
2.9 Phân tích dựa trên các nguồn lực cơ bản
2.10 Phân tích theo các chức năng của quản trị
2.11 Phân tích theo lĩnh vực quản trị
2.12 Phân tích chuỗi giá trị
2.13 Phân tích năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh
2.14 Ma trận IFE
Chương 3: Chiến lược cấp công ty
3.1 Chiến lược tăng trưởng 
3.2 Chiến lược tăng trưởng liên kết 
3.3. Chiến lược tăng trưởng tập trung 
3.4 Chiến lược đa dạng hóa
3.5 Chiến lược hướng ngoại 
3.6 Mua bán và sáp nhập 
3.7 Liên minh chiến lược
3.8 Chiến lược suy giảm 
3.9 Chiến lược cắt giảm chi phí 
3.10 Chiến lược thu lại vốn đầu tư 
3.11 Chiến lược thu hoạch 
3.12 Chiến lược rút lui
3.13 Chiến lược phát triển ra nước ngoài 
3.14 Lợi ích của việc phát triển ra nước ngoài 
3.15 Các phương thức phát triển ra nước ngoài 
3.16 Rủi ro khi kinh doanh ở thị trường nước ngoài 
3.17 Các vấn đề quản trị chiến lược toàn cầu
Chương 4: Chiến lược cạnh tranh
4.1. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp 
4.2. Chiến lược khác biệt hóa 
4.3. Chiến lược tập trung
4.4. Chiến lược theo vòng đời sản phẩm
4.5. Nhận thức về đạo đức trong cạnh tranh.
Chương 5: Thực hiện chiến lược
5.1 Thiết kế cơ cấu tổ chức 
5.2 Triển khai các chiến lược chức năng 
5.3 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
5.4 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài liệu học tập
Giáo trình
1. Nguyễn Ngọc Điện (2017), Strategic management, Hanoi University of Science and Technology. (Vietnamese).
Tài liệu tham khảo
1. Hill, Charles W.L., Gareth R. Jones (2016), Strategic Management Theory: An Integrated Approach, Cengage Learning, 12th edition
2. Thomas L. Wheelen; J. David Hunger (2013) Strategic Management and Business policy, 15 Edition. Printice Hall

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Kết thúc học phần, học viên cần nắm được vai trò của kế toán quản trị trong quản lý doanh nghiệp, nắm được những kỹ năng xây dựng các báo cáo kế toán quản trị và đặc biệt, kỹ năng phân tích và sử dụng các báo cáo cho quá trình ra quyết định. Kiến thức học phần sẽ là cơ sở tốt cho sinh viên hành nghề Kế toán quản trị tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện chức năng bổ sung về kế toán quản trị bên cạnh chuyên môn kế toán tài chính. Ngoài ra, là kiến thức ban đầu và bổ trợ tốt nếu sinh viên xem xét luyện thi chứng chỉ CMA để làm việc như một nhân viên Kế toán quản trị tại công ty quốc tế.

Học phần bao gồm: Tổng quan về kế toán quản trị trong quản lý doanh nghiệp; Phân loại chi phí, kế toán chi phí và giá thành phục vụ mục tiêu quản trị; Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng và lợi nhuận; Phân tích báo cáo bộ phận; Lập dự toán ngân sách; Kiểm soát chi phí bằng chi phí định mức và phân tích chi phí; Sử dụng thông tin kế toán quản trị để ra quyết định ngắn hạn; Sử dụng thông tin kế toán quản trị để ra quyết định dài hạn.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
1.4    Khái niệm kế toán
1.5    Các nguyên tắc kế toán chung 
1.6    Đối tượng kế toán
1.7    Giới thiệu báo cáo tài chính
1.8    Vai trò của kế toán trong doanh nghiệp
Chương 2: Tổng quan về kế toán quản trị
2.1 Quá trình hình thành và phát triển kế toán quản trị
2.2 Vai trò của kế toán quản trị
2.3 So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính
2.4 Đạo đức nghề nghiệp kế toán quản trị
Chương 3: Phân loại chi phí
3.1 Tổng quan về chi phí
3.2 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
3.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh
3.4 Phân loại chi phí trong kiểm tra và ra quyết định
3.5 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
Chương 4: Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận
4.1 Một số khái niệm cơ bản
4.2 Ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận
4.3 Phân tích điểm hoà vốn
4.4 Hạn chế của phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận
Chương 5: Dự toán ngân sách
5.1 Mục đích của dự toán ngân sách
5.2 Trách nhiệm và trình tự lập dự toán ngân sách 
5.3 Dự toán ngân sách
Chương 6: Phân tích biến động chi phí
6.1 Tổng quan về phân tích biến động chi phí
6.2 Chi phí định mức
6.3 Phân tích biến phí
6.4 Phân tích chi phí sán xuất chung
Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý
7.1 Kế toán trách nhiệm
7.2 Đánh giá thành quả của các trung tâm trách nhiệm
7.3 Phân tích báo cáo bộ phận
Chương 8: Định giá bán sản phẩm
8.1 Một lý thuyết cơ bản trong định giá bán sản phẩm
8.2 Các chiến lược định giá bán sản phẩm
8.3 Định giá bán theo chi phí mục tiêu
8.4 Định giá bán sản phẩm mới
Chương 9: Phân tích thông tin thích hợp để ra quyết định sản xuất kinh doanh ngắn hạn
9.1 Thông tin thích hợp
9.2 Ứng dụng thông tin thích hợp để ra quyết định sản xuất kinh doanh ngắn hạn
Chương 10: Phân tích thông tin thích hợp để ra quyết định sản xuất kinh doanh dài hạn
10.1 Tổng quan về đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn và vốn đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn 
10.2 Ảnh hưởng của thời giá tiền tệ đến quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn 
10.3 Các phương pháp quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn 

Tài liệu học tập
Giáo trình

 1.  Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Kế toán quản trị tập 1 và tập 2, Nhà xuất bản kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1.  Nguyễn Ngọc Quang (2014). Kế toán quản trị. Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

 1.  Garrison R. H., Noreen E. W. and Brewer B. C. (2012). Managerial Accounting. McGraw-Hill/Irwin2.Kaplan Publishing. (from September 2017 to August 2018 inclusive). ACCA F3 Study Text. Financial Accounting. ISBN: 978-1-78415-807-4
 2. Warren C. S., Reeve, J. M.and Duchac J. E. (2009). Accounting. Thomson, South-Western. 
 3. Management Information textbook- ICAEW-CFAB
 4. Hilton, R.W. and Platt, D.E., (2017) Managerial Accounting: Creating Value in a Global Business Environment,11th edn (Global Edition), McGraw-Hill, New York.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-1-1-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses):
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản và thiết yếu về Phân tích BigData và các kỹ thuật máy học nâng cao để chuyển đổi dữ liệu kinh doanh thành kiến thức kinh doanh. Môi trường máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm, kiến trúc cũng được cung cấp. Các kiến thức cơ bản để thiết kế và triển khai một dự án BigData kinh doanh cũng được cung cấp.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương I. Giới thiệu về bigdata và kiến thức kinh doanh
Chương II. Môi trường máy tính
Chương III. Chuyển dữ liệu vào kiến thức kinh doanh
Chương IV. Các kỹ thuật bổ sung để phân tích dữ liệu lớn
Chương V: các quá trình lớn dữ liệu

Tài liệu học tập
Giáo trình:
[1] Jared Dean, Big Data, Data Mining, and Machine Learning, Wiley 2014
[2] Bill Schmarzo, BigData: Understanding How Data Powers Big Business, Wiley 2013
Tài liệu tham khảo
[3] Michael Minelli, Michelle Chambers, and Ambiga Dhiraj, Big Data, Big Analytics, Wiley 2013.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

Khởi sự kinh doanh
 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh, các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; các phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh; các khía cạnh của đạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp và mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Học phần bao gồm: (1) Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh; (2) Các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (3) Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh; (4) Các khía cạnh của đạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp và (5) Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh
1.1.     Các quan điểm về đạo đức
1.2.     Đạo đức kinh doanh
1.2.1.    Khái niệm về kinh doanh và các nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh
1.2.2.    Các quan điểm về đạo đức kinh doanh 
1.2.3.    Vai trò của đạo đức kinh doanh
1.3.     Sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
1.3.1 Khái niệm về vấn đề
1.3.2 Cơ hội xuất hiện các vấn đề đạo đức trong kinh doanh 
Chương 2: Các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
2.1 Các triết lý đạo đức chủ yếu trong kinh doanh
2.2 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
2.3 Phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
Chương 3: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh
3.1 Ra quyết định về các vấn đề liên quan đến đạo đức trong kinh doanh
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức kinh doanh
3.3 Phân tích hành vi: Algorithm, đạo đức và phương pháp phân tích vấn đề - giải pháp
Chương 4: Các giải pháp về đào tạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp 
4.1 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực
4.2 Hoạt động marketing
4.3 Hoạt động tài chính 
4.4. Hoạt động bán hàng
Chương 5: Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
5.1. Các dạng văn hóa doanh nghiệp
5.2. Tạo lập bản sắc văn hóa doanh nghiệp
5.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức
5.4. Xây dựng phong cách quản lý định hướng đạo đức
5.5 Thiết lập hệ thống triển khai đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1] O. C. Ferrell, John Fraedrich, Linda Ferrell (2017). Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. 11th edition, Cengage Learning.
[2] William H. Shaw (2017). Business Ethics: A Textbook with Cases. 9th edition, Cengage Learning, 2017
[3] Nguyễn Mạnh Quân (2015). Business ethics and corporate culture. National Economic University Publish House

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Nguyễn Ngọc Thắng (2015). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. NXB đại học quốc gia Hà nội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh

1. Laura P. Hartman, Joe Desjardins, translated by Võ Thị Phương Oanh, Dương Ngọc Dũng (2011). Business Ethics. HCMC Tong hop publish house.

2.    Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz (2012). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management. 8th edition, New York: Cengage Learning

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về khởi tạo ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp dựa trên ý tưởng kinh doanh. Sinh viên sẽ hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh chi tiết để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh ban đầu. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ: nắm vững quá trình khởi sự kinh doanh bắt đầu từ một ý tưởng; trình bày và vận dụng được các phương pháp tư duy để tạo ra ý tưởng kinh doanh mới; hình thành và mô tả được mô hình kinh doanh dựa trên ý tưởng kinh doanh ban đầu; soạn thảo được bản kế hoạch kinh doanh thuyết phục; biết cách lập được các kế hoạch chức năng về marketing, sản xuất, tổ chức, nhân lực và tài chính trong bản kế hoạch kinh doanh; hiểu được dòng thu nhập từ đâu tới và nắm vững cách xác định tổng vốn đầu tư, chi phí hoạt động và dòng tiền dự báo; nắm được những cách thức tạo lập doanh nghiệp và có được nguồn tài chính cho việc khởi sự kinh doanh.

Học phần bao gồm các nội dung chính như sau: (1) giới thiệu về khởi sự kinh doanh; (2) ý tưởng kinh doanh; (3) xây dựng mô hình kinh doanh với công cụ Canvas; (4) lập kế hoạch kinh doanh; (5) kế hoạch R&D và marketing; (6) kế hoạch sản xuất và tác nghiệp; (7) kế hoạch nhân sự và tổ chức; (8) kế hoạch tài chính; (9) phân tích rủi ro; và (10) triển khai hoạt động kinh doanh.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1:  Giới thiệu về khởi sự kinh doanh. 
Chương 2: Ý tưởng kinh doanh. 
Chương 3: Xác định mô hình kinh doanh với công cụ Canvas. 
Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. 
Chương 5: Kế hoạch R&D và marketing. 
Chương 6: Kế hoạch sản xuất và tác nghiệp. 
Chương 7: Kế hoạch nhân sự và tổ chức. 
Chương 8: Kế hoạch tài chính. 
Chương 9: Phân tích rủi ro. 
Chương 10: Triển khai thực hiện đề án khởi sự kinh doanh.

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Nguyễn Tiến Dũng (2015), Bài giảng Khởi sự kinh doanh (tài liệu nội bộ), Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Giáo trình 1 – GT1).
2.    Nguyễn Ngọc Huyền (2013), Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (Giáo trình 2 – GT2).
3.    Phạm Ngọc Thúy (chủ biên), Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyễn Hậu & Tạ Trí Nhân (2015), Kế hoạch kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Giáo trình 3 – GT3)
Sách tham khảo
Sách tham khảo tiếng Việt
•    Kim, W. Chan & Renée Mauborgne (2014), Chiến lược đại dương xanh (sách dịch), NXB Thời đại.
•    Kotler, Philip & Fernando Trias de Bes (2014), Cách tân để thắng (sách dịch), NXB Trẻ.
Sách tham khảo tiếng Anh
•    Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2010), Business Model Generation, Wiley, USA.
•    Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2014), Value Proposition Design, Wiley, USA.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3230 (Thống kê ứng dụng/Applied Statistics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về quy trình nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập và xử lý dữ liệu nghiên cứu và viết báo cáo nghiên cứu. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng thiết kế một dự án nghiên cứu về các đề tài kinh doanh từ đầu tới cuối. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể: mô tả được các giai đoạn của quá trình nghiên cứu trong kinh doanh; phân biệt được các mô hình và phương pháp nghiên cứu khác nhau trong kinh doanh; biết cách xác định tên đề tài, viết mục tiêu nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu; nắm vững cách tạo biến, nhập dữ liệu vào máy tính và thực hiện các phân tích thống kê mô tả và thống kê suy diễn ở cấp độ căn bản với phần mềm SPSS; viết và thuyết trình báo cáo nghiên cứu về đề tài kinh doanh một cách thuyết phục. Học phần bao gồm: (1) giới thiệu về nghiên cứu trong kinh doanh; (2) nghiên cứu tài liệu và tổng quan tình hình nghiên cứu; (3) mục tiêu, mô hình và giả thuyết nghiên cứu; (4) nghiên cứu định tính; (5) nghiên cứu định lượng; (6) chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng; (7) đo lường và thang đo khái niệm nghiên cứu; (8) thiết kế bản câu hỏi; (9) thu thập và chuẩn bị dữ liệu; (10) phân tích dữ liệu; và (11) viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Giới thiệu chung về Nghiên cứu trong kinh doanh
1.1 Giới thiệu
1.2 Nghiên cứu là gì?
1.3 Phân loại các hình thức nghiên cứu 
1.4 Cách tiếp cận quy nạp và diễn giải
1.5 Nghiên cứu và đạo đức
1.6 Các cấp độ nghiên cứu  
1.7 Các thuật ngữ quan trọng trong nghiên cứu 
Chương 2: Xác định vấn đề nghiên cứu
2.1 Ý tưởng nghiên cứu
2.2 Các mô hình trong nghiên cứu
2.3 Nghiên cứu cơ sở lý luận  
Chương 3: Thiết kế nghiên cứu
3.1 Những vấn đề trong thiết kế nghiên cứu
3.2 Cấu trúc vấn đề và thiết kế nghiên cứu
3.3 Kiểm chứng tính hợp lệ
3.4 Các thiết kế nghiên cứu khác
Chương 4: Tiêu chí đo lường và thang đo
4.1 Xác định các tiêu chí đo lường
4.2 Xây dựng và lựa chọn thang đo
4.3 Tính hợp lý và độ tin cậy của tiêu chí đo lường
4.4 Các tiêu chí đo lường trong nghiên cứu định tính
Chương 5: Nguồn dữ liệu và Phương pháp thu thập dữ liệu
5.1 Dữ liệu thứ cấp
5.2 Dữ liệu sơ cấp
5.3 Phương pháp định tính và định lượng
5.4 Quan sát
5.5 Giao tiếp
5.6 Điều tra khảo sát
5.7 Phỏng vấn
5.8 Nhóm chuyên gia
Chương 6: Chọn mẫu trong nghiên cứu thực nghiệm
6.1 Tại sao phải chọn mẫu?
6.2 Quy trình chọn mẫu
6.3 Các phương pháp chọn mẫu xác suất
6.4 Xác định quy mô mẫu
6.5 Chọn mẫu trong nghiên cứu định tính
Chương 7: Chuẩn bị và phân tích dữ liệu
7.1 Biên tập và mã hoá dữ liệu
7.2 Vai trò của xác suất thống kê
7.3 Phân tích một biến
7.4 Phân tích bảng chéo
7.5 Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
7.6 Kiểm định sự khác biệt
7.7 Phân tích quan hệ (tương quan) giữa các biến
7.8 Giải thích và dự đoán mối quan hệ giữa các biến
7.9 Phân tích nhân tố ảnh hưởng
7.10 Các phương pháp phân tích bổ trợ khác
Chương 8: Phân tích dữ liệu định tính
8.1 Đặc điểm của phân tích định tính
8.2 Dữ liệu định tính
8.3 Quy trình phân tích
8.4 Diễn giải dữ liệu
8.5 Các phương pháp phân tích định tính
8.6 Lượng hoá dữ liệu định tính
8.7 Tính hợp lệ trong nghiên cứu định tính
8.8 Phân tích dữ liệu giao thoa văn hoá
8.9 Sử dụng máy tính trong nghiên cứu định lượng
8.10 Nghiên cứu tình huống so sánh

Tài liệu học tập

Giáo trình

1. Tài liệu tham khảo tiếng ViệtNguyễn Văn Thắng (2017), Giáo trình Thực hành Nghiên cứu trong Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tái bản lần 2, Đại học Kinh tế Quốc dân
2. Prof. Dr. Dinh Phi Ho (2020), Phương phap dinh luong trong nghien cuu quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế, nhà XB Tài chính.

