Đào tạo Đại học

Đào tạo Đại học

Giới thiệu

Các chương trình đào tạo của Viện KTQL đều được xây dựng với những cơ hội trải nghiệm tốt hơn cho người học, đem lại những kiến thức từ thực tế, giúp người học có khả năng phát triển cả về chuyên môn và thực tiễn. Ngoài ra, để tạo cơ hội học tập lên các bậc đào tạo cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) với thời gian rút gọn và nhiều cơ hội trao đổi học tập tại nước ngoài, Viện cũng cung cấp các chương trình tích hợp và các chương trình tiên tiến. Học tập theo những chương trình này, người học được đảm bảo khả năng phát triển cả về học thuật trong tương lai với những cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến trên thế giới.

Kết cấu Chương trình Đào tạo

Khối kiến thức
Tín chỉ
Ghi chú
Giáo dục Đại cương
53
Lý luận chính trị
13
GDTC/ GD QP-AN
Giáo dục chuyên nghiệp
72
Cơ sở và cốt lõi ngành
49
Thực tập tốt nghiệp
2
Kiến thức bổ trợ
9
Gồm hai phần kiến thức bắt buộc:
  • Kiến thức bổ trợ về xã hội, khởi nghiệp và các kỹ năng khác (6TC)
  • Academic Writing and Presentation (3TC).

Mô hình đào tạo

– Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ, phù hợp với mục tiêu phát triển Trường thành một đại học nghiên cứu có đẳng cấp trong khu vực và thế giới;

– Phù hợp với các quy định của luật Giáo dục đại học hiện hành về chương trình đào tạo và văn bằng tốt nghiệp;

– Đảm bảo tính thực tiễn và tính hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế;

– Đảm bảo tính tích hợp, thống nhất, liên tục của chương trình giữa bậc đào tạo cử nhân và thạc sĩ.