Nghiên cứu

PGS.TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Trưởng Bộ môn Khoa học quản lý và Luật; Giám đốc Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

ThS. Bành Thị Hồng Lan

Giảng viên

ThS. Bùi Thanh Nga

Giảng viên

ThS. Cao Thùy Dương

Giảng viên

ThS. Đoàn Hải Anh

Giảng viên

ThS. Lê Thu Thủy

Giảng viên

ThS. Lê Văn Hòa

Giảng viên

ThS. Nguyễn Cẩm Giang

Giảng viên

ThS. Nguyễn Quang Chương

Giảng viên