Tài liệu tham khảo

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (2014). Giáo trình Thực hành Nghiên cứu trong Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Bryman A. & Bell E. (2015). Business Research Methods (4th edition). Oxford University Press, UK.

 

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3211 (Nguyên lý marketing/Principles of Marketing)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về khái niệm thương hiệu, giá trị thương hiệu và các bộ phận cấu thành giá trị thương hiệu và các chiến lược làm tăng giá trị thương hiệu dựa trên các công cụ marketing. Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên sẽ: phân biệt được thương hiệu và nhãn hiệu; mô tả được các nội dung chính của công tác quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp; trình bày được nội dung và phân biệt được các khái niệm chuyên ngành về thương hiệu: giá trị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, định vị thương hiệu, tính cách thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu; nắm vững các cách thức xây dựng giá trị thương hiệu bằng chiến lược sản phẩm, giá bán, kênh phân phối và truyền thông marketing; hiểu được tầm quan trọng của liên tưởng thứ cấp và cách thức xây dựng thương hiệu bằng liên tưởng thứ cấp; kể tên và mô tả được đặc điểm của các chiến lược mở rộng thương hiệu; hiểu được vai trò và mô tả được các kiểu kiến trúc thương hiệu thường gặp; nhận diện và phân biệt được những chiến lược quản trị thương hiệu theo thời gian và theo vị thế thị trường; trình bày được các phương pháp chính được sử dụng để đo lường sức khỏe thương hiệu và định giá thương hiệu;

Học phần bao gồm các nội dung chính: (1) tổng quan về quản trị thương hiệu; (2) giá trị thương hiệu; (3) sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu; (4) định vị thương hiệu và tính cách thương hiệu; (5) đặc điểm nhận diện thương hiệu; (6) sử dụng marketing-mix để xây dựng thương hiệu; (7) quản trị danh mục thương hiệu (mở rộng thương hiệu, kiến trúc thương hiệu, thương hiệu nhà trung gian); (8) quản trị thương hiệu theo thời gian và trên nhiều khu vực địa lý; (9) đo lường giá trị thương hiệu và (10) quản trị nội bộ và những vấn đề pháp lý về thương hiệu.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1 Tổng quan về quản trị thương hiệu
1.1 Khái niệm và vai trò của thương hiệu
1.2 Vai trò và nội dung của quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp
1.3 Các quan điểm về công tác quản trị thương hiệu
1.4 Những thách thức đối với công tác quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp
Chương 2 Tài sản thương hiệu
2.1 Khái niệm và vai trò của tài sản thương hiệu
2.2 Mô hình Tài sản thương hiệu của David Aaker
2.3 Mô hình Tài sản thương hiệu của Kevin Keller
2.4 Mô hình Cộng hưởng thương hiệu của Kevin Keller
Chương 3: Những vấn đề nền tảng trong quản trị thương hiệu
3.1 Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thương hiệu
3.2 Định vị thương hiệu
3.3 Tính cách thương hiệu
Chương 4: Hệ thống nhận diện thương hiệu
4.1 Khái niệm và vai trò của hệ thống nhận diện thương hiệu
4.2 Tên thương hiệu
4.3 Gam màu, phông chữ và logo thương hiệu
4.4 Slogan thương hiệu
4.5 Các thành phần khác trong hệ thống nhận diện thương hiệu
4.6 Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu
4.7 Đổi mới hệ thống nhận diện thương hiệu
Chương 5: Xây dựng thương hiệu bằng chiến lược sản phẩm hữu hình, dịch vụ, giá bán, phân phối và con người
5.1 Chiến lược sản phẩm hữu hình
5.2 Chiến lược dịch vụ
5.3 Chiến lược giá 
5.4 Chiến lược phân phối
5.5 Chiến lược con người
Chương 6: Xây dựng thương hiệu bằng chiến lược truyền thông marketing
6.1 Chiến lược truyền thông marketing tích hợp (IMC) 
6.2 Chiến lược quảng cáo và quan hệ công chúng
6.3 Chiến lược khuyến mại và bán hàng cá nhân
6.4 Chiến lược marketing trực tiếp và marketing kỹ thuật số
6.5 Sử dụng liên tưởng thứ cấp trong xây dựng thương hiệu
Chương 7: Phát triển và duy trì thương hiệu 
7.1 Kiến trúc thương hiệu
7.2 Đặt tên cho sản phẩm mới và chiến lược mở rộng thương hiệu
7.2 Quản trị thương hiệu theo thời gian
7.3 Quản trị thương hiệu trên thị trường quốc tế

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1]    Keller, K.L. & Swaminathan (2020). Strategic Brand Management, 5th edition. Pearson Education.
Sách tham khảo
[1]    Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press.
[2]    Walter, E. & Gioglio, J. (2014). How to Use Visuals, Videos, and Social Media to Market Your Brand. McGraw-Hill Education.
[3]    Steven Walden, S. (2017), Customer Experience Management Rebooted: Are you an Experience brand or an Efficiency brand? Palgrave Macmillan.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): IT1130 (Tin học đại cương/Introduction to Information Technology)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về đặc điểm, cách phân loại, lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, cũng như các đòi hỏi và điều kiện tham gia thương mại điện tử; kỹ năng tiếp cận, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin trên Internet; kỹ năng thiết kế, quản lý và vận hành một website thương mại điện tử đơn giản; và trang bị năng lực phân tích và lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ: hiểu rõ các khái niệm của thương mại điện tử và phân biệt nó với thương mại truyền thống; thực trạng của thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới; nắm được đặc điểm và cách phân loại thương mại điện tử; ưu nhược điểm của các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong thương mại điện tử; nắm được những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, các đòi hỏi và điều kiện tham gia thương mại điện tử; có kỹ năng tiếp cận, khai thác và sử dụng những thông tin trên mạng Internet phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và sản xuất kinh doanh; có khả năng thiết kế, quản lý và vận hành một website thương mại điện tử đơn giản; và có khả năng ứng dụng được các kiến thức của học phần vào việc phân tích tác động của thương mại điện tử đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Giới thiệu môn học
1.1 Khái niệm thương mại điện tử
1.2 Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử
1.3 Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
1.4 Ảnh hưởng của thương mại điện tử
1.5 Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển thương mại điện tử
1.6 Thực trạng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam và trên thế giới

Chương 2: Các mô hình thương mại điện tử
2.1. Cơ chế hoạt động của thương mại điện tử
2.2. Các mô hình B2C
2.3. Các mô hình B2B
(buy-side, sell-side, thị trường điện tử, cộng tác)
2.4. Các mô hình C2C
Chương 3: Cơ sở hạ tầng công nghệ trong thương mại điện tử
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Internet và World Wide Web và Internet 2
3.3 CSHT dịch vụ chung
3.4 CSHT phân phối thông tin
3.5 CSHT xuất bản
3.6 CSHT mạng
3.7 CSHT giao diện
Chương 4: Quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng thương mại điện tử
4.1. Khái niệm chung về giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.2. Các hình thức giao dịch trong TMĐT
4.3. Các giai đoạn trong quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.4. Các vấn đề thường gặp trong giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.5. Quản trị quan hệ khách hàng TMĐT
4.6. Thuê ngoài các dịch vụ hỗ trợ trong giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT 
Chương 5: Giao nhận và hệ thống logistics
5.1. Tổng quan về hệ thống cung ứng
5.2. Các chu kỳ trong chuỗi cung ứng
5.3. Các đối tác trong chuỗi cung ứng
5.4. Thiết kế mạng lưới logistics
5.5. Thuê ngoài dịch vụ logistics 
Chương 6: Thanh toán trong thương mại điện tử
6.1. Khái niệm chung về thanh toán trong TMĐT
6.2. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp – người tiêu dùng (B2C)
6.3. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp (B2B)
6.4. Xu hướng mới trong thanh toán thương mại điện tử
Chương 7: Quản lý rủi ro trong thương mại điện tử
7.1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong TMĐT
7.2. Ảnh hưởng của rủi ro đến các hoạt động sản xuất kinh doanh
7.3. Các biện pháp phòng tránh rủi ro trong TMĐT 
Chương 8: Pháp luật và hợp đồng trong giao dịch thương mại điện tử
8.1. Pháp luật trong thương mại điện tử và chữ ký số hóa
8.2. Hợp đồng trong thương mại điện tử
8.3. Các vấn đề đương đại liên quan tới pháp luật và hợp đồng trong thương mại điện tử
Chương 9: Marketing điện tử
9.1. Khái niệm về marketing điện tử
9.2. Đặc điểm của marketing điện tử
9.3. Các hình thức marketing điện tử
9.4. Xu hướng mới trong marketing điện tử
Chương 10: Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử
10.1. Khái niệm và nội dung bản kế hoạch kinh doanh TMĐT
10.2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh TMĐT; Mô hình kinh doanh TMĐT
10.3. Định vị giá trị trong kinh doanh TMĐT
10.4. Lựa chọn đối tác thuê ngoài
10.5. Đánh giá kế hoạch kinh doanh TMĐT
10.6. Một số vấn đề cần xem xét khi xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh TMĐT

Tài liệu học tập

1.    Phạm Thị Thanh Hồng & Phan Văn Thanh (2015), Giáo trình Thương mại Điện tử, NXB Bách Khoa Hà Nội; ISBN: 978-604-93-8853-8
2.    Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver, (2017), E-commerce: business. technology. Society, 13th ed., Pearson Education Ltd., ISBN 978-0-13-460156-4
3.    Efraim Turban, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban, (2018), Electronic Commerce - A Managerial and Social Networks Perspective, 9th Ed., Springer, ISBN 978-3-319-58715-8 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-58715-8

Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.  Trần Văn Hòe, chủ biên (2010), Giáo trình thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
2.   Kent Wertime & Ian Fenwick (2009), Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới & Digital Marketing, NXB Tri thức.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Gary Schneider (2017), Electronic Commerce 12th Ed., Cengage Learning; ISBN: 978-1305867819
2.    Schneider, Gary (2014), Electronic Commerce, 11th edition, Cengage Learning, USA.
3.    Turban, Efraim  & David King (2012), Electronic Commerce: Managerial and Social Networks Perspectives, 7th Edition, Prentice Hall, USA.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, phương pháp phân tích và quản lý dự án đầu tư. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng lập và phân tích dự án, triển khai, tổ chức và kiểm soát được dự án.

Học phần đề cập đến các phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư, các quan điểm đánh giá dự án và vận dụng các kiến thức quản lý trong việc quản lý dự án.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Vấn đề cơ bản về dự án và quản lý dự án 
  1.1  Khái niệm và phân loại đầu tư 
  1.2  Khái niệm và phân loại các dự án
  1.3  Nội dung dự án
  1.4  Các bước hình thành và phát triển dự án
  1.5. Khái niệm quản lý dự án
  1.6. Nội dung quản lý dự án
  1.7. Các nhân tố thành công và thất bại của dự án
  1.8. Các quy luật của quản lý dự án
Chương 2: Các phương pháp đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư 
  2.1 Các yêu cầu khi so sánh và lựa chọn phương án.
  2.2 Các phương pháp  đánh giá và lựa chọn phưong án.
  2.2.1 Giá  trị hiện tại thuần NPV
  2.2.2 Tỷ suất thu hồi nội tại IRR
  2.2.3 Tỷ số lợi ích/ chi phí  B/C
  2.2.4 Thời gian hoàn vốn Tp
  2.2.5. Các phương pháp khác
  2.3 Mối liên quan giữa các tiêu chuẩn đánh giá
Chương 3: Xác định và sử  dụng dòng tiền trong phân tích dự án
   3.1 Lợi ích và chi phí của dự án
   3.1.1 Nguyên tắc xác định lợi ích và chi phí.
   3.1.2 Chi phí chìm
   3.1.3 Chi phí cơ hội
   3.2 Các phương pháp tính khấu hao và trả la
   3.2.1. Các phương pháp tính khấu hao
   3.2.2. Các phương pháp trả lãi
   3.3 Phương pháp xác định dòng tiền dự án
   3.3.1 Dòng tiền của dự án
   3.3.2 Dòng tiền của vốn chủ sở hữu
   3.4 Cách sử dụng các dòng tiền trong phân tích
Chương 4: Phân tích dự án đầu tư
    4.1 Nội dung phân tích dự án
    4.2 Phân tích tài chính
    4.2.1 Nội dung phân tích tài chính
    4.2.2 Nguồn vốn dự án
    4.2.3 Phân tích hiệu quả đầu tư
    4.2.4 Phân tích khả năng thanh toán và khả năng huy động vốn của dự án
    4.2.5 Phân tích ảnh hưởng của lãi vay và khấu hao 
    4.2.6 Phân tích độ nhạy của dự án
    4.3 Phân tích kinh tế
    4.3.1 Sự khác biệt giữa phân tích kinh tế và phân tích tài chính dự án
    4.3.2 Xác định giá kinh tế
    4.3.3 Đánh giá sự đóng góp của dự án đối với nền kinh tế quốc dân
    4.3.4 Phân tích kinh tế các tác động môi trường của dự án đầu tư
Chương 5: Quản lý quá trình thực hiện dự án
    5.1 Cấu trúc dự án
    5.1.1 Cấu trúc tổ chức
     5.1.2 Cấu trúc công việc
     5.2 Lập kế hoạch cho dự án 
     5.2.1 Khái niệm và mục đích lập kế hoạch 
     5.2.2  Các công cụ lập kế hoạch
     5.2.2.1 Sơ đồ Gantt
     5.2.2.2 Sơ đồ Pert (CPM)
     5.2.2.3 Cấu trúc phân tách công việc WBS
     5.2.2.4. Ma trận trách nhiệm RACI
     5.2.3 Quản lý các nguồn lực trong dự án
     5.2.3.1 Quản lý nguồn lực có tính đến giới hạn thời gian của dự án
     5.2.3.2 Phân bổ nguồn lực với các điều kiện giới hạn
     5.2.3.3 Quan hệ giữa thời gian và chi phí trong quản lý dự án
     5.2.4 Lập ngân sách cho dự án.
     5.3 Kiểm soát dự án
     5.3.1 Tổng quan về kiểm soát dự án
     5.3.2 Kiểm soát chi phí
     5.3.3 Kiểm soát thời gian thực hiện
     5.3.4 Kiểm soát chất lượng
     5.3.5 Phương pháp kiểm soát theo giá trị làm ra EV
     5.4 Điều chỉnh dự án
     5.4.1 Điều chỉnh theo dự tính ban đầu
     5.4.2 Điều chỉnh theo tình hình thực hiện dự án
     5.5 Viết báo cáo dự án
     5.5.1 Báo cáo theo cấu trúc tổ chức
     5.5.2 Báo cáo theo cấu trúc công việc
Chương 6: Quản lý rủi ro trong dư án
     6.1  Nguồn gốc và phân loại rủi ro đối với dự án.
     6.2  Phân tích lạm phát và phân tích sự thay đổi giá cả của các hàng hóa và dịch vụ dùng   
     trong dự án
     6.2.1 Khái niệm dòng tiền thực và dòng tiền danh nghĩa
     6.2.2 Mối quan hệ giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa
     6.2.3 Phân tích lạm phát trong trường hợp giản đơn
     6.2.4 Phân tích lạm phát trong trường hợp dự án phải nộp thuế thu nhập
      6.2.5 Phân tích giá cá biệt
      6.3 Các phương pháp tính toán dự án đầu tư trong trường hợp bất định
      6.3.1 Phưong pháp điều chỉnh( độ nhạy)
      6.3.2 Phưong pháp xác định các giới hạn của các yếu tố đầu vào( giá trị hoán chuyển)
      6.3.3 Phưong pháp xác suất
      6.3.4 Phương pháp mô phỏng
      6.4 Nội dung quản lý rủi ro
      6.4.1 Xác định rủi ro
      6.4.2 Phân tích rủi ro
      6.4.3 Xử lý hành chính rủi ro
      6.4.4 Kiểm soát rủi ro
Chương 7: Phần mềm trong quản lý dự án
      7.1  Các phần mềm ứng dụng trong lập, đánh giá và lựa chọn dự án
      7.2  Các phần mềm ứng dụng trong phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro
      Các phần mềm ứng dụng trong quản lý dự án

Tài liệu học tập
Giáo trình

 1.  Phạm Thị Thanh Hồng (2012), Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Bách khoa Hà Nội
 2. R. Kelly Rainer, Brad Prince, and Hugh J. Watson (2015), Management Information Systems, 3rd Edition, Willey

Tài liệu tham khảo

 1. Phạm Thị Thu Hà (2013), Phân tích hiệu quả dự án đầu tư, NXB Chính trị quốc gia
 2. Phạm Thị Thu Hà (2014), Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư, NXB Chính trị quốc gia
 3. Project Management Institute PMI (2021), A Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK 7th edition

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): MI4072 (Toán học ứng dụng trong phân tích kinh doanh/Mathematics for Business Analytics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự báo kinh doanh. Sinh viên sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức về phân tích dữ liệu và dự báo kinh doanh, biết sử dụng một số phần mềm thông dụng trong dự báo kinh doanh. Học phần bao gồm: (1) Tổng quan về dự báo; (2) Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình dự báo; (3) Các mô hình dự báo đơn giản; (4) Dự báo bằng mô hình xu thế; (5) Dự báo bằng phân tích chuỗi thời gian; (6) Dự báo bằng mô hình hồi quy; (7) Dự báo bằng phương pháp Box – Jenkins; (8) Dự báo bằng phương pháp định tính.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về dự báo kinh doanh
1.1.    Khái niệm dự báo và vai trò của dự báo kinh doanh
1.2.     Phân loại dự báo kinh doanh
1.3.     Quy trình thực hiện dự báo kinh doanh
1.4.     Đo lường mức độ chính xác của dự báo
Chương 2: Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình
2.1. Vai trò của phân tích và chất lượng dữ liệu
2.2. Nhận dạng dữ liệu
2.3. Lựa chọn mô hình dự báo kinh doanh
Chương 3: Dự báo bằng mô hình giản đơn
3.1. Mô hình dự báo giản đơn
3.2. Mô hình dự báo trung bình
3.3. Phương pháp san mũ giản đơn
3.4. Phương pháp san mũ Holt
3.5. Phương pháp san mũ Winters
Chương 4: Dự báo bằng mô hình xu thế
4.1. Khái niệm về hàm xu thế
4.2. Phương pháp nhận dạng hàm xu thế
4.3. Ước lượng và kiểm định hàm xu thế
4.4. Dự báo bằng hàm xu thế
4.5. Các dạng hàm xu thế trong dự báo kinh doanh
Chương 5: Dự báo bằng mô hình phân tích chuỗi thời gian
5.1. Khái niệm chuỗi thời gian
5.2. Phân loại chuỗi thời gian
5.3. Các thành phần chuỗi thời gian
5.4. Điều chỉnh yếu tố mùa vụ của chuỗi thời gian
5.5. Dự báo bằng mô hình nhân 
5.6. Dự báo bằng mô hình cộng
Chương 6: Dự báo bằng mô hình hồi quy
6.1. Khái niệm hồi quy đơn và hồi quy bội
6.2. Mô hình hồi quy đơn
6.3. Mô hình hồi quy bội
6.4. Mô hình biến giả 
Chương 7: Dự báo bằng phương pháp Box - Jenkins
7.1. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian
7.2. Mô hình tự hồi quy
7.3. Mô hình ARMA
7.4. Mô hình ARIMA
Chương 8: Dự báo bằng phương pháp định tính
8.1. Khái niệm phương pháp dự báo định tính
8.2. Ưu nhược điểm của phương pháp dự báo định tính
8.4. Một số phương pháp dự báo định tính

Tài liệu học tập

Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (1993), Phương pháp dự báo kinh tế căn bản, Khoa kinh tế, trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2.    Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
3.    Damodar N. Gujarati (2011), Basic Econometrics, Mc Graw – Hill, Inc., Printed in Singapore.
4.    Kenneth D. Lawrence, Ronald K. Klimberg  (2016), Advances in Business and Management Forecasting, Emerald Group Publishing. 
5.    Philip Hans Franses, Dick van Dijk and Anne Opschoor (2014), Time Series Models for Business and Economic Forecasting (second edition), Cambridge University Press, New York
Phần mềm sử dụng: Excel, Eviews, SPSS

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

Marketing
 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh, các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; các phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh; các khía cạnh của đạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp và mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Học phần bao gồm: (1) Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh; (2) Các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (3) Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh; (4) Các khía cạnh của đạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp và (5) Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh
1.1.     Các quan điểm về đạo đức
1.2.     Đạo đức kinh doanh
1.2.1.    Khái niệm về kinh doanh và các nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh
1.2.2.    Các quan điểm về đạo đức kinh doanh 
1.2.3.    Vai trò của đạo đức kinh doanh
1.3.     Sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
1.3.1 Khái niệm về vấn đề
1.3.2 Cơ hội xuất hiện các vấn đề đạo đức trong kinh doanh 
Chương 2: Các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
2.1 Các triết lý đạo đức chủ yếu trong kinh doanh
2.2 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
2.3 Phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
Chương 3: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh
3.1 Ra quyết định về các vấn đề liên quan đến đạo đức trong kinh doanh
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức kinh doanh
3.3 Phân tích hành vi: Algorithm, đạo đức và phương pháp phân tích vấn đề - giải pháp
Chương 4: Các giải pháp về đào tạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp 
4.1 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực
4.2 Hoạt động marketing
4.3 Hoạt động tài chính 
4.4. Hoạt động bán hàng
Chương 5: Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
5.1. Các dạng văn hóa doanh nghiệp
5.2. Tạo lập bản sắc văn hóa doanh nghiệp
5.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức
5.4. Xây dựng phong cách quản lý định hướng đạo đức
5.5 Thiết lập hệ thống triển khai đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu học tập

Giáo trình
1. Laura P. Hartman, Joe Desjardins, dịch giả Võ Thị Phương Oanh, Dương Ngọc Dũng (2011). Đạo đức kinh doanh. NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Nguyễn Ngọc Thắng (2015). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. NXB đại học quốc gia Hà nội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
2.    Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz (2012). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management. 8th edition, New York: Cengage Learning

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về khởi tạo ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp dựa trên ý tưởng kinh doanh. Sinh viên sẽ hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh chi tiết để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh ban đầu. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ: nắm vững quá trình khởi sự kinh doanh bắt đầu từ một ý tưởng; trình bày và vận dụng được các phương pháp tư duy để tạo ra ý tưởng kinh doanh mới; hình thành và mô tả được mô hình kinh doanh dựa trên ý tưởng kinh doanh ban đầu; soạn thảo được bản kế hoạch kinh doanh thuyết phục; biết cách lập được các kế hoạch chức năng về marketing, sản xuất, tổ chức, nhân lực và tài chính trong bản kế hoạch kinh doanh; hiểu được dòng thu nhập từ đâu tới và nắm vững cách xác định tổng vốn đầu tư, chi phí hoạt động và dòng tiền dự báo; nắm được những cách thức tạo lập doanh nghiệp và có được nguồn tài chính cho việc khởi sự kinh doanh.

Học phần bao gồm các nội dung chính như sau: (1) giới thiệu về khởi sự kinh doanh; (2) ý tưởng kinh doanh; (3) xây dựng mô hình kinh doanh với công cụ Canvas; (4) lập kế hoạch kinh doanh; (5) kế hoạch R&D và marketing; (6) kế hoạch sản xuất và tác nghiệp; (7) kế hoạch nhân sự và tổ chức; (8) kế hoạch tài chính; (9) phân tích rủi ro; và (10) triển khai hoạt động kinh doanh.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1:  Giới thiệu về khởi sự kinh doanh. 
Chương 2: Ý tưởng kinh doanh. 
Chương 3: Xác định mô hình kinh doanh với công cụ Canvas. 
Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. 
Chương 5: Kế hoạch R&D và marketing. 
Chương 6: Kế hoạch sản xuất và tác nghiệp. 
Chương 7: Kế hoạch nhân sự và tổ chức. 
Chương 8: Kế hoạch tài chính. 
Chương 9: Phân tích rủi ro. 
Chương 10: Triển khai thực hiện đề án khởi sự kinh doanh.

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Nguyễn Tiến Dũng (2015), Bài giảng Khởi sự kinh doanh (tài liệu nội bộ), Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Giáo trình 1 – GT1).
2.    Nguyễn Ngọc Huyền (2013), Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (Giáo trình 2 – GT2).
3.    Phạm Ngọc Thúy (chủ biên), Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyễn Hậu & Tạ Trí Nhân (2015), Kế hoạch kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Giáo trình 3 – GT3)
Sách tham khảo
Sách tham khảo tiếng Việt
•    Kim, W. Chan & Renée Mauborgne (2014), Chiến lược đại dương xanh (sách dịch), NXB Thời đại.
•    Kotler, Philip & Fernando Trias de Bes (2014), Cách tân để thắng (sách dịch), NXB Trẻ.
Sách tham khảo tiếng Anh
•    Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2010), Business Model Generation, Wiley, USA.
•    Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2014), Value Proposition Design, Wiley, USA.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3211 (Nguyên lý marketing/Principles of Marketing)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao về marketing theo quá trình quản trị, từ lập kế hoạch marketing, tổ chức, thực hiện tới kiểm tra đánh giá hoạt động marketing trong doanh nghiệp. Học phần tập trung vào việc phân tích và lập kế hoạch marketing để giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể: mô tả được các nội dung của quản trị marketing trong tổ chức kinh doanh; nắm vững cách phân tích cơ hội và vấn đề gặp phải từ môi trường vĩ mô, môi trường ngành và đối thủ cạnh tranh và khách hàng của doanh nghiệp; phân biệt được ưu nhược điểm của các phương pháp đo lường và dự báo nhu cầu thị trường và phân khúc thị trường; trình bày được các chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị, tạo sự khác biệt và marketing-mix; vận dụng được nội dung của các chính sách marketing-mix (sản phẩm, giá bán, kênh phân phối và truyền thông marketing) vào bản kế hoạch marketing; phân biệt được ưu nhược điểm của các hình thức tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp; trình bày được phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing trong doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1 Tổng quan về quản trị marketing
1.1 Định nghĩa và vai trò của quản trị marketing trong doanh nghiệp
1.2 Các quan điểm quản trị marketing
1.3 Quá trình quản trị marketing
1.4 Các khái niệm cốt lõi trong quản trị marketing
1.5 Những thách thức đối với với quản trị marketing trong thời đại mới
Chương 2 Hoạch định chiến lược và lập kế hoạch marketing
2.1 Hoạch định chiến lược cấp tổng công ty
2.2 Hoạch định chiến lược cấp SBU
2.3 Bản chất và nội dung của bản kế hoạch marketing
Chương 3 Nghiên cứu thị trường và dự báo nhu cầu
3.1 Hệ thống thông tin marketing
3.2 Quá trình nghiên cứu thị trường
3.3 Đo lường và dự báo nhu cầu thị trường
Chương 4 Phân tích hành vi mua của khách hàng
4.1 Hành vi mua của người tiêu dùng cá nhân
4.2 Hành vi mua của khách hàng công nghiệp
4.3 Hành vi mua của tổ chức phi kinh doanh
Chương 5 Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu
5.1 Phân khúc thị trường
5.2 Đánh giá các khúc thị trường
5.3 Các chiến lược thị trường mục tiêu
Chương 6 Chiến lược định vị và tạo sự khác biệt
6.1 Chiến lược định vị
6.2 Chiến lược tạo sự khác biệt
Chương 7 Quản trị sản phẩm
7.1 Phát triển sản phẩm mới
7.2 Quản trị danh mục sản phẩm
7.3 Quản trị thuộc tính và chất lượng sản phẩm
7.4 Quản trị nhãn hiệu
7.5 Quản trị bao bì
7.6 Quản trị dịch vụ
Chương 8 Quản trị giá
8.1 Giới thiệu về quản trị giá
8.2 Các phương pháp định giá sản phẩm
8.3 Các chiến lược định giá sản phẩm trong điều kiện thực tế
8.4 Thay đổi giá
Chương 9 Quản trị kênh phân phối
8.1 Thiết kế kênh phân phối
8.2 Quản trị các thành viên của kênh phân phối
8.3 Bán lẻ và bán sỉ
8.4 Quản trị logistics
Chương 10 Quản trị truyền thông marketing: IMC, Quảng cáo và Quan hệ công chúng
10.1 Truyền thông marketing tích hợp (IMC)
10.2 Quảng cáo
10.3 Quan hệ công chúng (PR)
Chương 11 Quản trị truyền thông marketing: Khuyến mại, Marketing trực tiếp và Marketing kỹ thuật số
11.1 Khuyến mại
11.2 Marketing trực tiếp
11.3 Marketing kỹ thuật số

Chương 12 Bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng
12.1 Bán hàng cá nhân
12.2 Quản trị bán hàng
Chương 13 Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá hoạt động marketing
13.1 Tổ chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp 
13.2 Kiểm tra đánh giá hoạt động marketing

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1]    Kotler P., Keller, K.L, Goodman, M., Brady, M. & Hansen, T. (2019). Marketing Management, 4th European Edition. Kindle Edition, Pearson Publisher. 
Sách tham khảo
[1]    Chernev, A. (2014). Strategic Marketing Management, 8th edition. Cerebellum Press, USA.
[2]    Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I.  (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Wiley. 
[3]    Trương Đình Chiến (2018). Giáo trình Quản trị marketing. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3211 (Nguyên lý marketing/Principles of Marketing)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về marketing dịch vụ, vai trò của marketing đối với tổ chức hoạt động trong cơ chế thị trường và những quyết định chính của marketing trong doanh nghiệp dịch vụ. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể: trình bày được những khái niệm cơ bản trong lĩnh vực marketing dịch vụ (lòng trung thành, sự thỏa mãn, kỳ vọng, chất lượng dịch vụ, marketing-mix dịch vụ …); biết cách phân tích hành vi mua của khách hàng trong dịch vụ và phân khúc thị trường; mô tả được quy trình và tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như xây dựng các chiến lược marketing-mix đối với dịch vụ; trình bày được khái niệm và các mô hình đo lường và quản lý chất lượng dịch vụ; phân tích các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất các chiến lược nâng cao năng suất dịch vụ.

Học phần bao gồm: (1) tổng quan về marketing dịch vụ; (2) phân tích hành vi mua của khách hàng; (3) phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị; (4) quyết định về dịch vụ; (5) quyết định về giá dịch vụ; (6) quyết định về phân phối dịch vụ; (7) quyết định về truyền thông marketing dịch vụ; (8) quyết định về yếu tố con người trong dịch vụ; (9) quyết định về quy trình cung cấp dịch vụ; (10) quyết định về yếu tố hữu hình; (11) chất lượng dịch vụ; và (12) nâng cao năng suất dịch vụ.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1 Tổng quan về dịch vụ và marketing dịch vụ
1.1 Vai trò và tầm quan trong của dịch vụ trong nền kinh tế 
1.2 Dịch vụ và phân loại dịch vụ
1.3 Môi trường thúc đẩy marketing dịch vụ
1.4 Đặc điểm của dịch vụ
1.5 Hệ thống cung ứng dịch vụ
1.6 Khái quát về marketing dịch vụ 
Chương 2 Hành vi người tiêu dùng dịch vụ - lựa chọn thị trường mục tiêu 
2.1 Khái quát về hành vi tiêu dùng dịch vụ
2.2 Quá trình ra quyết định của KH đối với dịch vụ
2.3 Thiết kế quá trình cung ứng dịch vụ
2.4 Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu đối với dịch vụ
2.5 Định vị dịch vụ

Chương 3 Sản phẩm dịch vụ (Products)
3.1 Dịch vụ và các cấp độ của sản phẩm dịch vụ
3.2 Các quyết định đối với dịch vụ
3.3 Phát triển dịch vụ mới
Chương 4 Giá/ Phí dịch vụ (Price)
4.1 Giới thiệu chung về giá
4.2 Phương pháp định giá dịch vụ
4.3 Mối quan hệ giữa giá và gí trị cảm nhận của KH về dịch vụ 
4.4 Quản trị giá dịch vụ
Chương 5 Phân phối dịch vụ (Place) và Truyền thông dịch vụ (Promotion)
5.1 Khái quát về phân phối dịch vụ
5.2 Các quyết định về phương thức phân phối dịch vụ
5.3 Quyết định về điạ điểm và thời gian cung ứng dịch vụ
5.4 Vai trò của công nghệ trong việc phân phối dịch vụ
5.5 Khái quát về truyền thông dịch vụ
5.5 Kế hoạch truyền thông dịch vụ
5.6 Những thách thức trong truyền thông dịch vụ
Kiểm tra giữa kỳ
Chương 6 Con người dịch vụ (People) - Môi trường dịch vụ (Physical Environment) - Quá trình dịch vụ (Process)
6.1 Vai trò của con người dịch vụ
6.2 Đặc trưng công việc của nhân viên dịch vụ
6.3 Các quyết định về yếu tố con người
6.4 Khái niệm và vai trò của môi trường dịch vụ (MTDV)
6.5 Tác động của môi trường vật chất tới khách hàng
6.6 Các quyết định liên quan đến môi trường vật chất
6.7 Thiết kế môi trường vật chất
6.8 Tổng quan về qui trình dịch vụ
6.9 Xây dựng qui trình dịch vụ
6.10 Quản trị hành vi của khách hàng trong quá trình tương tác với dịch vụ
Chương 7 Chất lượng dịch vụ - Năng suất dịch vụ
7.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ
7.2. Các quan điểm về chất lượng dịch vụ
7.3 Mô hình SERVQUAL - Mô hình SERVPERF - Mô hình Khoảng cách chất lượng dịch vụ
7.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất trong hoạt động dịch vụ
7.5 Mối quan hệ giữa năng suất và chất lượng dịch vụ 
7.6 Cân đối cung – cầu dịch vụ
7.7 Quản trị các mức nhu cầu – Hàng đợi và hệ thống đặt trước

Chương 8: Quản trị quan hệ với khách hàng – Xử lý sự cố dịch vụ
8.1 Khái niệm về mối quan hệ với khách hàng
8.2 Xây dựng lòng trung thành của khách hàng
8.3 Phân tích và quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng
8.4 Hành vi khiếu nại của khách hàng và Các nguyên tắc xử lý khiếu nại
8.5 Xử lý hành vi cơ hội của khách hàng

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1]    Jochen Wirtz & Christopher Lovelock (2018). Essentials of Service Marketing, 3rd edition, Pearson Education Limited. ISBN 13: 978-1-292-08995-9
[2]    Phạm Thi Huyền và Nguyễn Hoài Long (2018). Giáo trình Marketing dịch vụ. Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế quốc dân
Tài liệu tham khảo
[1]    Valerie Zeithaml, Mary Jo Bitner & Dwayne Gremler (2017). Services Marketing - Integrating Customer Focus Across the Firm, 7th  edition. McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-811210-2
[2]    Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải và Cao Minh Nhựt (2016). Marketing Dịch vụ hiện đại. Nhà xuất bản Tài Chính.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3211 (Nguyên lý marketing/Principles of Marketing)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu về đặc điểm khách hàng công nghiệp và cách thức làm marketing đối với các sản phẩm hữu hình và dịch vụ công nghiệp.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

 • phân biệt được những điểm khác nhau giữa marketing công nghiệp và marketing tới người tiêu dùng cá nhân.
 • mô tả được những đặc điểm trong hành vi mua sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất và các khách hàng tổ chức;
 • diễn giải các nội dung chính và đặc điểm riêng của các chính sách marketing-mix đối với thị trường công nghiệp;
 • thiết kế được các chương trình bán hàng và truyền thông marketing công nghiệp hợp lý và hiệu quả; và
 • phân tích và đánh giá các chương trình marketing công nghiệp.

Học phần bao gồm những nội dung sau: Tổng quan về marketing công nghiệp. Hệ thống phân ngành công nghiệp. Hành vi mua của khách hàng công nghiệp. Hệ thống thông tin marketing và dự báo nhu cầu thị trường công nghiệp. Phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị đối với thị trường công nghiệp. Quản trị sản phẩm hữu hình công nghiệp. Quản trị dịch vụ công nghiệp. Quản trị giá đối với thị trường công nghiệp. Quản trị kênh phân phối đối với thị trường công nghiệp. Quản trị quảng cáo, khuyến mại và PR đối với thị trường công nghiệp. Quản trị marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân đối với thị trường công nghiệp. Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt động marketing công nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Tổng quan về MKTKTS
1.1 Giới thiệu về MKTKTS
1.2. Những tc động của chuyển đổi số tới marketing mix
1.3. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động MKTKTS

Chương 2: Khách hàng
2.1. Giới thiệu
2.2. Hành vi mua hàng online
2.3. Hành trình trải nghiệm khách hàng
2.4. Tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân
Chương 3: Lập kế hoạch MKTKTS
3.1. Giới thiệu
3.2. Quy trình (P1: phân tích bối cảnh, đặt mục tiêu, lên ý tưởng)
3.2 Quy trình (Tiếp: Chọn lựa kênh truyền thông, hành động, đánh giá và điều chỉnh)
Chương 4. Xây dựng và phát triển trang web
4.1. Giới thiệu
4.2. Những nguyên tắc cốt lõi
4.3. Thiết kế thành phần cơ bản trang web
Chương 5. Kênh truyền thông số
5.1. Giới thiệu
5.2. Email Marketing và Mobile Marketing
5.3. Marketing trên nền tảng mạng xã hội (Marketing on Social Media)
5.4. Marketing tận dụng công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
5.5. Các kênh truyền thông số khác
Chương 6. Marketing nội dung (Content Marketing)
6.1.    Giới thiệu
6.2.    Phân loại
6.3.    Chiến lược
Chương 7. Đánh giá hiệu quả hoạt động MKTKTS
7.1. Giới thiệu
7.2. Phân tích đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động MKTKTS

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1]    Chalesworth, A. (2018),  Digital Marketing: A Practice Approach, 3th Edition, Routledge Taylor &Fracncis Group. ISBN: 978-1-138-03952-0
[2]    Kotler, P. & Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2021), Marketing 5.0: Technology for Humanity, Wiley Publisher. ISBN-13: 9781119668541.
[3]    Ryan Deiss & Russ Henneberry (2017), Digital Marketing For Dummies, For Dummies Publisher. ISBN-13: 978-1119235590.
Sách tham khảo
[1]    Chaffey, D. & Fiona Ellis-Chadwick (2016), Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 6th edition, Pearson Education Limited. ISBN-13: 978-1292077611.
[2]    Flynn, S. (2017), Social Media Super Success: The psychology and techniques for using social media to grow your business, Independently Published Publisher.  ISBN-13: 978-1549626708.
[3]    Kotler, P. & Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2016), Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, Wiley Publisher. ISBN-13: 978-1119341208.
[4]    Gam7 (2020), Digital marketing: Từ chiến lược đến thực thi, Tái bản lần 2,  NXB Lao Động, Hà Nội.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3211 (Nguyên lý marketing/Principles of Marketing), EM3230 (Thống kê ứng dụng/Applied Statistics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về quy trình nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu nghiên cứu, tạo cho sinh viên năng lực thiết kế và thực hiện một đề án nghiên cứu marketing từ đầu tới cuối. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có khả năng:

 • Trình bày các bước chính trong quá trình nghiên cứu marketing;
 • Xác định mục tiêu nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu phù hợp từ vấn đề của quản trị marketing;
 • Thiết kế một đề án nghiên cứu marketing khả thi và thích hợp với vấn đề quản trị marketing;
 • Lập kế hoạch chọn mẫu và thu thập dữ liệu nghiên cứu;
 • Thiết kế bản câu hỏi nghiên cứu nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra
 • Thực hiện các phân tích thống kê mô tả và thống kê suy diễn với phần mềm chuyên dụng;
 • Viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu marketing một cách thuyết phục.

Học phần bao gồm những nội dung sau: (1) Giới thiệu về nghiên cứu marketing. (2) Xác định vấn đề quản trị và mục tiêu nghiên cứu. (3) Nghiên cứu tài liệu. (4) Nghiên cứu định tính. (5) Nghiên cứu định lượng. (6) Chọn mẫu nghiên cứu. (7) Thiết kế thang đo và bản câu hỏi. (8) Thu thập, chuẩn bị và phân tích dữ liệu. (9) Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1 Giới thiệu về nghiên cứu marketing (NCMKT)
1.1 Bản chất, vai trò của NCMKT
1.2 Các loại hình NCMKT
1.3 Quy trình NCMKT
1.4 Đạo đức trong nghiên cứu và xu thế của NCMKT trong thời đại mới 
Chương 2 Xác định vấn đề và thiết kế nghiên cứu MKT
2.1 Xác định vấn đề quản trị marketing
2.2 Câu hỏi và mục tiêu NCMKT
2.3 Thiết kế nghiên cứu
2.4 Đề xuất nghiên cứu NCMKT
Chương 3 Nghiên cứu tài liệu
3.1 Vai trò của nghiên cứu tài liệu
3.2 Các loại dữ liệu thứ cấp và đánh giá dữ liệu thứ cấp
3.3 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
3.4 Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo
Chương 4 Nghiên cứu định tính
4.1 Bản chất và vai trò của nghiên cứu định tính
4.2 Các loại hình nghiên cứu định tính
4.3 Thiết kế dàn bài phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm
4.4 Chọn mẫu trong nghiên cứu định tính
4.5 Viết báo cáo nghiên cứu định tính
Chương 5 Nghiên cứu định lượng
5.1 Bản chất và vai trò của nghiên cứu định lượng
5.2 Quan sát
5.3 Điều tra thống kê
5.4 Nghiên cứu thực nghiệm
Chương 6 Thiết kế bản câu hỏi
6.1 Quy trình thiết kế và cấu trúc của bản câu hỏi
6.2 Cách đặt câu hỏi và cấp bậc dữ liệu 
6.3 Các loại thang đo và cách đặt câu hỏi thông dụng
6.4 Thang đo của biến nghiên cứu
6.5 Phỏng vấn thử
Chương 7 Chọn mẫu nghiên cứu
7.1 Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu
7.2 Vai trò của việc chọn mẫu
7.2 Xác định kích thước mẫu
7.3 Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên
7.4 Các phương pháp chọn mẫu không ngẫu nhiên
Chương 8 Thu thập, chuẩn bị và phân tích dữ liệu
8.1 Thu thập dữ liệu
8.2 Chuẩn bị dữ liệu
8.3 Phân tích thống kê mô tả
8.4 Phân tích thống kê suy diễn
8.5 Diễn giải kết quả phân tích
Chương 9 Báo cáo viết và thuyết trình kết quả nghiên cứu   
9.1 Báo cáo viết kết quả nghiên cứu marketing
9.2 Thuyết trình kết quả nghiên cứu

Tài liệu học tập

Giáo trình
[1].    Nguyễn Viết Lâm, Vũ Minh Đức và Phạm Thị Huyền (2021), Giáo trình Nghiên cứu marketing; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
[2].    Alvin C. Burns, Ann Veeck & Ronald F. Bush (2017), Marketing Research, 8th edition,     Pearson Education
Tài liệu tham khảo
[1].    Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2015), Giáo trình Nghiên cứu thị trường, NXB Kinh tế TPHCM.
[2].    Nguyễn Thị Hoàng Yến (2016), Nghiên cứu marketing, NXB Thông tin và Truyền thông.
[3].    Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội, NXB Lao động – Xã hội 
[4].    Daniel Nunan, David F. Burks, Naresh K. Malhotra (2020), Marketing Research, Trans-Atlantic Publications, Inc.
[5].    Joseph Hair, David Ortinau, Dana E. Harrison (2020), Essentials of Marketing Research, McGraw-Hill Education
Phần mềm: SPSS Version 23.0.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): IT1130 (Tin học đại cương/Introduction to Information Technology)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về đặc điểm, cách phân loại, lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, cũng như các đòi hỏi và điều kiện tham gia thương mại điện tử; kỹ năng tiếp cận, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin trên Internet; kỹ năng thiết kế, quản lý và vận hành một website thương mại điện tử đơn giản; và trang bị năng lực phân tích và lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ: hiểu rõ các khái niệm của thương mại điện tử và phân biệt nó với thương mại truyền thống; thực trạng của thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới; nắm được đặc điểm và cách phân loại thương mại điện tử; ưu nhược điểm của các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong thương mại điện tử; nắm được những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, các đòi hỏi và điều kiện tham gia thương mại điện tử; có kỹ năng tiếp cận, khai thác và sử dụng những thông tin trên mạng Internet phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và sản xuất kinh doanh; có khả năng thiết kế, quản lý và vận hành một website thương mại điện tử đơn giản; và có khả năng ứng dụng được các kiến thức của học phần vào việc phân tích tác động của thương mại điện tử đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Giới thiệu môn học
1.1 Khái niệm thương mại điện tử
1.2 Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử
1.3 Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
1.4 Ảnh hưởng của thương mại điện tử
1.5 Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển thương mại điện tử
1.6 Thực trạng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam và trên thế giới

Chương 2: Các mô hình thương mại điện tử
2.1. Cơ chế hoạt động của thương mại điện tử
2.2. Các mô hình B2C
2.3. Các mô hình B2B
(buy-side, sell-side, thị trường điện tử, cộng tác)
2.4. Các mô hình C2C
Chương 3: Cơ sở hạ tầng công nghệ trong thương mại điện tử
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Internet và World Wide Web và Internet 2
3.3 CSHT dịch vụ chung
3.4 CSHT phân phối thông tin
3.5 CSHT xuất bản
3.6 CSHT mạng
3.7 CSHT giao diện
Chương 4: Quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng thương mại điện tử
4.1. Khái niệm chung về giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.2. Các hình thức giao dịch trong TMĐT
4.3. Các giai đoạn trong quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.4. Các vấn đề thường gặp trong giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.5. Quản trị quan hệ khách hàng TMĐT
4.6. Thuê ngoài các dịch vụ hỗ trợ trong giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT 
Chương 5: Giao nhận và hệ thống logistics
5.1. Tổng quan về hệ thống cung ứng
5.2. Các chu kỳ trong chuỗi cung ứng
5.3. Các đối tác trong chuỗi cung ứng
5.4. Thiết kế mạng lưới logistics
5.5. Thuê ngoài dịch vụ logistics 
Chương 6: Thanh toán trong thương mại điện tử
6.1. Khái niệm chung về thanh toán trong TMĐT
6.2. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp – người tiêu dùng (B2C)
6.3. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp (B2B)
6.4. Xu hướng mới trong thanh toán thương mại điện tử
Chương 7: Quản lý rủi ro trong thương mại điện tử
7.1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong TMĐT
7.2. Ảnh hưởng của rủi ro đến các hoạt động sản xuất kinh doanh
7.3. Các biện pháp phòng tránh rủi ro trong TMĐT 
Chương 8: Pháp luật và hợp đồng trong giao dịch thương mại điện tử
8.1. Pháp luật trong thương mại điện tử và chữ ký số hóa
8.2. Hợp đồng trong thương mại điện tử
8.3. Các vấn đề đương đại liên quan tới pháp luật và hợp đồng trong thương mại điện tử
Chương 9: Marketing điện tử
9.1. Khái niệm về marketing điện tử
9.2. Đặc điểm của marketing điện tử
9.3. Các hình thức marketing điện tử
9.4. Xu hướng mới trong marketing điện tử
Chương 10: Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử
10.1. Khái niệm và nội dung bản kế hoạch kinh doanh TMĐT
10.2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh TMĐT; Mô hình kinh doanh TMĐT
10.3. Định vị giá trị trong kinh doanh TMĐT
10.4. Lựa chọn đối tác thuê ngoài
10.5. Đánh giá kế hoạch kinh doanh TMĐT
10.6. Một số vấn đề cần xem xét khi xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh TMĐT

Tài liệu học tập

1.    Phạm Thị Thanh Hồng & Phan Văn Thanh (2015), Giáo trình Thương mại Điện tử, NXB Bách Khoa Hà Nội; ISBN: 978-604-93-8853-8
2.    Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver, (2017), E-commerce: business. technology. Society, 13th ed., Pearson Education Ltd., ISBN 978-0-13-460156-4
3.    Efraim Turban, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban, (2018), Electronic Commerce - A Managerial and Social Networks Perspective, 9th Ed., Springer, ISBN 978-3-319-58715-8 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-58715-8

Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.  Trần Văn Hòe, chủ biên (2010), Giáo trình thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
2.   Kent Wertime & Ian Fenwick (2009), Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới & Digital Marketing, NXB Tri thức.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Gary Schneider (2017), Electronic Commerce 12th Ed., Cengage Learning; ISBN: 978-1305867819
2.    Schneider, Gary (2014), Electronic Commerce, 11th edition, Cengage Learning, USA.
3.    Turban, Efraim  & David King (2012), Electronic Commerce: Managerial and Social Networks Perspectives, 7th Edition, Prentice Hall, USA.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

Thông tin và tri thức kinh doanh
 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên khái niệm cơ bản về công nghệ tài chính, nền tảng công nghệ và các loại hình dịch vụ công nghệ tài chính thông dụng trên thị trường như thanh toán, cho vay ngang hàng, bảo hiểm, gọi vốn cộng đồng..Sinh viên cũng sẽ nắm được sự vận hành của hệ sinh thái fintech, cùng các mô hình kinh doanh của các công ty fintech, cũng như các rủi ro và các cơ hội mà hoạt động fintech mang đến cho thị trường, khách hàng và hệ thống ngân hàng. Thông qua nghiên cứu các tình huống, sinh viên có thể nắm bắt tốt hơn về tình hình phát triển của công nghệ tài chính hiện nay cũng như nhìn thấy các định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai liên quan đến lĩnh vực này.

Học phần gồm những nội dung sau: (1) Tổng quan về Công nghệ tài chính (Fintech), (2) Các dịch vụ Fintech, (3) Hệ sinh thái và các mô hình kinh doanh Fintech, (4) Các nền tảng công nghệ và ứng dụng Fintech, (5) Rủi ro trong Fintech, (6) Định hướng phát triển của Fintech.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Giới thiệu về Fintech
1.1Định nghĩa của Fintech 
1.2 Phân loại Fintech
1.3 Các bên liên quan
1.4 Lịch sử fintech 
1.5 Fintech hiện nay
Chương 2: Dịch vụ Fintech    
2.1 Thanh toán
2.2 Cho vay
2.3 Insurtech
2.4 Gây quỹ cộng đồng
2.5 Đầu tư và quản lý tài sản
2.6 Các dịch vụ khác
Chương 3: Hệ sinh thái fintech và mô hình kinh doanh 
 3.1 Hệ sinh thái Fintech
3.2 Mô hình kinh doanh Fintech
Chương 4: Nền tảng công nghệ và ứng dụng trong Fintech 
4.1 Mạng 4.1 4G và 5G
4.2 Internet vạn vật
4.3 Dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu và AI
4.4 Điện toán đám mây
4.5 Tính di động 
4.6 Robot
4.7 Blockchain 
Chương 5: Rủi ro trong Fintech
5.1 Rủi ro cho khách hàng
5.2 Rủi ro cho doanh nghiệp
5.3 Rủi ro đối với thị trường
5.4 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro
Chương 6: Xu hướng phát triển Fintech
6.1 Nghiên cứu trường hợp
6.2 Fintech trong tương lai

Tài liệu học tập

Sách
1.  Parag Y. Arjunwadkar (2018), Fintech – Công nghệ thúc đẩy sự gián đoạn trong ngành dịch vụ tài chính, CRC Press (Taylor & Francis Group)
Tham khảo
Sách tiếng Việt:
1. Susanne Chishti, Janos Barberis (2019), The Fintech Book – công nghệ tài chính dành cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng, Biên dịch: Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trần Hoài Nam, Lê Đạt Chí, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, NXB Thông tin và truyền thông.
Sách tiếng Anh:
1. Roy S.Freedman (2006), Giới thiệu về công nghệ tài chính, Elsevier
2. John Hill (2018), Fintech và nhận xét của các tổ chức tài chính, phiên bản đầu tiên, Elsevier
3.  Yoshitaka Kitao (2018), Học Fintech thực tế từ các công ty thành công, Wiley

4. Theo Lynn, John G.Mooney, Pỉeangelo Rosati, Mark Cummins (2019), Disrupting Finance – Fintech và chiến lược trong thế kỷ 21, Palgrave Macmilan. 

Cách đánh giá học phần: Đánh giá hiệu suất của học sinh được thực hiện trong suốt khóa học và vào cuối khóa học. Đánh giá này bao gồm 2 phần chính: đánh giá giữa kỳ (50%) và kỳ thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-0-0-6) ~ 4.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM1100 (Kinh tế học vi mô đại cương/Principles of Macroeconomics), EM1110 (Kinh tế học vĩ mô đại cương/ Principles of Microeconomics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên Hiểu được các vấn đề lý luận chung về thuế, hệ thống thuế và quản lý thuế. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về các sắc thuế chủ yếu phục vụ cho việc tính thuế và quản lý thuế trong các doanh nghiệp. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về thuế xuất nhập khẩu. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân. Hiểu và vận dụng được quy định hiện hành về các sắc thuế nhỏ, phí và lệ phí.

Học phần bao gồm: (1) Những vấn đề cơ bản về thuế; (2) Hệ thống thuế và quản lý thuế; (3) Thuế xuất nhập khẩu; (4) Thuế tiêu thụ đặc biệt; (5) Thuế giá trị gia tăng; (6) Thuế thu nhập doanh nghiệp; (7) Thuế thu nhập cá nhân; (8) Các sắc thuế nhỏ, phí, lệ phí.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thuế
1.1    Khái niệm, đặc điểm, vai trò
1.2    Phân loại thuế
1.3    Các yếu tố cấu thành một sắc thuế
Chương 2: Hệ thống thuế và quản lý thuế
2.3    Khái niệm hệ thống thuế
2.4    Hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam
2.5    Quản lý thuế
Chương 3: Thuế xuất nhập khẩu
3.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế XNK
3.2 Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế
3.3 Đối tượng nộp thuế
3.4 Căn cứ tính thuế
3.5 Các trường hợp được miễn, giảm thuế
3.6 Kê khai, nộp thuế XNK 
Chương 4: Thuế tiêu thụ đặc biệt
4.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TTĐB
4.2 Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế
4.3 Đối tượng nộp thuế
4.4 Căn cứ tính thuế
4.5 Các trường hợp được miẽn, giảm thuế
4.6 Kê khai, nộp, quyết toán thuế TTĐB
Chương 5: Thuế giá trị gia tăng
5.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế GTGT
5.2 Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT
5.3 Đối tượng nộp thuế
5.4 Căn cứ tính thuế
5.5 Hoàn thuế GTGT
5.6 Sử dụng hóa đơn chứng từ 
5.7 Kê khai, nộp thuế GTGT
Chương 6: Thuế thu nhập doanh nghiệp 
6.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNDN
6.2 Kỳ tính thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế
6.3 Căn cứ tính thuế
6.4 Kê khai, nộp, quyết toán thuế TNDN
Chương 7: Thuế thu nhập cá nhân
7.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNCN
7.2 Kỳ tính thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế
7.3 Đối tượng nộp thuế
7.4 Căn cứ tính thuế
7.5 Kê khai, nộp, quyết toán thuế TNCN
Chương 8: Các sắc thuế nhỏ, phí, lệ phí
8.1 Các sắc thuế nhỏ
8.2 Phí
8.3 Lệ phí

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu (2014). Giáo trình Thuế. Học viện Tài chính 
Tài liệu tham khảo
1. Phan Hữu Nghị; Nguyễn Thị Bất (2020). Giáo trình Thuế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân
2. Lê Xuân Trường (2016). Giáo trình Quản lý thuế. Học viện Tài chính
3. Smirley Dennis Esscofier, Karen A.Fortin (2017).Taxation for Decision Makers, Wiley

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3519 (Tài chính doanh nghiệp/Fundamentals of Financial Management)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu được vai trò của quản trị rủi ro đối với hoạt động của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro đồng thời mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu. Nhận dạng và đánh giá được các rủi ro cơ bản phát sinh từ môi trường vĩ mô. Nắm được và có thể vận dụng các mô hình phân tích và đánh giá rủi ro tài chính. Học phần bao gồm: (1) Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro; (2) Các rủi ro cơ bản phát sinh từ môi trường vĩ mô; (3) Quản trị rủi ro trong các giao dịch ngoại hối; (4) Quản trị rủi ro trong các giao dịch tín dụng; (5) Quản trị rủi ro trong các giao dịch chứng khoán.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro
1.1 Khái niệm về rủi ro
1.2 Phân loại rủi ro
1.3 Khái niệm quản trị rủi ro
1.4 Nội dung quản trị rủi ro
Chương 2: Các rủi ro cơ bản phát sinh từ môi trường vĩ mô
2.1 Rủi ro từ môi trường chính trị
2.2 Rủi ro từ môi trường pháp luật
2.3 Rủi ro từ môi trường kinh tế
Chương 3: Quản trị rủi ro trong các giao dịch ngoại hối
3.1 Các rủi ro trong giao dịch ngoại hối Đặt hàng định kỳ
3.2 Phương pháp đánh giá rủi ro trong giao dịch ngoại hối
3.3 Các công cụ quản trị rủi ro trong giao dịch ngoại hối
Chương 4: Quản trị rủi ro trong các giao dịch tín dụng
4.1 Các rủi ro trong giao dịch tín dụng
4.2 Phương pháp đánh giá rủi ro trong giao dịch tín dụng
4.3 Các công cụ quản trị rủi ro trong giao dịch tín dụng
Chương 5: Quản trị rủi ro trong các giao dịch chứng khoán
5.1 Các rủi ro trong giao dịch chứng khoán
5.2 Các mô hình đánh giá rủi ro của chứng khoán
5.3 Các công cụ quản trị rủi ro trong giao dịch chứng khoán
5.4 Một số chiến lược quản trị rủi ro phức hợp

Tài liệu học tập
Giáo trình
1.    Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark (2014). The Essentials of Risk Management, Second Edition, McGraw-Hill Education. 
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Đoàn Thị Hồng Vân (2009). Quản trị rủi ro và khủng hoảng, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2.    Nguyễn Văn Tiến chủ biên (2005). Quản trị rủi ro, xuất bản lần 2, Nhà xuất bản thống kê, 
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Anthony Tarantino, Deborah Cernauskas (2011). Essentials of Risk Management in Finance, John Wiley & Sons, Inc.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 3(3-1-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM3500 (Nguyên lý kế toán/Principles of Accounting); EM2713 (Kế toán tài chính 1/Financial Accounting 1)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản về kiểm toán và báo cáo kiểm toán đồng thời hiểu và vận dụng được những kỹ thuật cơ bản thực hiện kiểm toán.

Tổng quan về kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên, Mục tiêu kiểm toán, Lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích, Bằng chứng kiểm toán, Chọn mẫu kiểm toán, Gian lận và nhầm lẫn, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán, Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, Minh họa kiểm toán một chu trình cơ bản: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
1.1. Sự cần thiết của kiểm toán &  Khái niệm kiểm toán
1.2. Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm tóan
1.3. Các loại hình kiểm toán
1.4. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán
Chương 2: Báo cáo kiểm toán
2.1. Nội dung và ý nghĩa của Báo cáo kiểm toán
2.2. Các loại ý kiến trên Báo cáo kiểm toán
2.3. Sự ảnh hưởng của tính trọng yếu đến các quyết định trên Báo cáo kiểm toán
Chương 3: Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của Kiểm toán viên
3.1. Đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên
3.2. Trách nhiệm pháp lý của Kiểm toán viên
Chương 4: Mục tiêu kiểm toán
4.1. Mục tiêu kiểm toán chung
4.2. Cách tiếp cận kiểm toán theo chu trình
4.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu quản lý và mục tiêu kiểm toán cụ thể
Chương 5:Lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân tích
5.1. Ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toán 
5.2. Các bước lập kế hoạch kiểm toán 
5.3. Các thủ tục phân tích sơ bộ 
5.4. Các phương pháp kiểm toán 
Chương 6: Bằng chứng kiểm toán
6.1. Khái niệm và phân loại bằng chứng kiểm toán
6.2.Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán
6.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
6.4. Xét đoán bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán
Chương 7:Chọn mẫu kiểm toán
7.1. Khái niệm về chọn mẫu kiểm toán
7.2. Các phương pháp chọn mẫu kiểm toán
7.3. Chọn mẫu thuộc tính và chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ
Chương 8: Gian lận và nhầm lẫn, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán
8.1. Khái niệm về gian lận và nhầm lẫn
8.2. Trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán
8.3. Mối quan hệ giữa mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán
Chương 9:Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
9.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ
9.2. Kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp
Chương 10: Minh họa kiểm toán một chu trình cơ bản: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền
10.1. Đặc điểm của chu trình bán hàng và thu tiền
10.2. Mục tiêu cụ thể của chu trình bán hàng và thu tiền
10.3. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền

Tài liệu học tập
Giáo trình
1. Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang, Thái Minh Hạnh (2014). Giáo trình Kiểm toán căn bản. NXB Bách Khoa.
 2. Bộ môn kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2019), Kiểm toán (xuất bản lần thứ 8), NXB Lao động
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1. Bộ môn kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (2014), Kiểm toán.
2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
3. Website: http://kiemtoan.com.vn; http://webketoan.vn 
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1. Alvin A. Arens and Randal J. Elder (2016). Auditing and Assurance Services (16th Edition)   

Cách đánh giá học phần

Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): MI4072 (Toán học ứng dụng trong phân tích kinh doanh/Mathematics for Business Analytics)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự báo kinh doanh. Sinh viên sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức về phân tích dữ liệu và dự báo kinh doanh, biết sử dụng một số phần mềm thông dụng trong dự báo kinh doanh. Học phần bao gồm: (1) Tổng quan về dự báo; (2) Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình dự báo; (3) Các mô hình dự báo đơn giản; (4) Dự báo bằng mô hình xu thế; (5) Dự báo bằng phân tích chuỗi thời gian; (6) Dự báo bằng mô hình hồi quy; (7) Dự báo bằng phương pháp Box – Jenkins; (8) Dự báo bằng phương pháp định tính.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về dự báo kinh doanh
1.1.    Khái niệm dự báo và vai trò của dự báo kinh doanh
1.2.     Phân loại dự báo kinh doanh
1.3.     Quy trình thực hiện dự báo kinh doanh
1.4.     Đo lường mức độ chính xác của dự báo
Chương 2: Phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình
2.1. Vai trò của phân tích và chất lượng dữ liệu
2.2. Nhận dạng dữ liệu
2.3. Lựa chọn mô hình dự báo kinh doanh
Chương 3: Dự báo bằng mô hình giản đơn
3.1. Mô hình dự báo giản đơn
3.2. Mô hình dự báo trung bình
3.3. Phương pháp san mũ giản đơn
3.4. Phương pháp san mũ Holt
3.5. Phương pháp san mũ Winters
Chương 4: Dự báo bằng mô hình xu thế
4.1. Khái niệm về hàm xu thế
4.2. Phương pháp nhận dạng hàm xu thế
4.3. Ước lượng và kiểm định hàm xu thế
4.4. Dự báo bằng hàm xu thế
4.5. Các dạng hàm xu thế trong dự báo kinh doanh
Chương 5: Dự báo bằng mô hình phân tích chuỗi thời gian
5.1. Khái niệm chuỗi thời gian
5.2. Phân loại chuỗi thời gian
5.3. Các thành phần chuỗi thời gian
5.4. Điều chỉnh yếu tố mùa vụ của chuỗi thời gian
5.5. Dự báo bằng mô hình nhân 
5.6. Dự báo bằng mô hình cộng
Chương 6: Dự báo bằng mô hình hồi quy
6.1. Khái niệm hồi quy đơn và hồi quy bội
6.2. Mô hình hồi quy đơn
6.3. Mô hình hồi quy bội
6.4. Mô hình biến giả 
Chương 7: Dự báo bằng phương pháp Box - Jenkins
7.1. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian
7.2. Mô hình tự hồi quy
7.3. Mô hình ARMA
7.4. Mô hình ARIMA
Chương 8: Dự báo bằng phương pháp định tính
8.1. Khái niệm phương pháp dự báo định tính
8.2. Ưu nhược điểm của phương pháp dự báo định tính
8.4. Một số phương pháp dự báo định tính

Tài liệu học tập

Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (1993), Phương pháp dự báo kinh tế căn bản, Khoa kinh tế, trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2.    Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
3.    Damodar N. Gujarati (2011), Basic Econometrics, Mc Graw – Hill, Inc., Printed in Singapore.
4.    Kenneth D. Lawrence, Ronald K. Klimberg  (2016), Advances in Business and Management Forecasting, Emerald Group Publishing. 
5.    Philip Hans Franses, Dick van Dijk and Anne Opschoor (2014), Time Series Models for Business and Economic Forecasting (second edition), Cambridge University Press, New York
Phần mềm sử dụng: Excel, Eviews, SPSS

Cách đánh giá học phần

Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(1-1-2-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu 

Khóa học này cung cấp những kiến thức toán học cơ bản và thiết yếu cho khoa học dữ liệu trong kinh doanh, bao gồm giới thiệu về dữ liệu kinh doanh. Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng và phương pháp sử dụng các công cụ máy tính để thực hiện cả phân tích dữ liệu cơ bản và chuyên sâu.

 
Nội dung học phần
Chương 1. Giới thiệu
1.1 Khoa học dữ liệu là gì?
1.2 Vấn đề kinh doanh và giải pháp khoa học dữ liệu
1.3 Một số phần mềm phân tích
1.4 Dữ liệu kinh doanh
1.5 Tiền xử lý dữ liệu
Chương 2. Phân tích mô tả
2.1 Trực quan hóa dữ liệu
2.2 Thống kê mô tả
2.3 Xác suất và mô hình
2.4 Phân tích cụm
2.5 Phân tích tương quan
Chương 3. Phân tích dự báo
3.1 Hồi quy
3.2 Xây dựng mô hình
3.3 Phân tích chuỗi thời gian
3.4 Phân lớp
3.5 Đánh giá mô hình
3.6 Quá khớp
Chương 4. Phân tích đề xuất
4.1 Lập trình tuyến tính và ứng dụng
4.2 Lập trình số nguyên
4.3 Lập trình phi tuyến tính
4.4 Tối ưu hóa đa mục tiêu
Chương 5. Chủ đề nâng cao
5.1 Kho dữ liệu và Kinh doanh thông minh
5.2 Khai phá dữ liệu
5.3 Học máy
5.4 Dữ liệu lớn
5.5 Hệ thống hỗ trợ quyết định
 
Tài liệu học tập
Giáo trình
1. James Evans, Business Analytics 2nd Ed., Pearson 2017
Tài liệu tham khảo
1. Christian Albright and Wayne L. Winston, Business Analytics: Data Analysis and Decision Making 6th Ed., Cenage 2017
2. Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michel J. Fry, Jeffrey W. Ohlmann, David R. Anderson, Dennis J. Sweeney and Thomas A. Williams, Business Analyitcs: Descriptive, Predictive, Prescriptive 3rd Ed., Cenage 2019
3. Joseph F. Hair Jr., William C. Black, Barry J. Babin and Rolph E. Anderson, Multivariate Data Analysis 7th Ed, Peason 2014
4. Jiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei, Data Mining: Concepts and Techniques 3rd Ed., Morgan Kaufmann, 2012
5. Foster Provost and Tom Fawcett, Data Science for Business, O’Relly 2013
 
Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).
Internship
 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh, các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; các phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh; các khía cạnh của đạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp và mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Học phần bao gồm: (1) Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh; (2) Các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (3) Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh; (4) Các khía cạnh của đạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp và (5) Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh
1.1.     Các quan điểm về đạo đức
1.2.     Đạo đức kinh doanh
1.2.1.    Khái niệm về kinh doanh và các nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh
1.2.2.    Các quan điểm về đạo đức kinh doanh 
1.2.3.    Vai trò của đạo đức kinh doanh
1.3.     Sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
1.3.1 Khái niệm về vấn đề
1.3.2 Cơ hội xuất hiện các vấn đề đạo đức trong kinh doanh 
Chương 2: Các triết lý đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
2.1 Các triết lý đạo đức chủ yếu trong kinh doanh
2.2 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
2.3 Phân biệt đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
Chương 3: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh
3.1 Ra quyết định về các vấn đề liên quan đến đạo đức trong kinh doanh
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức kinh doanh
3.3 Phân tích hành vi: Algorithm, đạo đức và phương pháp phân tích vấn đề - giải pháp
Chương 4: Các giải pháp về đào tạo đức kinh doanh trong hoạt động của một doanh nghiệp 
4.1 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực
4.2 Hoạt động marketing
4.3 Hoạt động tài chính 
4.4. Hoạt động bán hàng
Chương 5: Mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
5.1. Các dạng văn hóa doanh nghiệp
5.2. Tạo lập bản sắc văn hóa doanh nghiệp
5.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức
5.4. Xây dựng phong cách quản lý định hướng đạo đức
5.5 Thiết lập hệ thống triển khai đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu học tập

Giáo trình
1. Laura P. Hartman, Joe Desjardins, dịch giả Võ Thị Phương Oanh, Dương Ngọc Dũng (2011). Đạo đức kinh doanh. NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Nguyễn Ngọc Thắng (2015). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. NXB đại học quốc gia Hà nội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
2.    Archie B. Carroll and Ann K. Buchholtz (2012). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management. 8th edition, New York: Cengage Learning

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(0-0-2-2) ~ 1.83 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM4413 (Quản trị nhân lực/Human Resource Management)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp các kiến ​​thức và kỹ năng của tổ chức lao động và tiêu chuẩn hóa để phát triển năng suất lao động và hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn cho labours. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức như tiêu chuẩn lao động, các hình thức định mức năng suất lao động, phương pháp chuẩn hóa lao động, tổ chức và quản lý định mức năng suất lao động; Các tiêu chí về định mức năng suất lao động kỹ thuật; Các thiết lập định mức năng suất lao động cho một số công việc tiêu biểu.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Khái niệm về định mức lao động
1.1 Khái niệm về mức lao động và định mức lao động
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung của định mức kỹ thuật lao động
1.3. Ý nghĩa và tác dụng của định mức kỹ thuật lao động
Chương 2: Cơ sở nghiên cứu để định mức kỹ thuật lao động trong doanh nghiệp
2.1. Quá trình sản xuất và các bộ phận hợp thành quá trình sản xuất
2.2. Phân loại hao phí thời gian làm việc
2.3 Tiêu chuẩn để định mức lao động có căn cứ kỹ thuật
2.4 Trình tự xây dựng tiêu chuẩn để định mức có căn cứ kỹ thuật
2.5. Các công thức tính mức kỹ thuật lao động  
2.6. Các phương pháp định mức lao động 
Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu thời gian làm việc bằng khảo sát
3.1 Phương pháp Chụp Ảnh thời gian làm việc
Khái niệm, mục đích chụp ảnh thời gian làm việc
Chụp ảnh cá nhân ngày làm việc, chụp ảnh tổ/nhóm ngày làm việc, tự chụp ảnh
3.2 Phương pháp bấm giờ
Khái niệm, mục đích bấm giờ thời gian làm việc
Trình tự các bước thực hiện bấm giờ thời gian làm việc
Mối quan hệ giữa chụp ảnh và bấm giờ thời gian làm việc 
Chương 4: Phương pháp xây dựng định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phầm và một số công việc cụ thể trong doanh nghiệp  
4.1. Định mức công việc
Khái niệm, nội dung, thành phần, mức lao động tổng hợp cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hoá (định mức công việc) 
4.2. Định mức lao động công việc cơ khí
4.3. Định mức lao động công việc phục vụ
4.4. Định mức công việc trong quy trình sản xuất tự động hoá
4.5. Định mức lao động cho công việc trong quy trình sản xuất tổ máy tự động hoá
4.6. Định mức công việc cho người lao động phục vụ nhiều máy 
Chương 5: Tổ chức thực hiện định mức lao động trong doanh nghiệp 
5.1 Đưa định mức lao động và thực hiện sản xuất thường xuyên
5.2 Thống kê và phân tích tình hình thực hiện mức
5.3 Điều chỉnh sửa đổi định mức lao động

Tài liệu học tập

Giáo trình
1. PGS. TS. Vũ Thị Mai, TS. Vũ Thị Uyên (2019), Tổ chức và định mức lao động, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
Sách tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.  Lê Thanh Hà. Định mức lao động. Nhà xuất bản trường ĐH Lao động Xã hội
Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(0-0-2-2) ~ 1.83 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về tâm lý học được sử dụng trong quản lý. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có thể: hiểu được kiến​thức cơ bản về tâm lý học, mối quan hệ giữa tâm lý học và quản lý, các quy tắc quản lý tâm lý; áp dụng kiến ​​thức về tâm lý học để phân tích tình hình thực tế trong quản lý; tư vấn tâm lý cho người quản lý. Học phần cung cấp khung lý thuyết về quản lý tâm lý bao gồm: các khái niệm về tâm lý trong quản lý; lịch sử của lý thuyết tâm lý; tầm quan trọng của nghiên cứu quản lý tâm lý; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu quản lý tâm lý; tâm lý cá nhân; tâm lý nhóm; tâm lý lãnh đạo; tâm lý khách hàng.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý
1.1    Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý
1.2    Những tiền đề hình thành tâm lý học quản lý
1.3    Sự phát triển của tâm lý học quản lý
Chương 2: Tâm lý người lãnh đạo
2.1 Khái niệm quản lý và lãnh đạo
2.2 Các đặc điểm của người lãnh đạo
2.3 Hành vi người lãnh đạo
2.4 Một sô lý thuyết về sự lãnh đạo
Chương 3: Quyền lực trong lãnh đạo
3.1 Khái niệm về quyền lực
3.2 Các hình thức cơ bản của quyền lực
3.3 Quyền lực trong lãnh đạo
3.4 Nhóm (ê- kíp) lãnh đạo
3.5 Vấn đề bình đẳng giới trong lãnh đạo
Chương 4: Tâm lý người lao động
4.1 Những đặc điểm tâm lý cơ bản của người lao động
4.2 Nhu cầu của người lao động
4.3 Đông cơ làm việc của người lao động
4.4 Khí chất, tính cách, năng lực của người lao động
4.5 Đào tạo , bồi dưỡng và phát triển năng lực cho người lao động
Chương 5: Đặc điểm tâm lý của tổ chức
5.1 Đặc điểm tâm lý cơ bản của tổ chức/ doanh nghiệp
5.2 Lây lan tâm lý và dư luận trong tổ chức
5.3 Các yếu tố tác động làm ô nhiễm bầu không khí của tổ chức
5.4 Xung đột và xử lý xung đột trong tổ chức 
Chương 6: Giao tiếp trong tổ chức
6.1 Giao tiếp trong tổ chức
6.2 Mạng lưới giao tiếp trong tổ chức
6.3 Truyền thông giữa người lãnh đạo và nhân viên trong tổ chức

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Dương Thị Kim Oanh, Tâm lý học quản lý. Nhà xuất bản đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.    Trần Thị Minh Hằng. Tâm lý học quản lý.  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011
2.    Vũ Dũng (2006).Tâm lý học quản lý. Nhà xuất bản đại học Sư phạm.
3.    Đỗ Văn Phức (2011). Tâm lý trong quản lý. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Terry A. Beehr (1996). Basic 0ganiztional Psychology.  Allyn and Baccon

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(0-0-2-2) ~ 1.83 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): EM4413 (Quản trị nhân lực/Human Resource Management)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Khóa học này trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về quan hệ lao động, bao gồm bản chất của quan hệ lao động, các bên khác nhau trong quan hệ lao động, tương tác giữa các bên với quan hệ lao động, truyền thông xã hội trong quan hệ lao động, giải quyết các mâu thuẫn trong quan hệ lao động, phát triển và duy trì quan hệ lao động lành mạnh trong nền kinh tế thị trường hiện tại ở Việt Nam. Những nội dung chính của học phần bao gồm: bản chất và tương tác trong quan hệ lao động trong một tổ chức, các bên trong quan hệ lao động, các yếu tố ảnh hưởng cũng như ảnh hưởng của quan hệ lao động đối với hoạt động của tổ chức. giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1: Tổng quan về Quan hệ lao động
1.1.    Khái niệm và các nhân tố cấu thành của Quan hệ lao động
1.2.    Vai trò của Quan hệ lao động và vai trò của chức năng Quản trị nhân lực đối với
hoạt động Quan hệ lao động
1.3.    Các loại quy định và quy tắc
1.4.    Thỏa ước tập thể
1.5.    Quan điểm đơn nguyên và đa nguyên
1.6.    Cân bằng các lợi ích
1.7.    Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể
1.8.    Cách tiếp cận Quản trị nhân lực đối với Quan hệ lao động
1.9.    Bối cảnh Quan hệ lao động
1.10. Lịch sử phát triển của Quan hệ lao động
1.11. Các bên liên quan tới Quan hệ lao động
Chương 2: Các phương thức Quan hệ lao động
2.1. Các chính sách Quan hệ lao động 
2.2. Các chiến lược Quan hệ lao động
2.3. Môi trường tác động tới hoạt động Quan hệ lao động
2.4. Công nhận và bác bỏ Công đoàn
2.5. Hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể
2.6. Các phương thức Quan hệ lao động không chính thức 
2.7. Các đặc điểm khác của Quan hệ lao động
Chương 3: Đàm phán và thương lượng 
3.1. Bản chất của đàm phán và thương lượng
3.2. Đàm phán 
3.2.1. Quá trình đàm phán
3.2.2. Quy ước đàm phán
3.2.4. Mục tiêu đàm phán
3.2.5. Chiến lược đàm phán
3.2.6. Các bước chuẩn bị đàm phán 
3.2.7. Chiến thuật gợi mở
3.2.8. Thương lượng
3.3. Kỹ năng đàm phán và thương lượng
3.3.1. Kỹ năng đàm phán
3.3.2. Kỹ năng thương lượng
Chương 4: Tiếng nói người lao động
4.1. Khái niệm
4.2. Mục tiêu và Ý nghĩa 
4.3. Nền tảng hình thành “Tiếng nói người lao động”
4.4. Biểu hiện của “Tiếng nói người lao động”
4.5. Các hình thức của “Tiếng nói người lao động”
Chương 5: Truyền thông
5.1. Mục tiêu
5.2. Hệ thống truyền thông trong tổ chức
Chương 6: Sức khỏe và an toàn người lao động
6.1. Sức khỏe và an toàn người lao động
6.2. Các dịch vụ phúc lợi

Tài liệu học tập

Giáo trình 
1. PGS. TS Vũ Hoàng Ngân (2019), Giáo trình Quan hệ lao động, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 
Tài liệu tham khảo
Tài liệu khảo tiếng Việt
1.    Trần Thị Kim Dung (2011). Quản trị nguồn nhân lực. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1    Armstrong, M. and Taylor, S., 2014. Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.
2.    Dessler, Gary. Fundamentals of human resource management. Pearson Higher Ed, 2013

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp những kiến thức về khởi tạo ý tưởng kinh doanh, mô hình kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp dựa trên ý tưởng kinh doanh. Sinh viên sẽ hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh chi tiết để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh ban đầu. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ: nắm vững quá trình khởi sự kinh doanh bắt đầu từ một ý tưởng; trình bày và vận dụng được các phương pháp tư duy để tạo ra ý tưởng kinh doanh mới; hình thành và mô tả được mô hình kinh doanh dựa trên ý tưởng kinh doanh ban đầu; soạn thảo được bản kế hoạch kinh doanh thuyết phục; biết cách lập được các kế hoạch chức năng về marketing, sản xuất, tổ chức, nhân lực và tài chính trong bản kế hoạch kinh doanh; hiểu được dòng thu nhập từ đâu tới và nắm vững cách xác định tổng vốn đầu tư, chi phí hoạt động và dòng tiền dự báo; nắm được những cách thức tạo lập doanh nghiệp và có được nguồn tài chính cho việc khởi sự kinh doanh.

Học phần bao gồm các nội dung chính như sau: (1) giới thiệu về khởi sự kinh doanh; (2) ý tưởng kinh doanh; (3) xây dựng mô hình kinh doanh với công cụ Canvas; (4) lập kế hoạch kinh doanh; (5) kế hoạch R&D và marketing; (6) kế hoạch sản xuất và tác nghiệp; (7) kế hoạch nhân sự và tổ chức; (8) kế hoạch tài chính; (9) phân tích rủi ro; và (10) triển khai hoạt động kinh doanh.

Nội dung tóm tắt của học phần

Chương 1:  Giới thiệu về khởi sự kinh doanh. 
Chương 2: Ý tưởng kinh doanh. 
Chương 3: Xác định mô hình kinh doanh với công cụ Canvas. 
Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. 
Chương 5: Kế hoạch R&D và marketing. 
Chương 6: Kế hoạch sản xuất và tác nghiệp. 
Chương 7: Kế hoạch nhân sự và tổ chức. 
Chương 8: Kế hoạch tài chính. 
Chương 9: Phân tích rủi ro. 
Chương 10: Triển khai thực hiện đề án khởi sự kinh doanh.

Tài liệu học tập

Giáo trình
1.    Nguyễn Tiến Dũng (2015), Bài giảng Khởi sự kinh doanh (tài liệu nội bộ), Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Giáo trình 1 – GT1).
2.    Nguyễn Ngọc Huyền (2013), Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (Giáo trình 2 – GT2).
3.    Phạm Ngọc Thúy (chủ biên), Phạm Tuấn Cường, Lê Nguyễn Hậu & Tạ Trí Nhân (2015), Kế hoạch kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Giáo trình 3 – GT3)
Sách tham khảo
Sách tham khảo tiếng Việt
•    Kim, W. Chan & Renée Mauborgne (2014), Chiến lược đại dương xanh (sách dịch), NXB Thời đại.
•    Kotler, Philip & Fernando Trias de Bes (2014), Cách tân để thắng (sách dịch), NXB Trẻ.
Sách tham khảo tiếng Anh
•    Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2010), Business Model Generation, Wiley, USA.
•    Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2014), Value Proposition Design, Wiley, USA.

Cách đánh giá học phần: Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 3(2-2-0-6) ~ 4.67 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): IT1130 (Tin học đại cương/Introduction to Information Technology)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về đặc điểm, cách phân loại, lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, cũng như các đòi hỏi và điều kiện tham gia thương mại điện tử; kỹ năng tiếp cận, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin trên Internet; kỹ năng thiết kế, quản lý và vận hành một website thương mại điện tử đơn giản; và trang bị năng lực phân tích và lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ: hiểu rõ các khái niệm của thương mại điện tử và phân biệt nó với thương mại truyền thống; thực trạng của thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới; nắm được đặc điểm và cách phân loại thương mại điện tử; ưu nhược điểm của các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong thương mại điện tử; nắm được những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, các đòi hỏi và điều kiện tham gia thương mại điện tử; có kỹ năng tiếp cận, khai thác và sử dụng những thông tin trên mạng Internet phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và sản xuất kinh doanh; có khả năng thiết kế, quản lý và vận hành một website thương mại điện tử đơn giản; và có khả năng ứng dụng được các kiến thức của học phần vào việc phân tích tác động của thương mại điện tử đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Giới thiệu môn học
1.1 Khái niệm thương mại điện tử
1.2 Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử
1.3 Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
1.4 Ảnh hưởng của thương mại điện tử
1.5 Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển thương mại điện tử
1.6 Thực trạng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam và trên thế giới

Chương 2: Các mô hình thương mại điện tử
2.1. Cơ chế hoạt động của thương mại điện tử
2.2. Các mô hình B2C
2.3. Các mô hình B2B
(buy-side, sell-side, thị trường điện tử, cộng tác)
2.4. Các mô hình C2C
Chương 3: Cơ sở hạ tầng công nghệ trong thương mại điện tử
3.1. Giới thiệu chung
3.2. Internet và World Wide Web và Internet 2
3.3 CSHT dịch vụ chung
3.4 CSHT phân phối thông tin
3.5 CSHT xuất bản
3.6 CSHT mạng
3.7 CSHT giao diện
Chương 4: Quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng thương mại điện tử
4.1. Khái niệm chung về giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.2. Các hình thức giao dịch trong TMĐT
4.3. Các giai đoạn trong quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.4. Các vấn đề thường gặp trong giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT
4.5. Quản trị quan hệ khách hàng TMĐT
4.6. Thuê ngoài các dịch vụ hỗ trợ trong giao dịch và thực hiện đơn hàng TMĐT 
Chương 5: Giao nhận và hệ thống logistics
5.1. Tổng quan về hệ thống cung ứng
5.2. Các chu kỳ trong chuỗi cung ứng
5.3. Các đối tác trong chuỗi cung ứng
5.4. Thiết kế mạng lưới logistics
5.5. Thuê ngoài dịch vụ logistics 
Chương 6: Thanh toán trong thương mại điện tử
6.1. Khái niệm chung về thanh toán trong TMĐT
6.2. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp – người tiêu dùng (B2C)
6.3. Thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp (B2B)
6.4. Xu hướng mới trong thanh toán thương mại điện tử
Chương 7: Quản lý rủi ro trong thương mại điện tử
7.1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong TMĐT
7.2. Ảnh hưởng của rủi ro đến các hoạt động sản xuất kinh doanh
7.3. Các biện pháp phòng tránh rủi ro trong TMĐT 
Chương 8: Pháp luật và hợp đồng trong giao dịch thương mại điện tử
8.1. Pháp luật trong thương mại điện tử và chữ ký số hóa
8.2. Hợp đồng trong thương mại điện tử
8.3. Các vấn đề đương đại liên quan tới pháp luật và hợp đồng trong thương mại điện tử
Chương 9: Marketing điện tử
9.1. Khái niệm về marketing điện tử
9.2. Đặc điểm của marketing điện tử
9.3. Các hình thức marketing điện tử
9.4. Xu hướng mới trong marketing điện tử
Chương 10: Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử
10.1. Khái niệm và nội dung bản kế hoạch kinh doanh TMĐT
10.2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh TMĐT; Mô hình kinh doanh TMĐT
10.3. Định vị giá trị trong kinh doanh TMĐT
10.4. Lựa chọn đối tác thuê ngoài
10.5. Đánh giá kế hoạch kinh doanh TMĐT
10.6. Một số vấn đề cần xem xét khi xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh TMĐT

Tài liệu học tập

1.    Phạm Thị Thanh Hồng & Phan Văn Thanh (2015), Giáo trình Thương mại Điện tử, NXB Bách Khoa Hà Nội; ISBN: 978-604-93-8853-8
2.    Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver, (2017), E-commerce: business. technology. Society, 13th ed., Pearson Education Ltd., ISBN 978-0-13-460156-4
3.    Efraim Turban, Jon Outland, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, and Deborrah C. Turban, (2018), Electronic Commerce - A Managerial and Social Networks Perspective, 9th Ed., Springer, ISBN 978-3-319-58715-8 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-58715-8

Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1.  Trần Văn Hòe, chủ biên (2010), Giáo trình thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
2.   Kent Wertime & Ian Fenwick (2009), Tiếp thị số - Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới & Digital Marketing, NXB Tri thức.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Gary Schneider (2017), Electronic Commerce 12th Ed., Cengage Learning; ISBN: 978-1305867819
2.    Schneider, Gary (2014), Electronic Commerce, 11th edition, Cengage Learning, USA.
3.    Turban, Efraim  & David King (2012), Electronic Commerce: Managerial and Social Networks Perspectives, 7th Edition, Prentice Hall, USA.

Cách đánh giá học phần

Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng: 3(0-0-3-6) ~ 4.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước: Không
 • Học phần song hành: Không 

Mục tiêu

Học phần này nằm trong mô-đun internship (học tập tại doanh nghiệp) mà sinh viên có thể đăng ký vào học kỳ 6 hoặc 7 trong chương trình đào tạo. Sinh viên không lên lớp nghe giảng. Thay vào đó, sinh viên sẽ học từ thực tiễn sản xuất kinh doanh. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ chọn một chuyên đề phù hợp, thu thập dữ liệu liên quan, phân tích, nhận diện vấn đề gặp phải và đề xuất phương hướng cải thiện tình hình.
Sau khi hoàn thành học phần, người học sẽ có thể: (1) hệ thống hóa kiến thức về một lĩnh vực chuyên sâu trong quản trị kinh doanh; (2) nhận diện được vấn đề gặp phải và các nguyên nhân; (3) đề xuất phương hướng hoàn thiện; và (4) nâng cao kỹ năng làm việc độc lập, thu thập thông tin, kỹ năng viết báo cáo, trình bày, và tinh thần học tập tích cực từ thực tiễn.

Nội dung học phần

1. Gặp gỡ Giảng viên - Sinh viên

2. Làm quen với doanh nghiệp, vị trí thực tập và lựa chọn chuyên đề

3. Nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng và dề xuất hoàn thiện

Tài liệu học tập

Sách giáo trình
1. Viện Kinh tế và Quản lý (2022), Hướng dẫn Chuyên đề (BTL) ngành Quản trị kinh doanh (lưu hành nội bộ), Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cách đánh giá học phần

Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Thông qua việc học học phần này, sinh viên có thể nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và cá nhân của mình. Nó sẽ thúc đẩy và giúp đỡ sinh viên trong công việc và học tập trong tương lai thông qua các khái niệm và lý thuyết cơ bản về nhóm, các kỹ năng cá nhân cơ bản và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.. 

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1. Nhóm và làm việc nhóm 
Chương 2. Kỹ năng cá nhân cơ bản
Chương 3. Kỹ năng giao tiếp cá nhân
Chương 4: Kỹ năng làm việc nhóm

Tài liệu học tập
[1] Trish Summerfield, Anthony Strano, Tư duy tích cực, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2015.
[2] Stephen R. Covey, 7 thói quen của người làm việc hiệu quả, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2007.
[3] Allan & Barbara Pease, Ngôn ngữ cơ thể, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2016.
English References
[4] Robert Cialdini, The Psychology of Persuasion, Society-Labour Publisher, 2018

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức tâm lý tổng quan liên quan đến các quy luật tâm lý, cơ sở sinh lý thần kinh của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động nghề nghiệp, sự vận dụng các quy luật tâm lý trong quá trình nhận thức, hoạt động sáng tạo, tư duy sáng tạo, mô hình hóa và mô phỏng hành vi của con người. Học sinh có thể áp dụng những kiến thức này để cải thiện sự tương tác của con người với máy móc và thiết bị; đổi mới công nghệ phù hợp với yếu tố con người; và cải thiện môi trường làm việc thân thiện với con người hơn. Học phần này cũng phát triển tư duy khoa học, khả năng sáng tạo trong ứng dụng khoa học tâm lý vào quá trình học tập và công việc sau này của sinh viên.  

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1. Giới thiệu về các mô hình tâm lý
Chương 2. Giới hạn về tri giác và vận động
Chương 3. Sự chú ý và đa nhiệm
Chương 4: Trí nhớ làm việc và nhận thức tình huống
Chương 5: Suy nghĩ và ra quyết định
Chương 6: Trí tưởng tượng và sự sáng tạo
Chương 7. Mô hình hóa và mô phỏng hành vi của con người

Tài liệu học tập 
Giáo trình 
[1] Nguyễn Quang Uẩn (tác giả chính), Trần Hữu Luyện, Trần Quốc Thanh (2001), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[2] Nguyễn Thị Tuyết (2014), Giáo trình tâm lý nghề nghiệp, nhà xuất bản Bách Khoa.
Sách tham khảo:
[1] Phan Dũng (2012), Các thủ thuật sáng tạo cơ bản (về nguyên tắc). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[2] Michael Michalko (2009), Sáng tạo đột phá. Nhà xuất bản Tri thức (Bản dịch).
[3] Phạm Thanh Nghị (2011), Giáo trình Tâm lý học sáng tạo, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
[4] Đào Thị Oanh (1999), Tâm lý học lao động. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu và Nội dung: Hiểu được Quản trị học và vài trò của quản trị trong việc cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Hiểu được được các kiến thức về các chức năng quản trị trong quản trị 1 tổ chức. Biết cách vận dụng các nội dung lý thuyết về những nguyên tắc quản trị, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, các mô hình tổ chức, phương cách lãnh đạo, phương pháp kiểm tra trong quản lý tổ chức.

Học phần gồm những nội dung sau:

 • Tổng quan về quản trị một tổ chức: gồm các kiến thức như khái niệm về quản trị, quá trình quản trị, nhà quản lý là ai? Họ làm việc ở đâu? Họ có những vai trò quản trị gì? Khái niệm về tổ chức, các đặc điểm của một tổ chức, môi trường hoạt động của một tổ chức.
 • Chức năng về lập kế hoạch gồm các nội dung về khái niệm, vai trò của công tác lập kế hoạch, các loại kế hoạch, các căn cứ, phương pháp và quy trình lập kế hoạch, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch
 • Chức năng tổ chức bao gồm các nội dung: khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức, các nội dung của chức năng tổ chức: thiết kế cơ cấu, thiết kế quá trình tổ chức quản lý, tổ chức nhân sự.
 • Chức năng lãnh đạo bao gồm các khái niệm về chức năng lãnh đạo, nội dung và vai trò của chức năng lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo phổ biến trong các tổ chức
 • Chức năng kiểm tra bao gồm các khái niệm về hoạt động kiểm tra, các vai trò của chức năng kiểm tra, các phương pháp và hình thức kiểm tra, đặc điểm của một hệ thống kiếm tra hiệu quả và các nguyên tắc kiểm tra có hiệu quả.

Nội dung tóm tắt của học phần

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MỘT TỔ CHỨC
1.1 Các quan điểm khác nhau về công việc quản trị
1.2 Quy trình quản trị 
1.3 Khái niệm về  nhà quản trị  và vai trò của các nhà quản trị đảm nhiệm
1.3.1 Khái niệm về nhà quản trị
1.3.2 Các cấp quản trị trong một tổ chức
1.3.3 Vai trò của các nhà quản trị
1.4 Khái niệm, các loại hình tổ chức và đặc điểm của một tổ chức
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Các loại hình tổ chức
1.4.3 Các đặc điểm chung cần lưu ý của một tổ chức
1.5 Môi trường hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp và ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động quản trị một tổ chức 
1.6 Các nguyên tắc để quản trị một tổ chức hiệu quả
CHƯƠNG 2: CHỨC NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
2.1 Khái niệm, vai trò của chức năng lập kế hoạch 
2.1.1 Khái niệm về lập kế hoạch
2.1.2 Vai trò của chức năng lập kế hoạch 
2.2. Khái niệm và các loại kế hoạch của một tổ chức
2.3 Các căn cứ, phương pháp và quy trình lập kế hoạch 
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một bản kế hoạch 
CHƯƠNG 3: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
3.1 Khái niệm, vai trò và các nội dung của chức năng tổ chức
3.1.1 Khái niệm công tác tổ chức
3.1.2 Vai trò của công tác tổ chức trong quá trình quản lý một tổ chức
3.1.3 Các nội dung của công tác tổ chức 
3.2 Công tác thiết kế cơ cấu tổ chức
3.2.1 Khái niệm và đặc điểm của cơ cấu tổ chức
3.2.2 Các yếu tổ ảnh hưởng đến thiết kế một cơ cấu tổ chức 
3.2.3 Phân biệt cách loại cơ cấu tổ chức và việc ứng dụng chúng vào các tổ chức/doanh
ngiệp cho phù hợp
3.3 Công tác tổ chức quá trình quản lý
3.3.1 Khái niệm về Tổ chức quá trình quản lý
3.3.2 Phân biệt hình thức quản lý phân quyền uỷ quyền và tập quyền 
3.3 Công tác tổ chức nhân sự
3.3.1 Xác định các nguồn nhân lực mà một tổ chức có thể sử dụng 
3.3.2 Các yêu cầu cần thiết cho việc lựa chọn cán bộ quản lý 
CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
4.1 Khái niệm về chức năng lãnh đạo
4.2 Nội dung và vai trò của chức năng lãnh đạo
4.3 Các phong cách lãnh đạo
4.3.1 Phong cách lãnh đạo theo quyền lực
4.3.2 Phong cách lãnh đạo theo hành vi
4.3..3 Phong cách lãnh đạo theo tình huống 
4.3.4 Phong cách lãnh đạo hướng tới mục tiêu 
CHƯƠNG 5: CHỨC NĂNG KIỂM TRA
5.1 Khái niệm về hoạt động kiểm tra
5.2 Các vai trò của hoạt động kiểm tra trong quá trình quản trị một tổ chức
5.3 Các bước của quá trình kiểm tra Các kiểu kiểm tra (phương pháp và hình thức) 
5.4 Các đặc điểm của một hệ thống kiểm tra hiệu quả 
5.5 Các nguyên tắc kiểm tra có hiệu quả 

Tài liệu học tập

Giáo trình
1. Phạm Thị Kim Ngọc, Nguyễn Phùng Minh Hằng (2010), Quản trị học, Nhà xuất bản Lao động
2. Robbins, Coulter, Decenzo (2017),  Quản trị học, Pearson Education Inc.
Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 
1.    Nguyễn Quang Chương (2013). Bài giảng Quản trị học đại cương. Nhà xuất bản Bách Khoa
2.    Lê Thế Giới (2011). Quản trị học. Nhà xuất bản Tài chính
3.    Nguyễn Thị Liên Diệp (2010). Quản trị học. Nhà xuất bản Lao động xã hội
Tài liệu tham khảo tiếng Anh
1.    Bartil, Tein, Mathews, and Martin (2003). Management: A Pacific Rim Focus, Enhanced Edition, Mc. Graw Hill
2.    Ricky (2008). Fundamentals of Management. 5th Edition, South-Western, Cengage Learning
3.    Robbin and Courtler (2002). Management. Prentice Hall

Cách đánh giá học phần

Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (30%) và điểm thi cuối kỳ (70%).

 • Khối lượng: 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết: Không
 • Học phần học trước Không
 • Học phần song hành: Không

Mục tiêu

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng:

 • Hiểu những kiến thức cơ bản về văn hoá và văn hoá kinh doanh, vai trò ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh như một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh doanh trong doanh nghiệp.
 • Hiểu biết và có tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneur) nói chung; khởi nghiệp công nghệ (Startup) nói riêng.
 • Có khả năng tạo lập, phân công nhiệm vụ, phối hợp công việc trong làm việc nhóm
 • Biết nhận diện và thu thập các tài liệu cần thiết qua sách vở, quan sát, phỏng vấn.

Nội dung học phần

Chương 1: Giới thiệu khái quát về văn hoá doanh nghiệp và vai trò của văn hoá doanh nghiệp

1.1 Khái niệm văn hoá

1.2 Khái niệm văn hoá doanh nghiệp

1.3 Khái niệm văn hoá doanh nhân

1.4 Khái niệm văn hoá doanh nghiệp

1.5 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp

Chương 2: Triết lý kinh doanh

2.1 Khái niệm, vai trò của triết lý kinh doanh

2.2 Nội dung của triết lý kinh doanh

2.3 Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của DN

2.4 Triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

Chương 3: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

3.1 Khái niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp

3.2 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3.3 Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh

Chương 4: Văn hoá doanh nhân

4.1 Khái niệm văn hoá doanh nhân

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nhân

4.3 Các bộ phận cấu thành văn hoá doanh nhân

4.4 Phong cách doanh nhân

4.5 Các tiêu chuẩn đánh giá văn hoá doanh nhân

Chương 5: Văn hoá doanh nghiệp

5.1 Khái niệm văn hoá doanh nghiệp

5.2 Các bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp

5.3 Các mô hình văn hoá doanh nghiệp trên thế giới

5.4 Thực trạng xây dựng văn hoá ở các doanh nghiệp Việt Nam

5.5 Giải pháp xây dựng mô hình văn hoá doanh nghiệp phù hợp ở Việt Nam

Chương 6: Tinh thần khởi nghiệp

6.1 Khái niệm, ý nghĩa của tinh thần khởi nghiệp

6.2 Các hình thức khởi nghiệp: khởi nghiệp và khởi nghiệp công nghệ

6.3 Lựa chọn mô hình khởi nghiệp

Tài liệu học tập

Sách giáo khoa

1. PGS. TS Dương Thị Liễu, Văn hóa kinh doanh, Nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân, 2012

Tài liệu tham khảo

Sách tham khảo tiếng Việt

1. PGS Nguyễn Ngọc Huyền, Khởi sự kinh doanh. Nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân, 2012

2. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014

Sách tham khảo tiếng Anh

1. Peter F. Drucker , Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới , Alphabook, 2017

2. Eric Ries, Khởi nghiệp tinh gọn, DT Books, PACE & NXB Thời Đại, 2012

3. Harvard Business Review on Leadership, Harvard Business School Press

Cách đnáh giá học phần

Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về tư duy thiết kế công nghệ, bao gồm hai hợp phần chính:
- Quy trình tư duy thiết kế: Cung cấp cho sinh viên nguyên tắc, quy trình và công cụ. Sinh viên sẽ học cách giải quyết vấn đề bằng cách tạo ra sự thấu hiểu khách hàng thông qua quan sát, phân tích các nhu cầu, tạo ra ý tưởng, tạo mẫu và thử nghiệm các khái niệm mới trước khi thực hiện thiết kế cuối cùng. Sinh viên có thể áp dụng phương pháp và công cụ Tư duy thiết kế để tạo ra các ý tưởng đột phá và đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng. Sinh viên có thể nâng cao hiệu quả cá nhân bằng cách trở thành nhà thiết kế kỹ thuật/cung cấp giải pháp gần với khách hàng hơn
- Các kỹ năng xử lý trong quy trình thiết kế kỹ thuật cho sản phẩm: Sinh viên có được cung cấp kỹ năng xác định được các thông số kỹ thuật của sản phẩm, lựa chọn Phương án tối ưu, và kiểm tra lại spec sản phẩm cũng như kỹ năng dự báo đáp ứng hệ thống dựa trên tác nhân đầu vào.

Môn học cũng cung cấp cho sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo và thuyết trình.

Nội dung học phần

Chương 1. Mở đầu

1.1 Giới thiệu về môn học

1.2 Hình thành các nhóm

1.3 Giới thiệu tổng quát về Tư duy thiết kế

1.4 Các Case Study về tư duy thiết kế

1.5 Giới thiệu 5 bước tư duy

Chương 2. Phân tích kỹ thuật

2.1 Kỹ năng xác định đặc tả kỹ thuật cho sản phẩm

2.2 Kỹ năng đánh giá các phương án thay thế sử dụng cách phân tích theo ma trận tương tác

2.3 Kỹ năng làm test

Tài liệu học tập

Giáo trình

1. Slides bài giảng
Sách tham khảo
1. Christian Mueller-Roterberg, Handbook of Design Thinking

2. Yousef Haik, Tamer M. Shahin, Engineering Design Process, 2nd Edition, Cengate Learning

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Học phần Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về thiết kế và các nguyên tắc trong thiết kế sản phẩm, quy trình thiết kế công nghiệp, các yếu tố thiết kế, các nguyên tắc trong bố cục thiết kế, tài liệu thiết kế. Ngoài ra, môn học còn giúp người học có kỹ năng vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá và trình bày các giải pháp hoàn thiện và phát triển kiểu dáng mỹ thuật trong sản xuất công nghiệp.
Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong công ty.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1:
 Tổng quan về kiểu dáng công nghiệp
Chương 2: Quy trình thiết kế công nghiệp
Chương 3: Các yếu tố quan trọng trong kiểu dáng công nghiệp
Chương 4: Các nguyên tắc trong thiết kế
Chương 5: Danh mục thiết kế

Tài liệu học tập 
Giáo trình 
Sách tham khảo

[1]    Lê Huy Văn, Trần Từ Thành. Cơ sở tạo hình. NXB Mỹ thuật, 2006.
[2]    Nguyễn Bạch Ngọc. Écgônômi trong thiết kế và sản xuất. NXB Giáo dục, 2000.
[3]    Phạm Đỗ Nhật Tiến. Mỹ thuật công nghiệp. NXB Văn hóa, 1982. 
[4]    Scott Openshaw, Erin Taylor. Ergonomics and Design. Allsteel Inc, 2006.
[5]    Christoph Meinel, Hasso Plattner, Larry Leifer. Design Thinking: Understand – Improve - Apply . Springer, 2010.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(1-2-0-4) ~ 3.25 ECTs
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Học phần Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về thiết kế và các nguyên tắc trong thiết kế sản phẩm, quy trình thiết kế công nghiệp, các yếu tố thiết kế, các nguyên tắc trong bố cục thiết kế, tài liệu thiết kế. Ngoài ra, môn học còn giúp người học có kỹ năng vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá và trình bày các giải pháp hoàn thiện và phát triển kiểu dáng mỹ thuật trong sản xuất công nghiệp.
Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm việc trong công ty.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1:
 Tổng quan về kiểu dáng công nghiệp
Chương 2: Quy trình thiết kế công nghiệp
Chương 3: Các yếu tố quan trọng trong kiểu dáng công nghiệp
Chương 4: Các nguyên tắc trong thiết kế
Chương 5: Danh mục thiết kế

Tài liệu học tập 
Giáo trình 
Sách tham khảo

[1]    Lê Huy Văn, Trần Từ Thành. Cơ sở tạo hình. NXB Mỹ thuật, 2006.
[2]    Nguyễn Bạch Ngọc. Écgônômi trong thiết kế và sản xuất. NXB Giáo dục, 2000.
[3]    Phạm Đỗ Nhật Tiến. Mỹ thuật công nghiệp. NXB Văn hóa, 1982. 
[4]    Scott Openshaw, Erin Taylor. Ergonomics and Design. Allsteel Inc, 2006.
[5]    Christoph Meinel, Hasso Plattner, Larry Leifer. Design Thinking: Understand – Improve - Apply . Springer, 2010.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).

 • Khối lượng (Credits): 2(2-1-0-4)
 • Học phần tiên quyết (Prerequisite): Không (None)
 • Học phần học trước (Pre-courses): Không (None)
 • Học phần song hành (Co-requisite Courses): Không (None)

Mục tiêu
Học phần này trang bị các kiến thức và kỹ năng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thiết lập được mô hình kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp.
Sinh viên hoàn thành học phần này có khả năng:

 • Áp dụng được tư duy sáng tạo và đổi mới sáng tạo vào sản phẩm hoặc qui trình. Thiết lập được mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp khởi nghiệp.
 • Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết.
 • Có đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp.

Nội dung tóm tắt của học phần
Chương 1: Thông tin chung
Chương 2: Đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp
Chương 3: Ý tưởng và các vấn đề
Chương 4: Sở hữu trí tuệ
Chương 5: Khởi nghiệp tinh gọn
Chương 6: Mô hình kinh doanh
Chương 7: Thuyết trình (Giới thiệu Ý tưởng)

Tài liệu học tập 
Giáo trình 
Sách tham khảo :

[1]  Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tư duy và công cụ (Innovative Entrepreneurship - Mindset and Tools). Nhà xuất bản Phụ nữ (2017)
[2] Alexander OsterWalder và cộng sự. Tạo lập mô hình kinh doanh (Business Model Generation). Nhà xuất bản Công thương (2021)
[3] Alexander OsterWalder và cộng sự. Thiết kế giải pháp giá trị (Value Proposition Design). Nhà xuất bản Công thương (2021)
[4] Eric Ries. Khởi nghiệp tinh gọn (The Lean Startup). Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (2021)
[5] Peter F. Drucker. Innovation and Entrepreneurship. Harper Wiley (2014)
[6] Tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học (References on start-up support for university students). Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách đánh giá học phần
Điểm tổng kết học phần được đánh giá xuyên suốt quá trình học, bao gồm 2 nhóm điểm chính: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%).